Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Żłobek lub klub dziecięcy niełatwo założyć

Rozmowa z Katarzynš Przyborowskš, radcš prawnym, prowadzšcym szkolenia z zakładania żłobków
Rz: Na jakie trudnoœci najczęœciej narzekajš osoby, które chcš założyć żłobek lub klub dziecięcy? Katarzyna Przyborowska: Chętni do otwarcia takiego biznesu gubiš się w przepisach, zwłaszcza gdy otwierajš swojš pierwszš placówkę. Niejasne regulacje to nie tylko ich problem. Te same przepisy często sš interpretowane inaczej w gminie A, inaczej w gminie B, a jeszcze inne zdanie ma sanepid. Przykładowo – spotkałam się z różnymi interpretacjami ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech,  gdy przedsiębiorca prowadził już placówkę opiekujšcš się małymi dziećmi, a po  wejœciu w życie ustawy chciał otworzyć kolejnš. Ustawa żłobkowa pozostawia bowiem przedsiębiorcom prowadzšcym przed dniem wejœcia w życie nowych przepisów trzy lata na dostosowanie swoich placówek. Częœć gmin zezwala im na otwieranie nowych klubów bez spełniania wymagań ustawy, inne nie. Jakie formalnoœci sprawiajš najwięcej kłopotów?
Problemy zaczynajš się na poczštku. Trzeba zaczšć od rejestracji działalnoœci gospodarczej lub odpowiedniej osoby prawnej, która będzie prowadziła opiekę nad dziećmi. Już wybór formy prawnej może sprawiać trudnoœci. Czy gminy pomagajš przedsiębiorcom? Na pewno nie jest to pomoc wystarczajšca. Wielu moich klientów narzeka na brak konkretnych informacji w gminach. Urzędnicy sš często niechętni współpracy z osobami otwierajšcymi placówki prywatne, a przecież gmina może zlecić przedsiębiorcy prowadzenie instytucji opiekuńczej. Przedsiębiorców zniechęca także brak dotacji na dzieci dla żłobków i klubów dziecięcych, choć przedszkola mogš liczyć na œrodki z samorzšdu. Bywa również, że gminy nie sš zainteresowane partnerstwem publiczno-prywatnym i wspólnym startem z przedsiębiorcš po dotację w ministerialnym programie „Maluch". Sš też problemy z ustalaniem opłat za żłobek. Jakie? Nie wiadomo, czy opłaty muszš być ustalane za godziny. W jednej z gmin nie chciano się zgodzić na żłobek otwarty dłużej niż 12 godzin. Przepisy okreœlajš jedynie, że za pobyt dłuższy niż dziesięć godzin rodzic ponosi dodatkowe opłaty. Nie muszš być one ekwiwalentne w stosunku do usług oferowanych przez żłobek. Obowišzuje tu swoboda umów. Częœć gmin o tym zapomina. Problemem jest też funkcjonowanie placówek, do których uczęszczajš dzieci starsze niż trzyletnie. Na przykład nie wiadomo, czy w cišgu tygodnia w tym samym lokalu można prowadzić żłobek, a w sobotę i niedzielę salę zabaw, w której będš organizowane przyjęcia dla dzieci w różnym wieku. Czy przedsiębiorca może dostać dofinansowanie na założenie żłobka lub klubu dziecięcego? Tak. Właœnie ruszył program dofinansowań unijnych w ramach priorytetu I programu operacyjnego kapitał ludzki, działanie 1. „Wspieranie rozwišzań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego". Poziom dofinansowania ma wynosić aż 85 proc. wartoœci projektu. Ponadto przedsiębiorca decydujšcy się na otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego może się również starać o dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego specjalisty, np. wykwalifikowanego opiekuna do żłobka, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Refundacja, którš można uzyskać, wynosi ok. 20 tys. zł. Czy trudno jest sprostać wymaganiom lokalowym? Problematyczne bywa przede wszystkim uzyskanie pozytywnych opinii sanepidu i straży pożarnej, bez których nie uzyskamy wpisu do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z kolei bez wpisu nie możemy prowadzić placówki. Zdarza się, że po kontroli inspekcji sanitarnej trzeba wymienić sanitariaty. Przepisy nie precyzujš, czy muszš one być dostosowane do wielkoœci dziecka, czy wystarczy nakładka na toaletę. Nie wiadomo też,  ile sanitariatów powinno być w żłobku czy klubie. Co kontrola sanepidu, to inne problemy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL