Praca, emerytury, renty

Dodatek za rozłąkę: jak obliczyć i ile wynosi w 2012 r.

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Ile wynosi w 2012 roku dodatek za rozłąkę i jak się go oblicza? – pyta czytelnik
Wszystko zależy od tego, czy prawo do wypłaty dodatku przysługuje czytelnikowi na podstawie przepisów ustaw czy też wynika z umowy o pracę lub regulaminu wynagradzania w jego zakładzie pracy. Dodatek za rozłąkę ma  rekompensować pracownikowi wyższe koszty utrzymania, gdy szef czasowo przenosi go do pracy w innej miejscowości niż ta, w której pracownik na stałe mieszka. Ale przepisy gwarantują dodatek nielicznym grupom pracowników, m.in. żołnierzom  zawodowym i urzędnikom państwowym. Pozostali dostaną dodatkowe pieniądze tylko wtedy, gdy tak zdecyduje pracodawca. W przypadku, gdy dodatek za rozłąkę przysługuje pracownikowi z mocy ustawy, o jego wysokości i warunkach wypłaty decydują przepisy tej ustawy lub  wydanych do niej rozporządzeń. Np. dodatek za rozłąkę dla żołnierza zawodowego w formie miesięcznego ryczałtu minister obrony narodowej określił w rozporządzeniu z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych. Wynosi 18-krotność stawki diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju przysługującej pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Wysokość tej diety określona jest w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. Od 14 listopada 2007 r. stawka diety wynosi 23 zł. Jej 18-krotność to 414 zł. Tyle dodatku dostanie żołnierz zawodowy w 2012 r.
Z kolei urzędnicy państwowi mogą liczyć na 95% stawki diety (21,85 zł) za każdy dzień rozłąki (rozporządzenie rady ministrów z 30 kwietnia 2002 r.  w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości). Dowolna może być wysokość dodatku za rozłąkę,  gdy jego wypłata zależy od woli pracodawcy. A wola ta może być wyrażona w umowie o pracę albo w regulaminie wynagrodzeń. Tam zatem trzeba szukać informacji o wysokości dodatku.  Warto przy tym wiedzieć, że jeśli dodatek nie przekracza wysokości diety za czas podróży służbowej na obszarze kraju, to pracownik nie zapłaci od niego podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeśli natomiast będzie wyższy, pracodawca będzie musiał odprowadzić zaliczki od nadwyżki. Ważne: pracownikowi, który otrzymuje dodatek za rozłąkę nie przysługują  podwyższone koszty uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy w innej miejscowości.
Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL