Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Ochrona przed zwolnieniem w wieku przedemerytalnym: były prezes zachowa pensję

Odwołanie ze stanowiska w zarzšdzie niekoniecznie oznacza równoczesnš utratę zatrudnienia. Wręcz jest to niedopuszczalne wobec pracownika na finiszu drogi zawodowej. Musi zachować należne mu przywileje
Niestety nie wszyscy pracodawcy pamiętajš o tych przepisach. Boleœnie przekonał się o tym czytelnik, który będšc pracownikiem gminnej spółdzielni jednoczeœnie przez kadencję pozostawał w niej wiceprezesem zarzšdu. Gdy z tej funkcji został odwołany, spółdzielnia powierzyła mu innš pracę, ale istotnie zmniejszyła pobory. Tymczasem pracownik był już w okresie ochronnym zwišzanym z wejœciem w wiek przedemerytalny (art. 39 k.p.). Obejmuje on zakaz wypowiadania przez pracodawcę umów osobom, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osišgnięcia wieku emerytalnego, o ile jednak staż pracy zapewnia im uzyskanie prawa do tego œwiadczenia. Chodzi tu o powszechny wiek emerytalny okreœlony w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.), czyli: 60 lat dla kobiet i 65 lat u mężczyzn. Zatem spółdzielnia nie mogła się z nim w ogóle rozstać, ale czy wolno jej było zaproponować wypowiedzenie zmieniajšce? U pracodawcy, który ma mniej niż 20 osób, takie działanie jest niedopuszczalne, chyba że zachodzš warunki z art. 43 k.p. Ten pozwala osobom korzystajšcym z ochrony przedemerytalnej zmienić warunki pracy lub płacy, gdy pracodawca wprowadza nowe zasady wynagradzania dla ogółu zatrudnionych lub tej ich grupy, do której pracownik należy. Druga możliwoœć zmiany np. poziomu pensji wynika np. ze stwierdzonej orzeczeniem lekarskim utraty zdolnoœci do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinionej przez podwładnego utraty uprawnień koniecznych do jej wykonywania.
Tam zaœ, gdzie pracowników jest co najmniej 20, działa ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwišzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczšcych pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm., dalej ustawa o zwolnieniach grupowych). Jej art. 5 wskazuje, że osobom korzystajšcym z ochrony przedemerytalnej nie można wypowiedzieć angaży z przyczyn leżšcych po stronie pracodawcy. Natomiast jeżeli z tych powodów zakład nie może ich dalej zatrudniać na dotychczasowych stanowiskach, wolno jedynie wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Gdy spowoduje to obniżenie ich wynagrodzenia, przysługuje im dodatek wyrównawczy do końca okresu ochronnego. U spółdzielcy oznaczało to koniecznoœć jego regulowania do upływu przez niego 65 lat, czyli przez cztery brakujšce lata do emerytury. Niestety na reakcję spółdzielcy jest już za póŸno – od zmian minęło kilka miesięcy. Gdy otrzymywał pismo zwišzane z odwołaniem go z funkcji i równoczesnym powierzeniem mu nowych obowišzków z niższš pensjš, mógł pracodawcy zwrócić uwagę na nieprawidłowoœć tej decyzji. Gdyby ten jej nie zmienił, w cišgu siedmiu dni powinien odwołać się od wypowiedzenia umowy do sšdu pracy (art. 264 k.p.).  
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL