Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Kto się boi filmu o niszczeniu przedsiębiorców

ROL
Fiskus skontrolował reżysera i sponsorów obrazu o patologiach w skarbówce i prokuraturze
"Układ zamknięty" - sensacyjny film w reżyserii Ryszarda Bugajskiego pod patronatem medialnym "Rzeczpospolitej", który opowiada o niszczeniu polskich przedsiębiorców przez organy państwa, jeszcze nie trafił do kin, a już budzi emocje. I - jak się wydaje - obawy przedstawicieli niektórych państwowych instytucji.

W ostatnich miesišcach reżyser obrazu i jedna z firm koproducenckich mieli niespodziewane kontrole urzędów skarbowych.

- Mam sygnały od firm, które wsparły produkcję filmu, że sš w nich przeprowadzane doœć zaskakujšce kontrole skarbowe - potwierdza w rozmowie z "Rz" Bugajski. Dodaje, że obawiano się takiej akcji. - Dlatego częœć firm, które wyłożyły pienišdze, zastrzegła sobie, że nazwa ich przedsiębiorstw nie może się pojawić w reklamowych planszach poprzedzajšcych film.

O nalotach skarbówki na firmy i osoby zaangażowane w produkcję "Układu zamkniętego" nie chcš rozmawiać jego producenci: Mirosław Piepka (współautor scenariusza filmu "Czarny czwartek") i Olga Bieniek. Nie ukrywajš, że obawiajš się, iż nagłoœnienie sprawy może wystraszyć potencjalnych sponsorów, a wcišż starajš się o pozyskanie œrodków pozwalajšcych na dokończenie filmu, czyli na udŸwiękowienie i postprodukcję (m.in. montaż). Film powstaje bowiem wyłšcznie za prywatne pienišdze oferowane często przez małe i œrednie firmy.

Zgody na rozmowę nie wyraziła również firma, której kontrola dotyczyła. Dlatego w tekœcie okreœlamy jš jako "X".

Jak nieoficjalnie ustaliła "Rz", kontrolę w niej przeprowadzili pracownicy I Urzędu Skarbowego w Kielcach. Miała miejsce krótko po jednej z publikacji "Rz", w której ujawniliœmy treœć fabuły filmu. Napisaliœmy, że to fikcyjna opowieœć o działaniach prokuratora i dyrektora urzędu skarbowego, którzy nadużywajšc władzy, doprowadzili do aresztowania pod nieprawdziwymi zarzutami właœcicieli dużej firmy. Następnie zaœ przejęli upadajšce już przedsiębiorstwo. Kontrola fiskusa w "X" budzi wštpliwoœci. Dlaczego? Bo jak ustaliliœmy, kontrolerów interesowały niemal wyłšcznie kwestie rozliczeń finansowych zwišzanych ze sponsorowaniem przez "X" produkcji filmu. Chcieliœmy to wyjaœnić w I US w Kielcach. Bezskutecznie. "Dane, o które pan prosi, objęte sš tajemnicš skarbowš, wobec czego nie mogš być udostępnione osobom nieupoważnionym" - poinformował nas Mariusz Stradowski, kierownik Działu Kontroli Podatkowej.
Kontrolę skarbowš miał też reżyser filmu Ryszard Bugajski. - Przeprowadzono jš krótko po rozpoczęciu przeze mnie prac nad filmem - mówi "Rz". Według nieoficjalnych informacji również gdańska skarbówka zamierza w niedługim czasie przeprowadzić kontrolę w innej z firm zaangażowanych w produkcję filmu. "Rz" zapytała o kontrole skarbowe resort finansów. "Ministerstwo Finansów nie prowadzi kontroli skarbowych ani też ich nie zleca. Nie ma także żadnych planów zorganizowanej kontroli dotyczšcej firm zaangażowanych w opisanš przez pana produkcję" - odpowiedziała Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowa Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów. "Natomiast urzędy skarbowe prowadzš czynnoœci kontrolne w ramach realizacji zadań własnych". Choć fabuła "Układu zamkniętego" jest fikcyjna i stanowi zlepek różnych historii wielu przedsiębiorców zniszczonych w ostatnich latach przez działania organów państwa, to jednak jej główny wštek opiera się na historii Lecha Jeziornego i Pawła Reya, właœcicieli Krakowskich Zakładów Mięsnych. W 2003 r. na dziewięć miesięcy trafili do aresztu. Po siedmiu latach œledztwa przeciwko nim umorzono z powodu braku znamion przestępstwa. - Widać, że sš ludzie, którzy obawiajš się tego, iż opinia publiczna zobaczy, jak wyglšda rzeczywistoœć przedsiębiorcy w kontakcie z urzędnikiem - mówi Lech Jeziorny. - Przecież ludzie, którzy zniszczyli mojš firmę, próbowali zaszczuć mojš rodzinę, nie ponieœli żadnych konsekwencji, wcišż majš kolegów na wysokich stanowiskach - dodaje. ?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL