Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Wewnštrzwspólnotowe nabycie towarów: jak rozliczyć zakupy za granicš potwierdzone paragonem

Rzeczpospolita
Przedsiębiorca, który sprowadza towary z innego kraju Wspólnoty, ma wystawić fakturę wewnętrznš i wykazać podatek od wewnštrzwspólnotowego nabycia. Musi tak postšpić, nawet gdy dysponuje tylko wydrukiem z kasy fiskalnej
Przedsiębiorcy, którzy kupujš towary za granicš, mogš mieć  problem z uzyskaniem faktury. Przy drobnych transakcjach często jedynym dokumentem, na jaki mogš liczyć, jest paragon z kasy fiskalnej. Zagraniczni sprzedawcy argumentujš, że można nim dokumentować sprzedaż dla małych przedsiębiorstw lub sprzedaż o małej wartoœci. Warto więc pamiętać, że udokumentowanie transakcji paragonem nie zwalnia nabywcy z obowišzku rozliczenia wewnštrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Kiedy wystawiamy fakturę wewnętrznš

WNT podlega opodatkowaniu polskim VAT. Z transakcjš takš mamy do czynienia, tylko jeżeli łšcznie spełnione sš następujšce warunki: • dostawa towarów odbywa się za wynagrodzeniem,
• następuje przeniesienie na nabywcę prawa do rozporzšdzania towarem jak właœciciel, • towary w wyniku dostawy sš wysłane lub transportowane do Polski z innego państwa członkowskiego, • wysyłka bšdŸ transport towarów odbywa się przez dostawcę, nabywcę lub na ich rzecz. Dodatkowym warunkiem rozliczenia WNT jest status dostawcy i nabywcy. Dostawca towarów musi być podatnikiem podatku od wartoœci dodanej. Nabywca zaœ musi być podatnikiem polskiego VAT, a nabywane przez niego towary muszš służyć działalnoœci gospodarczej.

Tylko na cele firmy

Ustawa o VAT nie reguluje, w jaki sposób dostawa towarów powinna być dokumentowana przez unijnego sprzedawcę. Do WNT więc dojdzie, nawet jeżeli dostawca nie wystawi żadnego dokumentu sprzedaży. Jeżeli jednak wystawi fakturę dokumentujšcš sprzedaż towaru, to może ona przesšdzać o dacie powstania obowišzku podatkowego w WNT. Co jednak, gdy unijny sprzedawca udokumentuje transakcję paragonem fiskalnym? Wtedy też trzeba rozliczyć WNT. Oczywiœcie pod warunkiem, że kontrahenci sš podatnikami VAT, a towar w wyniku sprzedaży został przywieziony z innego państwa członkowskiego do Polski. Warunkiem opodatkowania transakcji jest przywiezienie towaru do Polski dla celów prowadzonej przez polskiego nabywcę działalnoœci gospodarczej. WNT nie wystšpi więc, jeżeli przedsiębiorca w trakcie wakacji kupi za granicš dla swoich prywatnych potrzeb np. aparat fotograficzny, który po zakończonym urlopie przywiezie do kraju.

Od wyższej podstawy

Podstawš opodatkowania w WNT jest kwota, jakš nabywca jest obowišzany zapłacić dostawcy za sprzedany towar. Tak wynika z art. 31 ust. 1 ustawy o VAT. Posiadanie paragonu jako dowodu WNT oznacza koniecznoœć rozliczenia VAT od wyższej podstawy opodatkowania. To dlatego, że jeœli sprzedawca dokumentuje dostawę paragonem, to do ceny doliczy podatek od wartoœci dodanej obowišzujšcy w jego kraju. Dostawa taka nie będzie więc opodatkowana zerowš stawkš (bšdŸ nie będzie stosowane zwolnienie z prawem do odliczenia). Paragon potwierdzajšcy zakup zawiera: kwotę brutto transakcji, stawkę oraz kwotę podatku od wartoœci dodanej. Okreœlajšc podstawę opodatkowania WNT, polski podatnik nie będzie mógł przyjšć wartoœci netto. Musi rozliczyć VAT od kwoty brutto wynikajšcej z paragonu. Kwotš, jakš nabywca jest zobowišzany zapłacić sprzedawcy, jest bowiem cena z wliczonym zagranicznym VAT. W praktyce nie ma to znaczenia, gdy podatnik ma pełne prawo do odliczenia (VAT należny równy jest naliczonemu). Jeœli jednak mu ono nie przysługuje, udokumentowanie transakcji paragonem zamiast fakturš oznacza dodatkowe obcišżenia fiskalne.

Obowišzek podatkowy

Obowišzek podatkowy w WNT powstaje15. dnia miesišca następujšcego po miesišcu, w którym dokonano dostawy towaru. Jeżeli jednak przed tym terminem dostawca wystawi fakturę, to obowišzek podatkowy powstaje z chwilš wystawienia tej faktury. Brak faktury oznacza dla nabywcy koniecznoœć wykazania obowišzku podatkowego 15. dnia miesišca następujšcego po miesišcu, w którym dokonał  zakupu towaru. Data wystawienia paragonu fiskalnego jest w takiej sytuacji bez znaczenia. Przykład Polski przedsiębiorca 23 stycznia podczas służbowej podróży do Niemiec kupił artykuły biurowe. Sprzedaż została udokumentowana paragonem wystawionym w tym samym dniu. Towary te trafiły do Polski 25 stycznia Nabywca powinien wykazać obowišzek podatkowy w WNT 15 lutego Gdyby sprzedaż była dokumentowana fakturš, to obowišzek podatkowy powstałby 23 stycznia. To nie jest faktura W myœl polskich przepisów paragon otrzymany od unijnego kontrahenta nie jest fakturš. O tym, które dokumenty uznawane sš za niš, mówi rozporzšdzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. (DzU nr 68, poz. 360). Zgodnie z jego § 17 za fakturę uznaje się: rachunki wystawione na podstawie ordynacji podatkowej, dowody opłat za przejazdy autostradami płatnymi, dokumenty dotyczšce usług poœrednictwa finansowego oraz bilety jednorazowe za przejazdy na odległoœć nie mniejszš niż 50 km. Katalog dokumentów uznawanych za faktury jest zamknięty. Wszelkie dokumenty, które nie sš w nim wymienione, nie mogš być traktowane na równi z fakturš. Dotyczy to także zagranicznych paragonów. W jaki sposób wypełnić deklaracje WNT dokumentuje się fakturš wewnętrznš. Na jej podstawie rozlicza się podatek należny, a także odlicza podatek naliczony. Transakcję należy wykazać w deklaracji VAT. Wewnštrzwspólnotowe nabycie towarów i wartoœć podatku należnego wpisujemy w pozycjach 33 i 34 deklaracji VAT-7. Jeœli podatnik ma pełne prawo do odliczenia, to rozliczenie VAT będzie neutralne finansowo. Kwota podatku należnego z tytułu WNT równa jest bowiem kwocie podatku naliczonego. Podatek naliczony wraz z wartoœciš netto nabycia należy ujšć w pozycjach 51 i 52 deklaracji VAT-7.Problematyczne może jednak okazać się sporzšdzenie informacji podsumowujšcej VAT-UE. Wynika to przede wszystkim z tego, że paragon, co do zasady, nie zawiera numeru NIP UE zagranicznego dostawcy. Tymczasem w informacji podsumowujšcej należy podać kod kraju dostawcy towaru wraz z poprawnym numerem identyfikacyjnym kontrahenta. Brak numeru NIP UE dostawcy nie zwalnia polskiego podatnika z obowišzku wykazania transakcji na druku VAT-UE. Obowišzek złożenia informacji nakłada art. 100 ust. 1 ustawy o VAT. Wynika z niego, że informację muszš składać przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. Przedsiębiorca, który nie dysponuje numerem NIP UE kontrahenta, powinien podać jedynie łšcznš wartoœć nabyć dokonanych w okresie, za który składana jest informacja. Wskazane jest, aby do tak sporzšdzonego, niekompletnego druku podatnik załšczył pisemne wyjaœnienie, w którym wskaże przyczynę braku danych kontrahenta.        
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL