Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Studenci oczekujš więcej od uczelni

Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Podpisujšc umowę ze szkołš wyższš, w naszych realiach prawnych student jedynie akceptuje cennik – podkreœla w rozmowie specjalista w dziedzinie prawa i instytucji szkolnictwa wyższego Marcin Chałupka
Ostatnia nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym majšca poprawić jakoœć kształcenia budzi dużo wštpliwoœci. Różnie interpretowane sš m.in. przepisy o odpłatnoœci i zawieraniu umów. Marcin Chałupka specjalista w dziedzinie prawa i instytucji szkolnictwa wyższego: Podstawowym Ÿródłem kłopotów jest sama legislacyjna ingerencja państwa w rynek kształcenia wyższego. Ustawodawca, wskazujšc np., kto, za co i kiedy może pobierać opłaty, ryzykuje, że każdy uczestnik gry na zaburzonym przepisami rynku będzie odczytywał je korzystnie dla siebie. A im więcej szczegółowych regulacji, tym większe pole do ich różnych interpretacji. Szkolnictwo wyższe nie jest żadnym wyjštkiem. „Biegunka legislacyjna" dotyka wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego w Polsce. Tysišce osób tworzy kolejne przepisy, interpretuje, poprawia, kontroluje ich stosowanie, nacišga, omija, zmienia i w ogóle podejmuje mnóstwo nieproduktywnych biurokratycznych działań, najczęœciej na koszt podatnika. A obywatel nie ma możliwoœci za tym nadšżyć, a tym bardziej zrozumieć odpowiednio wczeœnie, jak wpłynš one na jego decyzje lub ich skutki.
Przepis przejœciowy, dokładnie art. 29, który miał wskazać, kto podlega nowym przepisom dotyczšcym opłat, jest niejasny. Od jego interpretacji zależy sytuacja finansowa studentów i uczelni. Co w nim jest kontrowersyjnego? Zgodnie z nim studenci przyjęci przed 1 paŸdziernika 2011 r. oraz w roku akademickim 2011/2012 studiujšcy bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku nie wnoszš opłat „za drugi kierunek", a płacšcy za kształcenie wnoszš opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w planach i programach. Kontrowersja dotyczy znaczenia pojęcia „na dotychczasowych zasadach". Termin „wnoszenie opłat" występował dotychczas w art. 44 ust. 1 pkt 4 (sposób wnoszenia opłat przez cudzoziemców), art. 94 ust. 5 (niedoszłe dotacje dla uczelni niepublicznych na pokrycie częœci opłat wnoszonych przez studentów i doktorantów stacjonarnych), art. 192 ust. 4 pkt 6 (nostryfikacja) i wreszcie w art. 269 (przepis przejœciowy dla ustawy z 2005 r.). W nowym znaczeniu to „wnoszenie opłat" pojawia się dopiero w dodanym nowelizacjš art. 170a, który wprowadza limitowanie korzystania z zajęć oraz podejmowania i kontynuowania studiów „bez wnoszenia opłat". I to z tymi regulacjami w pierwszej kolejnoœci identyfikowałbym przejœciowoœć z art. 29. Z art. 29 wišże się spór o katalog opłat zakazanych. Czy jego wprowadzenie to sukces studentów? Samorzšdy studentów podnosiły, że opłaty za egzaminy poprawkowe to czerpanie przez uczelnie korzyœci z własnych porażek dydaktycznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało je za nieuprawnione. Mimo to nie poprzedziło nowelizacji dostatecznie konsekwentnym wsparciem studentów w obronie przed tymi opłatami. A szkoda, bo majšcy chronić żaków art. 99a paradoksalnie inspiruje interpretacje niekorzystne dla tych przyjętych przed jego wejœciem w życie. Jak więc go rozumieć? Czy art. 99a i zawarte w nim zakazane opłaty zmieniajš dotychczasowe zasady „wnoszenia opłat"? Już na pierwszy rzut oka art. 99a dotyczy „pobierania" opłat, a nie ich „wnoszenia". Proponuję uznać, że jedynie wprost potwierdza to, co wczeœniej z ustawy wynikało, lecz do niektórych uczelni słabo docierało: nie wszystko może być (ale i nie mogło przed nowelizacjš) œwiadczeniem cywilnoprawnym. Uznajšc, że norma wyrażona w art. 99a nie jest nowa, ale jedynie bardziej dosłownie napisana, można wnioskować, że artykuł ten nie zmienia „dotychczasowych zasad" wnoszenia opłat, tylko wskazuje wprost, za co uczelnie publiczne i niepubliczne nie mogš pobierać opłat. Dlaczego w pojęciu „dotychczasowe zasady" nie mieszczš się opłaty za egzaminy poprawkowe? Trudno uznać dopuszczenie do egzaminu czy rejestrację na kolejny rok lub semestr, czyli czynnoœci administracyjne wynikajšce z regulaminu studiów, za œwiadczenie cywilnoprawne. Opłaty za czynnoœci administracyjne okreœla prawo powszechnie obowišzujšce, np. rozporzšdzenie o opłacie rekrutacyjnej, czy przepisy okreœlajšce opłatę za wydanie dyplomu, a nie uczelniane. Nie wszystko musiało być przed nowelizacjš wprost zakazane, by uznać, że nie za wszystko można pobierać opłatę. Nie było i nie ma np. zakazu pobierania opłat za wydanie decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, a jednak z systemu prawa taki zakaz wynika jednoznacznie. Uczelnie publiczne mogš pobierać opłaty za usługi wskazane w art. 99. Niepubliczne co prawda mogš szerzej zdefiniować œwiadczone przez siebie usługi, ale także podlegajš kodeksowi cywilnemu. Czy np. opłatę za wydanie decyzji można uznać za cywilistycznie dopuszczalnš? W moim przekonaniu – nie. To, że w art. 99a się jej nie zakazuje, nie wystarczy, by jš uznać za dopuszczalnš. Uczelnie wbrew ministerstwu uważajš, że od tzw. starych studentów mogš pobierać opłaty za takie czynnoœci. Co może zrobić student, który musiał zapłacić? Jeœli uczelnia nie podziela interpretacji MNiSW i postawi na swoim, to studentowi pozostaje droga sšdowa. Sšd administracyjny oceni, czy prawidłowo zastosowała przesłankę skreœlenia z powodu niewniesienia opłat zwišzanych ze studiami, lub sšd cywilny zbada, czy miała prawo żšdać danej opłaty, wskazanej w umowie. Chyba że resort podejmie dalsze działania kwestionujšce uchwały organów uczelni niezgodne z jego stanowiskiem. Wtedy to uczelnia będzie miała szanse przedstawić swoje argumenty w sšdzie. Jedynš obronš studenta jest zatem umowa, w której uczelnia wskaże, za co może pobrać opłatę i w jakiej wysokoœci. Umowa jest bardzo ważna, bo nawet jeœli uczelnia na podstawie prawa powszechnego może jakšœ opłatę pobrać, to nie musi, a jeœli chce, to należy ustalić z każdym studentem jej przedmiot, wysokoœć i sposób wnoszenia. Umowa ma jednak realne znaczenie, gdy obie strony mogš swobodnie kształtować jej treœć. Tymczasem polska uczelnia i jej studenci sš krępowani licznymi regulacjami. Szkoła nie może po prostu sprzedawać wiedzy i umiejętnoœci okreœlonych w umowie ze studentem na warunkach tam przyjętych. Musi tworzyć programy wedle skomplikowanych ogólnopolskich reguł, zliczać punkty ECTS, mierzyć dorobek odpowiednio utytułowanej kadry, tworzyć regulaminy i wydawać decyzje jak urzšd. Na cóż studentowi najciekawsze, œwietnie prowadzone i niedrogie zajęcia kształcšce przydatne mu umiejętnoœci, jeœli nie dostanie dyplomu wymaganego do podjęcia legalnej pracy. To, że wielu zawodów w Polsce nie można wykonywać bez okreœlonego dyplomu, tworzy popyt bardziej na papierek niż na umiejętnoœci. Tych bowiem najczęœciej uczy się w praktyce, u pracodawcy. Niewiele zatem pozostaje do okreœlenia w umowie, bo relacje i warunki prowadzenia studiów sš narzucone przepisami. Oczywiœcie można twierdzić, że wszystkie te regulacje służš studentowi i jakoœci kształcenia, ale moim zdaniem niszczš one konkurencyjnoœć, a umowa staje się w rzeczywistoœci akceptacjš uczelnianego cennika. MNiSW podkreœla, że nowelizacja zwiększa podmiotowoœć studenta, bo m.in. wprowadza obowišzkowe umowy dla wszystkich, także na studiach stacjonarnych. Co to za podmiotowoœć, skoro student podlega uczelni administracyjnie, dydaktycznie i dyscyplinarnie? Jak to wpływa na jego pozycję jako strony umowy? Przecież od wyniku egzaminów zależy promocja i przyznanie œwiadczenia socjalnego. Uczelnia jednostronnie okreœla w regulaminie tok studiów oraz prawa i obowišzki studenta. Ten może najwyżej wypowiedzieć umowę i zmienić szkołę, próbujšc przepisać częœć zaliczeń, co nie jest łatwe. Uczelnia tymczasem ma władzę nad nim do ostatniego dnia. Niepowodzenie na obronie to skreœlenie z listy studentów, nawet po pięcioletniej nauce. Ale może umowy poprawiajš jakoœć kształcenia na zasadzie „płacę, więc wymagam"? Jakoœć kształcenia w Polsce definiujš przepisy, nie oczekiwania ani satysfakcja studenta czy pracodawcy. Jeœli więc uczelnia spełnia warunki okreœlone w ustawach i rozporzšdzeniach, to taka formalna jakoœć powinna być ich automatycznym skutkiem. Z obowišzku zatrudnienia odpowiedniej liczby utytułowanych nauczycieli akademickich czy prowadzenia zajęć przez wystarczajšco obrosłš publikacjami kadrę nie wynika automatycznie jej zaangażowanie w dydaktykę na wysokim poziomie. Wręcz przeciwnie, upatrywanie jakoœci realnej – definiowanej przez studenta czy pracodawcę – w regulacjach może wręcz działać dezinformujšco. Sugeruje bowiem, że skoro uczelnia podlega państwowym lub korporacyjnym przepisom i ocenom, to serwowane przez niš wykształcenie da pracę lub przydatne umiejętnoœci. Ani uczelnia, ani student nie mogš legalnie odstšpić od projakoœciowych regulacji studiów. Nie zauważyłem też, by uczelnie powszechnie umawiały się na więcej, niż wymaga od nich prawo, i zobowišzywały się np., że nauczš bezbłędnie pisać decyzje administracyjne czy przygotujš do pracy za minimum 3 tys. zł w kancelarii prawniczej. Czy zatem umowa z uczelniš to fikcja i szkoda czasu na jej zawieranie? Bioršc pod uwagę choćby opór uczelni podczas ich wprowadzania, powiedziałbym, że umowy to wręcz ideowy wyłom. Pokazanie, że uczelni nie trzeba zawsze podlegać i znosić to, co ona serwuje, że można się z niš umawiać i mieć pisemny, przydatny w sšdzie, dowód. Jednak wcielenie tej idei w życie z równoczesnym utrzymywaniem administracyjno-prawnej podległoœci studenta i drobiazgowych regulacji wišżšcych uczelnie wypacza jej sens. Jak to zmienić? Przede wszystkim, odpowiedzieć sobie, czy chcemy kształcić poddanych czy obywateli. Dla studenta jest to najczęœciej pierwsza poważna umowa w dorosłym życiu. Na jej podstawie kształtuje swoje wyobrażenie o wartoœci i znaczeniu prawa cywilnego. Dziœ polski student nadzieję na rozwišzanie problemów pokłada raczej w nowelizacjach, politycznych interwencjach, a nie w wymiarze sprawiedliwoœci czy rynkowej sile swego konsumenckiego portfela. A dla uczelni ważniejsze jest korzystne ustalenie reguł w skali makro niż codzienne dbanie o edukacyjne zadowolenie konkretnego studenta. Uwolnienie szkolnictwa wyższego od przeregulowania i odejœcie od budżetowego finansowania uczelni na rzecz kredytowania studenta przywróciłoby znaczenie odpowiedzialnego wyboru korzystnych ofert kształcenia, a te lepiej odpowiadałyby oczekiwaniom kształcšcych się.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL