Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT błędnie wykazanego na paragonie nie trzeba wpłacać do urzędu

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT ze względu na limit obrotów. Prowadzę kiosk z prasš, artykułami kosmetycznymi, spożywczymi, chemiš i papierosami. Z uwagi na sprzedaż wyrobów tytoniowych ewidencjonuję obrót przy użyciu kasy rejestrujšcej. Problem w tym, że poczštkowo serwisant błędnie zaprogramował kasę. Na paragonach wykazywany był VAT. Czy muszę odprowadzić go do urzędu? Jak skorygować taki błšd? Zwolniony z VAT przedsiębiorca nie ma obowišzku sporzšdzania deklaracji VAT-7 za okres, w którym błędnie ewidencjonował VAT. Wykazanego na paragonach podatku nie musi też wpłacać do urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT deklaracje obowišzani sš składać tylko podatnicy VAT czynni.
Obowišzek ten nie dotyczy podatników przedmiotowo i podmiotowo zwolnionych od podatku. Tak wynika z art. 99 ust. 7 ustawy. W opisanej w pytaniu sytuacji wykazany na paragonach fiskalnych VAT nie podlega wpłacie do urzędu skarbowego. To dlatego że nie znajdzie tu zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że jeœli osoba prawna, jednostka organizacyjna niemajšca osobowoœci prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, to jest zobowišzana do jego zapłaty. Zasadę tę stosuje się odpowiednio, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższš od kwoty VAT należnego. Z przepisu tego wynika, że gdyby zadajšcy pytanie czytelnik udokumentował sprzedaż np. prasy na rzecz przedsiębiorcy fakturš, to wykazany w niej VAT należałoby odprowadzić do urzędu skarbowego. Przedsiębiorca nie mógłby skorygować błędu. Obowišzek zapłaty wykazanego podatku nie dotyczy jednak przypadków, gdy sprzedaż jest dokumentowana paragonem. Aby skorygować swoje rozliczenia, czytelnik powinien sporzšdzić rejestr korekt. Błędu nie można bowiem sprostować poprzez ingerencję w pamięć kasy rejestrujšcej, bo umożliwia ona trwały jednokrotny zapis danych bez możliwoœci ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które sš nieusuwalne bez zniszczenia samego urzšdzenia. Ingerencja w pamięć kasy fiskalnej jest zatem niemożliwa. Korekta treœci paragonu fiskalnego możliwa jest tylko do momentu jego wydrukowania, czyli przed zapisaniem danych w pamięci fiskalnej. To, że podatnik nie może zmienić treœci wydrukowanych paragonów i raportów wydrukowanych przez kasę, nie oznacza, że nie może skorygować transakcji sprzedaży. Ustawa o VAT i przepisy wykonawcze wprawdzie nie okreœlajš zasad takiej korekty sprzedaży i podatku należnego, ale zostały one wypracowane w praktyce i nie sš kwestionowane przez organy podatkowe. Podatnik powinien więc założyć zeszyt lub ewidencję korekt. Nie ma urzędowego wzoru takiej ewidencji. Może być ona sporzšdzona w zwykłym zeszycie lub na kartce papieru. Ważne aby zawierała dane, które będš wskazywały, jaka jest przyczyna korekty, a także jaka jest prawidłowa kwota obrotu i podatku należnego. Ewidencja powinna zawierać dane przedsiębiorcy, miejsce instalacji kasy rejestrujšcej oraz numer kasy. Podatnik może w niej uwzględnić także numer korygowanego paragonu, pierwotnie wykazane kwoty netto, brutto i VAT.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL