Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Interpretacje podatkowe

Urzšd skarbowy wyjaśnia przepisy podatkowe

Fiskus wydaje coraz więcej interpretacji podatkowych
Fotorzepa, Dor Dorota Awiorko-Klimek
Podatnicy najczęœciej proszš o wykładnię regulacji dotyczšcych podatku od towarów i usług oraz dochodowego
Możliwoœć wystšpienia z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika z ordynacji podatkowej. Interpretacje publikowane sš w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów. Zawiera on ponad 200 tys. interpretacji zarówno tzw. starych, które zostały wydane na podstawie regulacji obowišzujšcych do 30 czerwca 2007 r., jak i nowych, wydanych po tym dniu. Interpretacje sš wydawane w indywidualnych sprawach, co oznacza, że wywołujš okreœlone konsekwencje prawne jedynie dla wnioskodawców. Niemniej stanowiš cenne Ÿródło informacji o wykładni przepisów podatkowych stosowanej przez organa skarbowe. Udostępniony w Internecie zbiór obejmuje ponad 20 dziedzin tematycznych, m.in. podatki dochodowe czy podatek od spadków i darowizn. ZnaleŸć w nim można jednak i dokumenty dotyczšce rzadziej spotykanych w życiu codziennym dziedzin prawa podatkowego, np. podatku od gier lub tonażowego.
3 miesišce maksymalnie czeka się na rozpoznanie wniosku Dla ułatwienia przeglšdania interpretacji wyróżniono ponad 4,5 tys. słów kluczowych, takich jak moment powstania obowišzku podatkowego, faktura VAT czy abolicja podatkowa.

Najczęstsze pytania

Jakie aspekty prawa podatkowego budzš najwięcej wštpliwoœci podatników? Pozwala to okreœlić analiza dostępnego zbioru. Tematykš zdecydowanej większoœci (prawie połowy) wydawanych interpretacji jest podatek od towarów i usług. Najczęœciej zaœ pojawiajš się wnioski dotyczšce takich zagadnień, jak stawki podatku, œwiadczenie usług, odliczenie podatku czy zwolnienia z opodatkowania. 200 tys. dokumentów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zbiorze interpretacji Podobnie licznš grupę stanowiš dokumenty, dla których podstawowym tematem sš podatki dochodowe (od osób fizycznych oraz prawnych). W tym przypadku pytania dotyczš najczęœciej możliwoœci uznania wydatków za koszty uzyskania przychodów i koniecznoœci rozpoznawania przychodów dla celów podatkowych, jak również zwolnień przedmiotowych i sprzedaży nieruchomoœci. Pozostałe obszary prawa podatkowego sš zdecydowanie mniej popularne – łšczna liczba interpretacji, które ich dotyczš, stanowi niecałe 10 proc. ogółu opublikowanych dokumentów. Przykładowo w odniesieniu do podatku leœnego dostępnych jest jedynie kilka interpretacji. Opublikowane interpretacje różniš się znacznie pod względem swojej objętoœci. Można wœród nich znaleŸć takie, których cała treœć ogranicza się do jednego zdania (informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego NP-C/005-96/04 wydana 15 lipca 2004 r. przez Urzšd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto). Najobszerniejsze zawierajš ponad 18 tys. wyrazów (np. interpretacja IPPP3/443-927/11-3/KC z 30 wrzeœnia 2011 r., Izba Skarbowa w Warszawie).

Zabawne wštpliwoœci

Chociaż podatki sš poważnš dziedzinš prawa, same interpretacje często dotykajš rzeczy zabawnych, których instynktownie nie uznalibyœmy za mogšce rodzić wštpliwoœci interpretacyjne, jak: Autor jest doradcš podatkowym, właœcicielem kancelarii doradztwa podatkowego TuboTax   Czytaj też: Wykładnia musi dotyczyć wnioskodawcy Arbitralna zmiana wykładni to brak prawa do sšdu Czas pokaże, czy minister wyjaœni przepisy Trudniej o ochronnš interpretację podatkowš Interpretacja to nie decyzja podatkowa   Zobacz więcej: » Narzędzia » Interpretacje
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL