Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Nie grożš nam opłaty za korzystanie z bibliotek

Czy grożš nam opłaty za korzystanie z biblioteki?
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Wprowadzenie opłat za korzystanie z bibliotek nie grozi Polakom - uważa resort kultury. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej obawia się natomiast, że opłaty te mogš być finansowane z funduszu na zakupy dla bibliotek, co pogorszy sytuację polskich ksišżnic
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoœci intelektualnej zobowišzuje państwa członkowskie UE do przyznania twórcy wyłšcznego prawa do zezwalania lub zakazywania najmu i użyczenia oryginału i powielonych egzemplarzy jego utworu. "Użyczenie" jest rozumiane jako "ograniczone czasowo przekazanie do korzystania niesłużšcego celom bezpoœrednio lub poœrednio gospodarczym lub handlowym, kiedy jest to dokonywane przez instytucje dostępne dla publicznoœci". Konsekwencjš tej dyrektywy może być wprowadzenie opłat za każdorazowe wypożyczenie ksišżki z biblioteki. Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia, że zabezpieczyło polskich czytelników przed takš ewentualnoœciš.
"Dyrektywa unijna dopuszcza możliwoœć ustanowienia przez państwa członkowskie wyjštków od wyłšcznego prawa twórców w zakresie publicznego użyczenia, pod warunkiem przyznania im wynagrodzenia z tego tytułu. Państwom członkowskim została wyraŸnie przyznana swoboda przy ustalaniu tego wynagrodzenia, jeżeli wezmš pod uwagę swoje cele promocji kultury. Co szczególnie istotne - dyrektywa zezwala państwom członkowskim na wyłšczenie z obowišzku płatnoœci wynagrodzenia "okreœlonych kategorii przedsiębiorstw". Polska ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza wyjštek od wyłšcznego prawa twórcy zezwalania lub zakazywania najmu i użyczenia stanowišc, że "biblioteki, archiwa i szkoły" mogš "udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych" - poinformował rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Babczyński. "Oceniajšc zgodnoœć polskiego prawa z wymogami unijnej dyrektywy należy zauważyć, że katalog podmiotów wyłšczonych od obowišzku uzyskania zgody twórców na publiczne użyczenie został wyraŸnie okreœlony i dodatkowo zawężony do podmiotów, dla których dokonywanie użyczeń jest zadaniem statutowym. Oznacza to, że nie każdy akt publicznego użyczenia został wyłšczony spod prawnoautorskiego monopolu twórcy" - podkreœla Babczyński. Jak przypomina rzecznik "szeroki zakres uprawnień majštkowych twórców umożliwia im (lub organizacjom zbiorowego zarzšdzania) egzekwowanie swoich praw wobec podmiotów nie objętych licencjš ustawowš, użyczajšcych ich utwory bez zgody, i to niezależnie od tego, czy robiš to odpłatnie czy też nieodpłatnie. Wydaje się zatem, że polskie prawo autorskie, oparte na szeroko zakreœlonych uprawnieniach majštkowych twórców, pomimo nie wprowadzenia odrębnie uregulowanego wynagrodzenia z tytułu publicznego udostępniania wraz z systemem jego wypłaty, nie jest niezgodne z unijnš dyrektywš z grudnia 2006 roku" - zauważa Babczyński. Pozostajš jednak pewne wštpliwoœci. "Oceniajšc zgodnoœć tego przepisu z dyrektywš należy stwierdzić, czy mieœci się on w zakresie wyjštku dopuszczonego w dyrektywie, tj. czy +biblioteki, archiwa i szkoły+ mogš być uznane za "okreœlone kategorie przedsiębiorstw" w rozumieniu dyrektywy. W ocenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zachodzi niezgodnoœć między polskš ustawš a dyrektywš. (...) MKiDN zakłada w pierwszej połowie bieżšcego roku przeprowadzenie analiz umożliwiajšcych ocenę funkcjonowania różnych modeli Public Lending Rigcht w państwach trzecich, w tym w szczególnoœci w UE i bierze pod uwagę wypłatę z budżetu jako jeden z możliwych modeli PLR w Polsce. Model taki został wdrożony przykładowo w Czechach. Konieczne jest jednak podkreœlenie z całš stanowczoœciš, że biblioteki pozostanš dla czytelników bezpłatne" - dodaje Babczyński. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego stoi na stanowisku, że dostęp do ksišżek i publikacji prasowych w bibliotekach, archiwach i szkołach powinien pozostać bezpłatny dla wszystkich korzystajšcych z tych instytucji. W przypadku wprowadzenia wynagrodzenia dla autorów i wydawców za udostępnianie ich ksišżek i publikacji prasowych przez niektóre biblioteki, archiwa i szkoły, w ocenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypłata takiego wynagrodzenia może nastšpić przy zastosowaniu innego mechanizmu finansowania np. specjalnego funduszu. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej jest przekonany, że wprowadzenie opłat dla czytelników za korzystanie z bibliotek Polsce nie grozi. Obawia się natomiast, że ewentualne finansowanie opłat na rzecz autorów z budżetu państwa, jeżeli po konsultacjach okazałoby się to konieczne, będzie się odbywało kosztem funduszu na zakupy nowoœci dla bibliotek. "Jak wiadomo, te kwoty sš niewielkie. W tym roku jest to 20 mln. zł, choć ta suma może wzrosnšć, jestem w trakcie rozmów z ministrem Zdrojewski na temat zwiększenia tej kwoty" - powiedział  Makowski.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL