Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Motoryzacja

Teraz ja, czyli kto rzšdzi na polskich drogach

EAST NEWS
W niewielu sytuacjach życiowych tak wyraŸnie ujawnia się nasza osobowoœć, temperament, stosunek do œwiata i ludzi – a także problemy psychiczne – jak podczas prowadzenia samochodu
Przed nami powroty ze œwišt i wyjazdy noworoczne. Może tym razem trochę odpuœcimy... Psychologowie transportu lubiš powtarzać: „Pokaż mi, jak jeŸdzisz, a powiem ci, kim jesteœ”. Dotyczy to zresztš nie tylko jednostek, ale i społeczeństw. Ruch drogowy odbija jak w lustrze różny w różnych krajach stosunek do norm prawnych i kulturę relacji między ludŸmi. W krajach, gdzie w przepisach kodeksu drogowego widzi się gwarancję bezpieczeństwa wszystkich obywateli, a zasada równoœci wobec prawa jest bezwzględnie przestrzegana, np. w Skandynawii, wykroczenia drogowe sš rzadkoœciš. Z nonszalancji na drogach znani sš natomiast Włosi.
Ale we Włoszech lekceważenie znaków drogowych to przejaw głównie fantazji i chęci popisania się przed innymi, rodzaj pawiego ogona. Wykroczenia nie sš na ogół skierowane przeciw innym, a włoscy kierowcy, choć ogarnięci duchem sportowej rywalizacji, potrafiš też ze sobš życzliwie współpracować. Inaczej jest w Polsce. U nas na drogach żartów nie ma. Trwa na nich nieustanna batalia o to, kto okaże się ważniejszy i lepszy od innych. – Wynika to z naszego wybujałego indywidualizmu, braku umiejętnoœci współpracy i nierespektowania praw i interesów innych. Ponadto hierarchie w naszym społeczeństwie sš wcišż nieustabilizowane, a to prowokuje do cišgłych prób zwiększenia swojego prestiżu oraz poprawienia samopoczucia w każdy możliwy sposób, także na drodze – twierdzi Andrzej Markowski, wiceprezes Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce. Obrazek na zatłoczonej drodze: kierowca, który przed chwilš, nie zważajšc na cišgłe linie i ograniczenie prędkoœci, wyprzedził naraz kilka samochodów, rozpaczliwie hamuje na widok patrolu policji, niemal doprowadzajšc do wypadku. Oznacza to przeważnie, że do ryzykownych wyczynów za kierownicš skłania go nie pewnoœć siebie, lecz lęk. Psychologowie transportu badajšcy przyczyny wypadków drogowych doskonale znajš ten typ kierowcy i uważajš go za jeden z najbardziej niebezpiecznych. Rzecz w tym, że niemało osób zagubionych w życiu i bojšcych się na co dzień œwiata i ludzi, najbezpieczniej czuje się za kierownicš samochodu. Œwiadomoœć, że oddzieleni sš blachš karoserii od nieprzyjaznego otoczenia, zawsze skłonnego do krytycznych uwag i spojrzeń, dodaje im skrzydeł. Ale gdy na drodze pojawia się np. niespodziewana przeszkoda, wpadajš w panikę. Wykonujš wtedy zaskakujšcy dla innych, często fatalny w skutkach manewr, który kończy się hamowaniem czy ucieczkš na inny pas ruchu, wprost pod inny samochód. Kierowcy, dla których jazda samochodem to okazja, by udowodnić swš wyższoœć i wyjštkowoœć – okreœlani przez psychologów jako agresywni – to plaga polskich dróg. Na każdym kroku starajš się okazać, że przepisy drogowe, dobre dla innych, ich nie dotyczš. Ich specjalnoœciš jest całkowite lekceważenie ograniczeń prędkoœci, bezustanne przeskakiwanie z pasa na pas, tylko dlatego że pojawiło się przed nimi trochę wolnego miejsca, zajeżdżanie drogi, popędzanie innych œwiatłami. Ten typ kierowcy to głównie mężczyŸni. Ale trafiajš się wœród nich i kobiety, które osišgnęły wysokš pozycję zawodowš. Te z nich, które kierujš np. większymi zespołami pracowników lub zarzšdzajš firmami, potrafiš być na drodze nawet bardziej agresywne niż panowie. – Agresywna jazda samochodem umożliwia mistyfikowanie rzeczywistoœci. Ani w pracy, ani w domu nie można bezkarnie okazywać swojej domniemanej wyjštkowoœci czy domagać się szczególnych przywilejów – podkreœla Andrzej Markowski. W gruncie rzeczy agresja za kierownicš i stała chęć sprawdzania się na drodze jest przejawem ukrytej niepewnoœci oraz niedojrzałoœci emocjonalnej i społecznej. Ktoœ, kto jest całkowicie pewien swojej pozycji i wie, że jest akceptowany przez otoczenie, nie musi wcišż tego potwierdzać. Wyjštkowo niesympatycznym gatunkiem kierowcy sš tzw. wychowawcy. To przeważnie ludzie co najmniej w œrednim wieku lub starsi, którzy uważajš, że ich pozycja życiowa jest niższa od tej, na jakš zasłużyli. Przykre uczucie, że sš lekceważeni, rekompensujš sobie w ruchu drogowym poprzez karanie i pouczanie innych kierowców. W ten sposób chcš udowodnić, że sš od nich lepsi. Za swe powołanie uważajš tępienie nie tylko wykroczeń czy nonszalancji, ale także przypadkowych błędów na drodze, a nawet naruszania niepisanych zwyczajów, choćby były one szerzej nieznane. Ich sposób jazdy bywa nawet bardziej agresywny i niebezpieczny niż kierowcy agresywnego. Œrodki wychowawcze służšce przywracaniu ładu na drodze to np. hamowanie po wyprzedzeniu dla napiętnowania domniemanego czy rzeczywistego niewłaœciwego zachowania wyprzedzanego czy blokowanie samochodu, który nieprawidłowo wyprzedza. Takie demonstracje bywajš groŸniejsze niż ich przyczyna i nierzadko kończš się wypadkiem. – Charakterystyczne, że „wychowawcy”, choć innym nie wybaczajš, sami doœć często łamiš przepisy – podkreœla Andrzej Markowski. Większoœć niebezpiecznych zachowań na drodze wynika z chęci sprawdzenia się i udowodnienia swego znaczenia w konfrontacji z innymi kierowcami. Zdarzajš się jednak osoby, których nie tylko rywalizacja, ale i inni uczestnicy ruchu drogowego kompletnie nie interesujš. Jako że chodzi przeważnie o kobiety, ukuto obrazowš, choć niezbyt eleganckš, nazwę na wynikajšce z tego zachowania: syndrom słodkiej idiotki. Kontakt na drodze z takim kierowcš ze słodyczš wcale się jednak nie kojarzy. Osoba z syndromem słodkiej idiotki nie rozumie lub udaje że nie rozumie sensu przepisów i zwyczajów drogowych. Kierujšc się wyłšcznie infantylnym egoizmem, przestrzega ich tylko wtedy, gdy nie godzš w jej interes i wygodę. Kierowca taki może przejechać skrzyżowanie na czerwonym œwietle, bo mu to pasowało – i nie widzi w tym nic złego. Zastawienie innych na parkingu uważa za rzecz naturalnš. Na drogach rzadko spotykamy wyróżnione przez psychologów czyste typy niebezpiecznych kierowców. Większoœć z nich ma w różnych proporcjach cechy dwóch, a nawet trzech z nich. Jak się ocenia, styl jazdy aż co czwartego polskiego kierowcy ma wynikajšce z przyczyn psychologicznych wyraŸne cechy patologiczne, niebezpieczne w ruchu drogowym. To jeden z powodów, że jeŸdzi się u nas tak trudno.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL