Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Geoportal: powiatom brakuje środków na system informacji przestrzennej

geoportal.gov.pl
Powiaty majš kłopoty z wdrażaniem systemu informacji przestrzennej. Brakuje im œrodków na ten cel, potrzebne sš też szkolenia
W połowie kwietnia ma nastšpić kolejna odsłona systemu informacji przestrzennej Geoportal spełniajšcego wymagania unijnej dyrektywy INSPIRE. Dzięki temu urzędy, firmy i obywatele majš bezpłatny dostęp do aktualnych danych przestrzennych (patrz ramka), które do tej pory można było zdobyć tylko odpłatnie od firm prywatnych.

Ma być szybko

Za jego poœrednictwem, z wykorzystaniem modułu SDI, udostępnianego bezpłatnie przez Główny Urzšd Geodezji i Kartografii, urzędy będš mogły prowadzić i udostępniać swoje dane topograficzne, osnowy geodezyjne, rejestry miejscowoœci, ulic i adresów, nazw geograficznych etc. Rejestry te będš zintegrowane z Geoportalem. Każda aktualizacja danych na poziomie powiatu lub gminy będzie automatycznie widoczna na Geoportalu. – Nie trzeba będzie kupować np. baz danych w prywatnych firmach. Otrzyma się je z rejestrów publicznych nieodpłatnie. Tak to w tej chwili robiš Lasy Państwowe, urzędy miast, urzędy wojewódzkie, Straż Graniczna, policja, straż pożarna czy też służba zdrowia – wyjaœnił Marek Szulc z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. – Urzędnik szybciej uzyska dane niezbędne np. do wydania decyzji. Na nowym Geoportalu będzie również moduł, który pozwoli nie tylko w zestandaryzowany sposób przygotowywać mapy, ale także je pobrać.

Druga odsłona

Teraz w Polsce dane o przestrzeni gromadzš różne instytucje publiczne i samorzšdowe – od powiatów po ministerstwa. Zebranie wszystkich, np. dotyczšcych okreœlonej nieruchomoœci, wymaga pracy i czasu. Zdarza się, że informacje pozyskane z kilku Ÿródeł sš ze sobš sprzeczne. Ma się to zmienić za sprawš dyrektywy INSPIRE. Położyła ona podwaliny pod europejski system wymiany informacji o przestrzeni. Według tych samych zestandaryzowanych zasad majš być gromadzone dane we wszystkich państwach UE. Dyrektywę wdraża do polskiego systemu prawnego ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Na jej podstawie GUGiK prowadzi od 2006 r. rzšdowy Geoportal (dostępny pod adresem: www.geoportal.gov.pl). W 2011 r. z Geoportalu skorzystało ponad 2 mln użytkowników Geoportal 2 będzie dostępny pod tym samym adresem. Samorzšdowcy podchodzš sceptycznie do Geoportalu. – Na poziomie samorzšdowym może zabraknšć œrodków na wprowadzenie w życie tej dyrektywy – uważa dr Jan Maciej Czajkowski, ekspert Zwišzku Powiatów Polskich. – Od ponad roku bowiem nie ma już funduszy celowych, z których w zasadniczym stopniu była finansowana modernizacja zasobów kartograficznych prowadzonych przez powiaty. Teraz pienišdze na ten cel muszš być zarezerwowane w wydatkach ogólnych w budżetach starostw.

Brakuje œrodków

Niestety, często sš to kwoty niewystarczajšce nawet na utrzymanie zasobów, nie mówišc już o ich modernizacji, tak by spełniały wymagania INSPIRE. Według dr. Czajkowskiego wiedza urzędników pracujšcych w powiatowych oœrodkach geodezyjno-kartograficznych jest niewystarczajšca. Niezbędne sš nowe szkolenia. Te, które do tej pory organizował GUGiK przy wykorzystaniu œrodków z UE, nie były bowiem najefektywniejsze. Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl

Przykładowe dane z Geoportalu

- system siatek geograficznych, - nazwy obszarów geograficznych (obszarów, regionów, miejscowoœci, miast, przedmieœć, osiedli), - adresy (nazwy ulic, numery budynków, kod pocztowy), - działki ewidencyjne, - drogi, linie kolejowe, - wodocišgi, kanalizacja, - linie energetyczne, hydrograficzne, - obszary chronione (parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natury 2000), - ukształtowanie terenu, - dane geologiczne, ortoobrazy (zdjęcia satelitarne, lotnicze).
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL