Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i rozmowy

Gross: Liczę na samooczyszczenie Polaków

Rzeczpospolita
W swojej nowej ksišżce mieszkajšcy w USA Gross opisuje przypadki zabijania Żydów na terenie Polski w latach 1945 – 1946. Zdaniem socjologa znajdujšcy się pod wpływem Koœcioła i endecji Polacy niejako kontynuowali Holokaust
Rz: O czym jest „Strach“? Jan T. Gross: To opowieœć o ludziach mieszkajšcych w Polsce, którzy sš zupełnie tacy sami jak ludzie, którzy mieszkajš gdzie indziej. To opowieœć o ludziach, którzy podlegajš takim samym emocjom, dajš się uwieœć tym samym pokusom. Niestety, łatwo jest namówić sšsiadów do tego, żeby sobie nawzajem robili krzywdę. Dotyczy to również Polaków. Panie profesorze, czy swojš ksišżkš chciał pan Polakami wstrzšsnšć?
Napisałem jš z potrzeby serca i własnej duszy. Oczywiœcie publicznoœć też ma bardzo wielkie znaczenie. Zależało mi na tym, żeby ludzie wiedzieli, jak wyglšdała historia naszego kraju. Poruszył pan jednak drażliwy temat, stawiajšc bardzo mocne tezy. Czy spodziewa się pan profesor podobnej burzy, jakš wywołali „Sšsiedzi“? Ksišżki żyjš własnym życiem. Bardzo trudno jest powiedzieć, jaka będzie reakcja. Szczerze mówišc, myœlę, że nie będzie aż takiej dyskusji, jak przed kilkoma laty. „Strach“ w porównaniu z „Sšsiadami“ jest ksišżkš stosunkowo trudnš. Długš, skomplikowanš, wymagajšcš pewnego wysiłku, żeby przez niš przebrnšć. Poza tym dynamiki w aferze wokół „Sšsiadów“ nadawało pytanie „co to się stanie, jak ksišżka ukaże się po angielsku?“. W tym przypadku to nie wchodzi w grę, bo ksišżka ukazała się wczeœniej po angielsku i nic się nie wydarzyło. Sporo osób ma do pana pretensje właœnie za to, że „Strach“ wyszedł najpierw w Ameryce, przez co Polacy dowiadywali się o jego treœci z anglosaskich recenzji. Ta uwaga wydaje mi się zupełnie bezsensowna. OdpowiedŸ, dlaczego tak się stało, jest banalna – zwykły przypadek. Ja jš po prostu pisałem najpierw po angielsku. „Sšsiadów“ wydałem zaœ najpierw w Polsce, bo mord w Jedwabnem był sprawš nieznanš, i to właœnie Polacy powinni się z tš sprawš zmierzyć jako pierwsi. W „Strachu“ nie ma zaœ nic nowego. O wszystkich opisanych przeze mnie zdarzeniach i faktach w Polsce wiedziano wczeœniej. W kraju oskarża się pana jednak o antypolskie uprzedzenie. To jest taka działalnoœć, którš katoendecy prowadzš od bardzo dawna: oskarżanie rozmaitych ludzi, że sš uprzedzeni wobec Polski. Dlatego głosy, o których pan mówi, specjalnie mnie nie dziwiš. Mam nadzieję, że ludzie, którzy przeczytajš ksišżkę, zobaczš, że jest to bardzo szkodliwy dla Polski syndrom ideologiczny. Jak pan sobie tłumaczy takie reakcje? Częœciowo jest to zapewne reakcja obronna. Ludziom najwyraŸniej trudno jest skonfrontować się z własnymi uprzedzeniami i powiedzieć sobie, że stanowisko ideologiczne, które zajmowali, było szkodliwe i niedobre. Antysemityzm, w moim przekonaniu, był bowiem jednš z największych trucizn, jakie zostały wpuszczone w obieg polskiej tożsamoœci. Odpowiedzialne za niš jest zaœ œrodowisko endecko-katolickie. A czy ci ludzie będš potrafili wreszcie powiedzieć: mea culpa? Zobaczymy. Czyli jest to problem ideologiczny? To też problem historiografii. Okres II wojny œwiatowej jest niesłychanie istotny, jeżeli chodzi o formowanie poczucia tożsamoœci narodowej. I podstawowym obowišzkiem historyków jest powiedzieć prawdę o tym, co się wydarzyło. A kluczowym wydarzeniem, które miało wówczas miejsce w Polsce, był Holokaust. Wymordowanie Żydów, zniszczenie jednej trzeciej ludnoœci polskich miast, które się odbyło na oczach wszystkich. Historia okupacji, w której nie byłoby na to miejsca, jest nonsensem. Mówię o tym, opierajšc się na własnych doœwiadczeniach. W mojej, napisanej wiele lat temu, ksišżce „Polish society under German Occupation“ (1979) na temat Żydów były dwa, trzy zdania. Tymczasem trzeba o tym mówić dużo i trzeba mówić prawdę. Choć jest ona bardzo bolesna. W „Strachu“ pisze pan, że musimy zerwać z wizjš przeszłoœci, w której Polacy byli tylko ofiarami i bohaterami... W tej ksišżce jest wiele opisów sytuacji, które nie pasujš ani do jednego, ani do drugiego modelu. Polacy tak samo jak Ukraińcy, Litwini, Białorusini brali udział w Zagładzie. Mówię o tych społecznoœciach, wœród których Holokaust rozgrywał się w dużej mierze za sprawš czystego przypadku. Po prostu naziœci uważali, że Słowianie to podludzie, i nie obchodziło ich, co sobie pomyœlš o ich zachowaniu. W przeciwieństwie do tego, co działo się na Zachodzie, mordowali tu Żydów otwarcie.I, niestety, okoliczna ludnoœć brała w tym udział. Polacy mordowali swoich współobywateli. W pierwszym rozdziale „Strachu“ opisałem wydarzenia ze wsi na KielecczyŸnie, gdzie ludnoœć różnych wiosek wspólnym wysiłkiem, dyskutujšc i otwarcie omawiajšc tę kwestię, wymordowała ukrywajšcych się w okolicy Żydów. To było dla nich normalne zdarzenie. Mówi pan, że zachowania takie były typowe dla okupowanej przez Niemców Europy Wschodniej. W ksišżce jest zaœ mowa o typowo polskim endecko-katolickim klimacie, który umożliwił mordy. Ukraina nie jest jednak katolicka. Ale Litwa już jest. Poza tym Ukraina jest chrzeœcijańska. Żyd był diabłem w chrzeœcijańskiej kulturze w jej rozmaitych wariantach. Protestanckim, katolickim czy prawosławnym. Ale przecież nazistowski antysemityzm, który jest odpowiedzialny za Holokaust, miał naukowy, darwinistyczny charakter. A tu mówimy o tradycyjnej, chłopskiej wersji uprzedzeń do Żydów. Antysemityzm rasistowski był oczywiœcie decydujšcy w procesie Zagłady. Pomysł Hitlera, aby fizycznie eksterminować cały naród, był całkowitš innowacjš. Dramat polega jednak na tym, że koœcielno-tradycyjne antysemickie nastawienie miejscowej ludnoœci nałożyło się na tę rzeczywistoœć. Rzeczywistoœć, w której naziœci uprawiali ludobójstwo na polskiej ziemi. I okazało się, że ludzie byli na to nieprzygotowani. Dlaczego? Wpajany przez lata syndrom katoendecki, o którym piszę w ksišżce, poważnie utrudniał zrozumienie, że trzeba się zatrzymać. Wystarczyła zachęta ze strony okupanta i otworzyła się możliwoœć, aby już wczeœniej nieprzepadajšcy za Żydami ludzie włšczyli się w ostateczne przeœladowania. Pada zarzut, że wyjšł pan przypadki œmierci Żydów z kontekstu, jakim był powojenny chaos panujšcy na terenie Polski. Czy wszyscy Żydzi na pewno ginęli, bo byli Żydami? Oczywiœcie bywały takie sprawy, że nie da się odróżnić zwykłej zbrodni rabunkowej od rasistowskiej. Ale ten antysemicki element gwałtu jest w tym okresie bardzo wyraŸny i jednoznaczny. Oczywiœcie wszystko odbywało się w atmosferze chaosu i wojny domowej, ale akurat te mordy były bardzo szczególne. Oczywiœcie można napisać ksišżkę o innych objawach przemocy, ale mnie akurat interesowała sprawa przemocy wobec Żydów. Głównie ze względu na to, że zaledwie chwilę wczeœniej dokonano Holokaustu. Jak to było możliwe? Może jednak Żydzi padali ofiarš przemocy ze względu na powszechne przekonanie, że byli zamożni? Może zabijali ich nie antysemici, ale zwykli bandyci? To też jest element syndromu antysemickiego. Skojarzenie, że Żyd to złoto i zamożnoœć. A co z argumentem, że Żydzi ginęli, bo byli komunistami? Tak po prostu nie było. Podobne tezy sš niezgodne z prawdš. Oczywiœcie zdarzało się, że napadano na jakichœ ludzi, których zabijano jako ubeków i okazywało się, że to byli Żydzi. Jednak w większoœci przypadków bito i zabijano Żydów, bo byli Żydami. Oczywiœcie można to czasami zracjonalizować, mówišc, że dany Żyd był milicjantem, ale ma to mniej więcej taki sens, jak mówienie, że dany Żyd pił krew chrzeœcijańskich dzieci. Żydzi faktycznie nie pili krwi – to absurd, ale w UB trochę ich jednak było. To również jest syndrom antysemickiego widzenia œwiata. Zbitka pojęciowa pod tytułem żydo–bolszewizm, która od czasu wypuszczonych przez carskš ochranę Protokołów Mędrców Syjonu funkcjonuje w antysemickich œrodowiskach. Przestudiowałem statystyki dotyczšce kadr UB i okazało się, że przytłaczajšcš większoœć ubeków stanowili Polacy. Zapytam o prawdopodobnie najbardziej drażliwš sprawę poruszonš w ksišżce. Czy podczas opisywanych przez pana wydarzeń Koœciół katolicki zdał egzamin? Zupełnie nie. Piszę o tym otwarcie. Był jeden ważny biskup – Teodor Kubina z Częstochowy, który zrobił to, co trzeba było zrobić. Ogłosił, że oskarżenia o mord rytualny to wariactwo. Tymczasem inni biskupi tego nieszczęsnego Kubinę, który mówił rzeczy oczywiste i szlachetne, publicznie wzięli pod pręgierz! To bezprecedensowe, żeby biskupi – w czasie, gdy Koœciół jest oblężony przez komunizm i kształtujšcy się stalinowski porzšdek – publicznie cenzurowali innego biskupa. Koœciół więc nie tylko nic nie zrobił, ale to, co zrobił, było złe. Podczas dyskusji wokół „Sšsiadów“ często zarzucano panu profesorowi, że ma pan bezkrytyczne podejœcie do relacji œwiadków i ocalałych. Podobne obiekcje pojawiš się zapewne również w odniesieniu do „Strachu“. Ten zarzut nie ma sensu. Moje stanowisko zostało przedstawione w sposób wykrzywiony. Ilekroć mamy do dyspozycji rozmaite Ÿródła, trzeba je oczywiœcie ze sobš zestawiać i weryfikować. Ale Holokaust ma to do siebie, że żydowskie społecznoœci zostały zupełnie wytrzebione. I sš takie zdarzenia czy miejsca, z których nie docierajš do nas żadne głosy. Czasami jest zaœ tak, że dociera jeden lub dwa głosy ofiar, które opowiadajš o rzeczach straszliwych. Doœwiadczenie wskazuje na to, że te – wydawałoby się nieprawdopodobne – rzeczy w realiach Holokaustu faktycznie się zdarzały. Jeżeli więc mamy taki głos, jeden jedyny, który się zachował, bierzmy go poważnie. Dzisiaj „Strach“ wchodzi do księgarń. Jakich efektów pan profesor się spodziewa? Cieszę się, że ksišżka wychodzi w kraju. Cieszę się, że będzie wokół niej dyskusja. Najważniejszš publicznoœciš sš dla mnie ludzie młodzi, którzy nie majš jakiejœ większej wiedzy na temat tego okresu, ale nie sš jednoczeœnie ideologicznie zaœlepieni, nie majš zafiksowanych stereotypów. Mam nadzieję, że ta ksišżka po prostu ułatwi Polakom bycie sobš, samooczyszczenie. Człowiek nie będzie się już musiał zastanawiać: „kto nam jakš przylepia łatkę“. Wydarzyły się potworne rzeczy, ale jak już sobie o nich powiemy i przyjmiemy je do wiadomoœci, to stajš się one bardzo proste. Możliwe do strawienia. W ten sposób, jak wówczas Polacy, zachowywało się bardzo wielu ludzi w bardzo wielu miejscach œwiata. W byłej Jugosławii, w Rwandzie. W tym nie ma nic niezwykłego. Człowiek nosi w sobie zło i w pewnych okolicznoœciach, gdy jest sprowokowany, może ono z niego wyjœć.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL