Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Literatura

Czy „Strach” zaszkodzi dialogowi

Rzeczpospolita
11 stycznia ukaże się polskie tłumaczenie głoœnej ksišżki Jana Tomasza Grossa „Strach”. Czy czeka nas ogólnonarodowa debata podobna do tej, jakš wywołali kontrowersyjni „Sšsiedzi”?
Nowa praca Grossa, która w USA ukazała się już półtora roku temu, dotyczy zabójstw Żydów na terenie okupowanej przez Zwišzek Sowiecki Polski w latach 1945 – 1946. Według amerykańskiego badacza polskiego pochodzenia w całym kraju zginęło wówczas około 1,5 tysišca Żydów (inni naukowcy nieco obniżajš tš liczbę). Wytłumaczenie zjawiska, jakie serwuje Gross, jest niezwykle proste. Polakami, którzy dokonali zabójstw, kierował tytułowy strach i poczucie winy. Strach przed odpowiedzialnoœciš za współudział w Holokauœcie i możliwoœciš upomnienia się przez Żydów o ich domy i innš własnoœć zajętš przez polskich sšsiadów. Morderstwa nie byłyby zaœ możliwe, gdyby nie prymitywny antysemityzm głęboko osadzony w polskiej nacjonalistycznej i katolickiej tradycji. Kulminacyjnym momentem ksišżki “Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaœci” (wyd. Znak) jest pogrom kielecki.
Wydanie monografii w Stanach Zjednoczonych zostało przyjęte z euforiš przez œrodowiska żydowskie i salony intelektualne. Jej entuzjastyczne recenzje ukazały się w czołowych, prestiżowych amerykańskich periodykach. Ich autorzy jeszcze bardziej wyostrzyli tezy Grossa i wiele ich wypowiedzi ocierało się o antypolonizm. Najważniejszš recenzję napisanš w wyjštkowo emocjonalnym tonie umieœcił na łamach “Washington Post” laureat Nagrody Nobla uznawany za najwyższy autorytet moralny, Elie Wiesel. “Gorycz, zazdroœć, morderczy szał. Wszystko co niskie, prymitywne, plugawe i nikczemne w ludzkim zwierzęciu zostało przeanalizowane na tych stronach” – pisał. W œlad za nim głos zabrali inni znawcy problematyki Holokaustu. “Niepokojš mnie odniesienia do “polskich obozów œmierci”, a wyrażana przez wielu Żydów opinia, że “Polacy byli równie Ÿli albo jeszcze gorsi niż Niemcy”, wzbudza we mnie jeszcze większy sprzeciw. Po przeczytaniu “Strachu” będę wcišż wyrażać sprzeciw, ale znacznie mniej zdecydowany. Może nawet zachowam milczenie” – ogłosiła w “Publishers Weekly” profesor Deborah Lipstadt. W większoœci artykułów pojawiały się wezwania pod adresem narodu polskiego, aby wreszcie przyjšł do wiadomoœci czarne karty swojej historii i wzišł za nie odpowiedzialnoœć. “Ta ksišżka powinna skłonić Polaków do ogólnonarodowej refleksji nad tym, dlaczego w Polsce pozostało tak niewielu Żydów. „Antysemityzm, zjawisko rozpowszechnione w chrzeœcijańskiej Europie, był integralnš częœciš polskiego katolicyzmu w pierwszej połowie dwudziestego wieku. (...) Udział Polaków katolików w przeœladowaniu i mordowaniu współobywateli Żydów był zjawiskiem rozpowszechnionym na terenie całego kraju” Cytat z polskiego wydania ksišżki „Strach”. Na żałobę nigdy nie jest za póŸno” – napisał w “Los Angeles Times” znany literat pochodzenia żydowskiego Thane Rosenbaum. – “Strach” bardzo szybko dla amerykańskich œrodowisk opiniotwórczych stał się bibliš. Niepodważalnš prawdš objawionš o historii Polski i Polakach – mówi “Rz” prof. Ewa Thompson z Rice University w Houston. – Jakakolwiek próba obrony naszych racji była z góry skazana na porażkę. Próba sporu ze œrodowiskami żydowskimi w USA podjęta przez tutejszych Polaków jest jak próba ataku z patykiem na czołg. Podobnego zdania jest Frank Milewski, szef komitetu przeciw zniesławieniom Kongresu Polonii Amerykańskiej. – “Strach”, tak samo jak poprzednia ksišżka Grossa “Sšsiedzi”, wyrzšdził sprawie polskiej w Stanach Zjednoczonych gigantyczne szkody. Teraz, gdy ktoœ chce nam udowodnić, że wyssaliœmy antysemityzm z mlekiem matki, bezkrytycznie powołuje się właœnie na te prace – powiedział “Rz”. Próby prostowania zawartych w ksišżce tez nie były w stanie przebić się do amerykańskiej opinii publicznej. Czołowe redakcje odrzucały posyłane przez Polaków polemiki i listy do redakcji. – Chodziliœmy nawet na wykłady Grossa, ale on wprowadził system, że wszystkie pytania trzeba było wczeœniej zgłaszać na kartkach i nigdy nie dopuœcił nas do głosu – opowiada Milewski. Nie przebiła się również ksišżka pracujšcego w Waszyngtonie prof. Marka Chodakiewicza “Po zagładzie” prezentujšca bardziej wyważony punkt widzenia na tragiczne wydarzenia lat 1945 – 1946 (premiera w Polsce 10 stycznia). W tej sytuacji artykuły polemiczne ukazały się głównie w niskonakładowych, czytanych tylko przez Polaków, polonijnych periodykach i prasie w Polsce. Szereg tekstów, na czele z krytycznš recenzjš byłego ambasadora RP w Izraelu dr. Macieja Kozłowskiego i tekstem prof. Chodakiewicza ukazało się w “Rz”. – Najbardziej mam za złe Grossowi, którego mimo wszystko cenię, że w jego ksišżce znalazło się tak dużo uogólnień i uproszczeń. Zawsze w jakimœ narodzie znajdš się Ÿli ludzie. Nie wolno zrzucać odpowiedzialnoœci na wszystkich Polaków – mówi dziœ Maciej Kozłowski. Według niego teza, że głównym motywem zabójstw był strach przed koniecznoœciš oddania zajętego mienia, jest mocno wštpliwa. – Przecież większoœć Żydów pochodziła ze wschodu Polski, który został oderwany przez Sowiety. Największe skupisko Żydów w Polsce centralnej, Warszawa, zostało zaœ zniszczone. Żydzi przybywali więc głównie do poniemieckich Wrocławia czy Wałbrzycha, gdzie nigdy nie mieli żadnej własnoœci – podkreœla dr Kozłowski. Mieszkajšcy na Florydzie polski historyk prof. Ivo Pogonowski mówi zaœ, że Gross wyjšł opisywane wydarzenia z szerszego kontekstu historycznego. – Przecież to wszystko się działo w atmosferze wojny domowej, grabieży i chaosu. Wielu Żydów zginęło. „Strach przed Żydami w ostatecznym rozrachunku nie jest więc po prostu strachem przed tym, że się pojawiš z powrotem i będš chcieli odzyskać dobra, które im zostały zabrane. To jest strach przed społecznoœciš, w której żyjemy. Obecnoœć Żyda przypomina (...) gwałt, do jakiego jesteœmy zdolni”. Cytat z polskiego wydania ksišżki „Strach” Ale czy wszystkie zabójstwa miały charakter antysemicki, to już inna sprawa. Częœć zabito w czasie napadów rabunkowych, których ofiarš padali przecież także Polacy. Częœć została zabita przez podziemie niepodległoœciowe nie dlatego, że była Żydami, ale dlatego, że była komunistami – mówi w rozmowie z “Rz” Pogonowski. – Gross tymczasem nawet nie próbuje wejœć w te niuanse i forsuje uproszczonš wersję historii charakterystycznš dla anglosaskich badaczy i publicystów nieposiadajšcych specjalnie rozległej wiedzy na temat dziejów Europy Wschodniej. Prof. Ewa Thompson zarzuca Grossowi, że w swojej ksišżce przedstawił fałszywy obraz stosunków panujšcych po wojnie na terenach okupowanej przez Sowiety Polski. – Byłam wtedy małš dziewczynkš. Zostaliœmy przesiedleni z Kresów do Gdańska. Mieszkaliœmy w straszliwych warunkach. Wtedy kazano mi uczyć polskiego żydowskš dziewczynkę, która przyjechała z rodzicami z Sowietów. Mieszkali we wspaniałej, przydzielonej im willi. Pamiętam, jaki okropny strach towarzyszył mi i moim bliskim, gdy chodziłam do tego domu. To nie Żydzi bali się wówczas Polaków, ale Polacy żydowskich komisarzy – opowiada prof. Thompson. Właœnie przedstawienie trójkšta komunizm – Żydzi – Polacy według większoœci krytyków jest najsłabszš stronš nowej ksišżki Grossa. Autor przechodzi do porzšdku dziennego nad tym, że wielu Polaków pochodzenia żydowskiego poparło nowego okupanta. Mało tego, znajduje dla ich postawy dużo zrozumienia i nie widzi zwišzku pomiędzy tym faktem a nastrojami antyżydowskimi panujšcymi w powojennej Polsce. Razi również zdawkowe potraktowanie roli Polaków, którzy podczas okupacji i póŸniej udzielili Żydom pomocy. Informacje o unikalnej organizacji, jakš była zajmujšca się ratowaniem Żydów “Żegota”, pojawiajš się œladowo. Z opiniami tymi nie zgadza się znany nowojorski rabin Avi Weiss. – Niestety, większoœć Polaków w trakcie wojny i zaraz po niej zachowywała się wobec Żydów haniebnie. Przyzwoite stanowisko zajęła znikoma mniejszoœć. Wypływało to z tradycyjnej, katolickiej, nacjonalistycznej kultury. “Strach” mówi o tym otwarcie i pewnie dlatego częœć Polaków boi się tej ksišżki – podkreœla w rozmowie z “Rz”. Czy więc w najbliższych miesišcach czeka nas wielka, ogólnonarodowa debata, podobna do tej, jaka w 2001 roku wybuchła po opublikowaniu “Sšsiadów”? Czy w polskiej historiografii i pamięci historycznej będzie trzeba dokonać istotnych przewartoœciowań? – Nie przypuszczam. W przeciwieństwie do poprzedniej ksišżki w “Strachu” Gross nie opisał nic nowego. Zarówno pogrom kielecki, jak i inne wydarzenia omówione w pracy majš już swojš bogatš literaturę. Dlatego na pewno nie wywoła ona takiego szoku i dyskusji jak “Sšsiedzi” – uważa dr Maciej Kozłowski. Prof. Deborah Lipstadt: – Trudno powiedzieć, jaki efekt będzie miała ksišżka. Bardzo mnie ciekawi, jak zareaguje na niš polska opinia publiczna. Na pewno Polacy powinni przyjšć do wiadomoœci, że nie byli tylko ofiarami II wojny œwiatowej. Mam nadzieję, że “Strach” nie rozpali na nowo obustronnych starych animozji. I w tym właœnie chyba leży największe niebezpieczeństwo ksišżki. Bo co do tego, że o incydentach, w których Żydzi zostali zabici przez Polaków, należy mówić i pisać otwarcie, nie ma wštpliwoœci. Problem w tym, czy jednostronne przedstawienie tego złożonego problemu przez Grossa zamiast zainicjować rzeczowš dyskusję, nie wywoła emocjonalnego, ostrego konfliktu. Obie strony mogš się okopać na swoich pozycjach i zamiast dialogu Polacy (którzy będš się czuli niesłusznie zaatakowani) i Żydzi (oburzeni treœciš “Strachu”) znowu będš się obrzucali oskarżeniami o antysemityzm i antypolonizm. W efekcie – zapewne wbrew intencjom autora – ich stanowiska zamiast się zbliżyć, jeszcze bardziej się od siebie oddalš. – Niestety, Gross nie pokusił się o głębszš analizę opisanego zjawiska. Wyjštkowo niefortunny był również pomysł wydania “Strachu” najpierw w Stanach Zjednoczonych, a dopiero póŸniej w Polsce. Ksišżka wchodzi bowiem na rynek już w atmosferze skandalu, jako pozycja kontrowersyjna, którš znamy z często przejaskrawionych recenzji. Gdyby Gross zrobił odwrotnie, na pewno byłoby to z pożytkiem dla relacji polsko-żydowskich – mówi dr Kozłowski. Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora p.zychowicz@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL