Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i rozmowy

Chodakiewicz: Ludzi należy rozliczać indywidualnie

Rzeczpospolita
Z tezami prof. Jana T. Grossa nie zgadza się inny naukowiec pracujšcy za oceanem, historyk Marek Chodakiewicz. Jego ksišżka „Po Zagładzie” także trafiła na półki polskich księgarń
Rz: Co ma pan za złe profesorowi Grossowi? Marek Chodakiewicz, historyk: Zgadzam się z nim, że antyżydowskoœć była powszechna. Ale powszechna była nie tylko w Polsce, lecz na całym œwiecie. Dopiero w latach 60., kiedy paradygmat kulturowy został zredefiniowany, zaczęto przychylniejszym okiem patrzeć na mniejszoœci. Czy fakt, że w tamtych czasach w Europie panowały nastroje antysemickie, usprawiedliwia nas, że, jak pisze profesor Gross, mordowaliœmy po wojnie naszych żydowskich sšsiadów?
Mordowaliœmy? Ja w tym nie brałem udziału. Trzeba poprosić profesora Grossa, żeby unikał stwierdzeń kolektywistycznych. Ja wychodzę z założenia, że jednostka ma wolnš wolę. A jeżeli jednostka ma wolnš wolę, to znaczy, że mogę sobie być zbrodniarzem albo aniołem, albo kimœ poœrodku. I tylko ja ponoszę za to odpowiedzialnoœć. Podam przykład szokujšcy. Czy profesor Gross stwierdziłby, że Żydzi wymordowali się własnymi rękoma na podstawie niezaprzeczalnego faktu, że ćwierć miliona mieszkańców warszawskiego getta zostało złapanych i dostarczonych na Umschlag-platz przez policję żydowskš? Czy to znaczy, że Żydzi dokonali Holokaustu na Żydach? Przecież to byłoby jakieœ szaleństwo. Ludzi należy rozliczać indywidualnie. Na podstawie materiałów Ÿródłowych, którymi w tej chwili dysponujemy, nie da się postawić i obronić naukowej hipotezy, jakš stawia Gross: że chrzeœcijańscy Polacy kontynuowali Holokaust, co było wynikiem ich zwierzęcego antysemityzmu. Byli bowiem tacy, którzy zamordowali Żyda z powodów zwierzęcego antysemityzmu, a byli też tacy, którzy to zrobili, bo Żyd miał ładnš parę butów. Jak pan to zakwalifikuje? Jako rabunek. Ale czy jedno z drugim nie mogło iœć w parze? Oczywiœcie nie wykluczam, że ten bandyta mógł być także antysemitš. Ale w tej sytuacji nie miało to znaczenia. Gdy jest pan kibicem Polonii i ma pan kiepskš opinię o kibicach Legii, to nie znaczy, że od razu zmontuje pan ekipę i wymorduje wszystkich legionistów. Może pan coœ do nich krzyknšć, rzucić kamieniem, ale nie będzie pan ich zabijał. Można hołdować negatywnemu stereotypowi, który mówi, że wszyscy Afroamerykanie to potencjalni gwałciciele białych kobiet. Ale czy to znaczy, że trzeba ich od razu wieszać na drzewach? Stereotypy kulturowe funkcjonowały i funkcjonujš. Ale nie sš czynnikiem determinujšcym popełnianie masowych zbrodni. Tak było z poglšdem, że Żydzi zabijajš dzieci na mace. Jakoœ funkcjonował on przez wiele setek lat, ale dopóki nie przyszli narodowi socjaliœci ze swoim neopogańskim, „naukowym” antysemityzmem, w Polsce z tego powodu nie dochodziło do żadnych mordów. Jednak w Kielcach ludzie zabijali Żydów, nie kierujšc się naukami Darwina czy „Mein Kampf”, ale właœnie pogłoskš, że Żydzi porwali chrzeœcijańskiego chłopca. To temat zastępczy. Przed wojnš ani endecja, ani żadne inne z ugrupowań odwołujšcych się do antyżydowskich resentymentów nie mówiło o macy i krwi. To funkcjonowało na poziomie ludowym. Badałem swego czasu folklor w centralnej Polsce przed wojnš i w czasie wojny. Ludziom wydawało się wówczas na przykład, że jak księżyc był czerwony, to znaczy, że mieszka na nim bratobójca. Albo że jak rozczochrana kobieta przechodzi koło krowy, to trzeba w kobietę rzucać kamieniami, bo mleko może się skwasić w krowich wymionach. Albo że Żydzi oczywiœcie zabijali dzieci na macę, a Cyganie łapali je do worka. Trzeba na to wszystko patrzeć w kontekœcie mozaiki ówczesnego przedziwnego folkloru, tego, jak biedni, niewykształceni ludzie tłumaczyli sobie œwiat. Nikt jednak nikogo nie zamordował z powodu rozczochranych włosów. Jeszcze raz powtarzam: po wojnie sprawa „macy z krwi” była tematem zastępczym. Nie można było wówczas mówić, że Polska jest pod okupacjš sowieckš. Nie można było prowadzić żadnej dyskusji o komunie i nie można było mówić nic o udziale Żydów w ruchu komunistycznym. Ale istniały za to stereotypy, szczególnie stereotyp żydokomuny. Wystarczyło, że był jeden Różański (znany z sadyzmu ubek żydowskiego pochodzenia – red.), o którym większoœć ludzi słyszała, żeby nie zwracano uwagi na to, że 99 procent ubeków w powiatowym UB było etnicznymi Polakami. Byli to jednak zwykli bandyci, ludzie z nizin społecznych, których uważano nie za Polaków, ale za zdrajców, margines. Zostawali więc Żydzi, a co za tym idzie, tworzył się stereotyp żydokomuny. Czyli ci ludzie zostali zabici, bo inni członkowie ich grupy etnicznej poparli komunizm? Jeszcze raz powtarzam, że Żydzi zostali zabici z rozmaitych przyczyn. Podam przykład. Jako ofiarę polskich antysemitów uznano pewnego Żyda zmarłego w 1945 roku. Postanowiłem to sprawdzić i okazało się, że facet spadł z ciężarówki kierowanej przez pijanego Sowieta. Gdyby użyć metody Grossa, w statystykach ofiar antysemityzmu może się znaleŸć nawet Żyd ubek, który stał na czele ekspedycji NKWD i UB idšcej do lasu. Strzelał do zgrupowania Narodowego Zjednoczenia Wojskowego „Burego” i „zginšł na polu chwały”. Czyli, według pana profesora, Gross stosuje błędnš metodę badawczš? On w odniesieniu do Polaków używa dokładnie takich samych negatywnych stereotypów, przed jakimi przestrzega w odniesieniu do Żydów. Z niewiadomych przyczyn stosuje całkowicie różne miary wobec tych dwóch grup. Zresztš muszę podkreœlić, że to nie jest tak, że ja mu stawiam jakieœ zarzuty. To jego ksišżka, do czego Jan Tomasz Gross się nie przyznaje, jest polemikš z moim wydanym w 2003 roku „Po Zagładzie” (od wczoraj w polskich księgarniach, wydał IPN – red.). Czym pańska ksišżka różni się od „Strachu”? Gross, w przeciwieństwie do mnie, uważa, że szczegółowe badania i ustalenia oraz rozpatrywanie indywidualnych przypadków, żeby dopiero potem wysnuć z nich jakiœ generalny obraz, nie ma sensu. On bowiem ma z góry gotowš tezę – o powszechnym, krwiożerczym polskim antysemityzmie. To postmodernizm, który ja odrzucam. W jednej z recenzji mojej ksišżki w USA zarzucono mi, że jestem „naiwnie empiryczny”, bo cišgle grzebię się w archiwach i szukam jakichœ dokumentów, a ignoruję teorię. Czy w kwestii pogromu kieleckiego również nie zgadza się pan z wizjš nakreœlonš przez prof. Grossa? Gross zastosował wobec Kielc błędny paradygmat Jedwabnego. Według niego był to anarchiczny pogrom, podczas którego Polacy biegali i szukali Żydów po całych Kielcach. Z moich badań wynika, że pogrom był ograniczony do Plant, a w innych częœciach miasta doszło do dwóch czy trzech przypadków przemocy. Porwanie i zamordowanie kobiety z dzieckiem oraz jakieœ morderstwo przy dworcu. Jeżeli nie był to pogrom anarchiczny, to był zorganizowany. Przez kogo? W tej sprawie mogę postawić tylko pewne pytania. Powiedzieć o tym, o czym nie napisał Gross. Otóż władze komunistyczne prawie natychmiast stworzyły kordon, czyli ograniczyły pole przemocy do Plant. To bardzo niezwykłe, bo wystarczyło wkroczyć, otworzyć ogień do pogromczyków i wszystko by się natychmiast skończyło. Kolejna sprawa. W domu na Plantach, gdzie znajdował się komitet żydowski i mieszkała żydowska ludnoœć, były dwie klatki schodowe. A pogromczycy, wœród których byli milicjanci i żołnierze, dziwnym trafem wdarli się tylko do tej klatki schodowej, która prowadziła do lokali zajmowanych przez zwykłych Żydów. Druga klatka prowadziła do mieszkań żydowskich rodzin, których członkowie pracowali dla PPR, UB i milicji. Tych nikt nie ruszył palcem. Przecież komuniœci mieli w pobliżu dywizję wojska, mogli wszystko zatrzymać. Wojskowy kordon nie przepuœcił księży, którzy próbowali dostać się do ludzi, aby ich uspokoić. To wyłšcznie sugestie w sprawie tego, czy rzeczywiœcie był to anarchistyczny pogrom dokonany przez rozszalały tłum polskich antysemitów. Nawet jeżeli była to prowokacja, to prowokacja musi przecież paœć na podatny grunt. Nie da się sprowokować ludzi do czegoœ, czego nie chcieliby zrobić. W tej sprawie przeprowadzono już ciekawe studia dotyczšce tak zwanej przemocy tłumu. Ich wyniki sš bardzo pouczajšce. Okazuje się bowiem, że większoœć uczestników dołšcza się do zamieszek, nie bardzo wiedzšc, dlaczego i w czym uczestniczy. Jaki obraz stosunków polsko-żydowskich tuż po wojnie wyłania się z pańskiej pracy? Zniuansowany. Po pierwsze, nakreœlam w niej szeroki kontekst, którym jest okupacja sowiecka i trwajšce antysowieckie powstanie będšce kontynuacjš powstania antyniemieckiego. W ramach badania tego konfliktu udokumentowałem, że w różnych okolicznoœciach zginęło 700 osób pochodzenia żydowskiego. Profesor Jan Gross pisze o co najmniej 1500. On powtarza liczbę wyssanš z palca. My dopiero jesteœmy w tej chwili na etapie ustalania podstawowych faktów. Nie wiemy nawet, ilu Polaków w ogóle zginęło podczas wojny. To, co serwuje profesor Gross, jest więc zjawiskiem kulturowym, a nie naukš. Ale może polskiej zmitologizowanej, czarno-białej, historiografii potrzebny jest taki kubeł zimnej wody... Każda historia jest zmitologizowana. Badacze historii – oprócz propagandzistów – wcale nie hołdujš jednak czemuœ takiemu jak bohaterszczyzna. Wprost przeciwnie. W większoœci sš zdyscyplinowani i starajš się opisywać przeszłoœć w zimny i realistyczny sposób. Pytanie jednak, jakš wizję historii przekazywać przeciętnym przedstawicielom inteligencji. WeŸmy przykład wspomnianego „Burego”. Można opisać, jak bił Niemców i komunę, i nie wspomnieć, że rozstrzelał jakichœ bezbronnych białoruskich furmanów. Według mnie w podręczniku powinno być wszystko. Profesor Gross i jego koledzy chcieliby zaœ, żebyœmy napisali tylko o tych rozstrzelanych furmanach. Czyli odwrotnoœć bezkrytycznego hurrapatriotycznego podejœcia? Otóż to. Można naturalnie napisać historię Ameryki, koncentrujšc się tylko na niewolnictwie, na przeœladowaniu Murzynów i kobiet oraz na antysemityzmie. Ale czy to byłaby prawdziwa Ameryka? Ci ludzie proponujš, żeby zastšpić propagandę komunistycznš oraz stereotypy, które utrzymywały się ku pokrzepieniu serc podczas okupacji komunistycznej, odwrotnymi stereotypami. Do złudzenia przypominajšcymi stalinowskš propagandę mówišcš, że wszyscy Polacy to podli faszyœci i antysemici. I że musi nastšpić ekspiacja na kolanach, uznanie, że byliœmy Ÿli i podli, i że zbawić nas może tylko postęp. To nie historia, tylko propaganda.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL