Jak wygląda bilans zamknięcia spółki

aktualizacja: 07.03.2012, 08:45
Foto: www.sxc.hu

Bilans zamknięcia sporządzony na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji jest podstawą do sporządzenia bilansu otwarcia na następny dzień – dzień otwarcia likwidacji

Zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości na dzień rozpoczęcia likwidacji jednostka powinna otworzyć księgi rachunkowe. Musi to zrobić w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Bilans likwidacyjny będzie wykazywał te same dane co sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji.
W bilansie otwarcia likwidacji należy wykazać:
- aktywa w wartości ustalonej na podstawie art. 29 ustawy o rachunkowości,
- kapitały własne w wielkościach ujętych w bilansie zamknięcia, tj. po uwzględnieniu różnic powstałych z wyceny.
Bilans likwidacyjny trzeba przedstawić zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.
Otwierając księgi rachunkowe, należy dokonać w nich następujących zapisów:
1. Składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych w stan likwidacji zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości na dzień rozpoczęcia likwidacji łączy się w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, zmniejszając go o udziały własne.
2. Udziały własne przeznaczone do sprzedaży w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przenosi się na konto „pozostałe rozrachunki”
3. Zysk (stratę) netto wykazywany w bilansie oraz niepodzielony zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych należy przeksięgować:
- Wn lub Ma konto „Wynik finansowy” oraz „Rozliczenie wyniku finansowego”
- Ma lub Wn konto „Kapitał podstawowy”.
Zasady wyceny stosowane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych określone są w rozdziale 4. ustawy o rachunkowości. Wycenę w przypadku likwidacji (brak kontynuacji działania) określa art. 29 ustawy o rachunkowości.
Wystarczy jedno
W związku z likwidacją spółki:
- zgodnie z kodeksem spółek handlowych (k.s.h.) na dzień jej otwarcia należy sporządzić bilans likwidacyjny,
- zgodnie z ustawą o rachunkowości, na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową), natomiast z ustawy tej nie wynika obowiązek sporządzania sprawozdania na dzień rozpoczęcia likwidacji.
Bilans zamknięcia jest jednocześnie bilansem otwarcia. W związku z tym bilans likwidacyjny będzie zawierał identyczne dane co bilans dla celów rachunkowości. Różne będą tylko daty bilansu – dla celów rachunkowości będzie to data poprzedzająca postawienie w stan likwidacji, a dla celów k.s.h. data rozpoczęcia likwidacji.
Układ danych bez zmian
Sprawozdanie finansowe na przeddzień likwidacji składa się z takich samych elementów, jak sprawozdanie każdej innej jednostki kontynuującej działalność. Musi ono zawierać:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacje dodatkowe.
Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych (jeżeli nie zniekształci to obrazu jednostki). Poszczególne elementy sprawozdania finansowego należy sporządzić według wzorów stanowiących załączniki do ustawy. Wzór sprawozdania finansowego ujęty jest w załączniku nr 1.
Bilans powinien zawierać:
- nazwę jednostki,
- oznaczenie dnia bilansowego,
- nazwy i wartości poszczególnych grup i pozycji aktywów i pasywów,
- sumy bilansowe aktywów i pasywów,
- datę sporządzonego bilansu,
- podpisy osób odpowiedzialnych – tu likwidatora.
Z art. 46 ust. 1a ustawy o rachunkowości wynika, że w przypadku zakończenia działalności w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy.
Pozycje bilansu wykazuje się w pasywach zgodnie z zasadą wzrastającego stopnia wymagalności, natomiast w aktywach zgodnie z zasadą rosnącej płynności.
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE