Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Dostawa stali na remont statku z 23 proc. VAT

www.sxc.hu
Sprzedaż stali z przeznaczeniem na remont statku do połowów ryb nie jest dostawš częœci, a zatem nie może zostać opodatkowana zerowš stawkš VAT
Potwierdza to Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 28 listopada 2011 (ITPP2/443-1270/11/RS). Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, dostawa częœci do niektórych œrodków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, a także dostawa wyposażenia tych œrodków jest opodatkowana zerowš stawkš podatku. Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania jest możliwe pod warunkiem spełnienia łšcznie dwóch przesłanek. Po pierwsze, przedmiotem dostawy muszš być częœci lub wyposażenie, z wyłšczeniem wyposażenia służšcego celom rozrywki i sportu.
Po drugie, częœci lub wyposażenie muszš dotyczyć œrodków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, enumeratywnie wymienionych w ust. 1 pkt 1 omawianego przepisu. Jak wynika z wyjaœnień organów podatkowych, m.in. interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 12 maja 2011 r. (IPPP3/443-277/11-2/LK) opodatkowanie omawianych transakcji zerowš stawkš nie wymaga od dostawcy spełnienia żadnych dodatkowych warunków, np. posiadania dokumentów, z których wynikałoby, że towary będšce przedmiotem dostawy zostały wywiezione z Polski. Czy preferencyjnš stawkę opodatkowania można zastosować także do sprzedaży stali majšcej służyć do remontu pełnomorskiego statku rybackiego? Z takim pytaniem wystšpił podatnik, który prowadzi działalnoœć polegajšcš na sprzedaży stali na rzecz odbiorców prowadzšcych działalnoœć gospodarczš oraz osób indywidualnych. Wnioskodawca otrzymał zlecenie na dostawę stali, która miała zostać przeznaczona na remont i modernizację pełnomorskiej jednostki połowowej, m.in. usunięcie starych nadburć, starej sterówki, wymianę dziobówki i poszerzenie jednostki. Armator uznał, że dostawa powinna zostać opodatkowana według preferencyjnej stawki. Wnioskodawca nie zgodził się z tš opiniš i wystšpił z wnioskiem o wydanie interpretacji. Stanšł w nim na stanowisku, że w tym przypadku sprzedaż stali jest dostawš materiałów, a nie częœci, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. W konsekwencji uniemożliwia zastosowanie zerowej stawki VAT. Sprawia to, że transakcja powinna być obcišżona 23-proc. podatkiem. Izba Skarbowa w Bydgoszczy zgodziła się z wnioskodawcš. W uzasadnieniu wskazała, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „częœci” ani w ustawie o VAT, ani w przepisach wykonawczych. W konsekwencji, powołujšc się na definicję słownikowš, zgodnie z którš słowo „częœć” oznacza „samodzielny przedmiot mogšcy (wraz z innymi) wejœć w skład większej całoœci”, uznał, że dostawa stali będšcej materiałem wykorzystywanym do remontu i modernizacji jednostek pływajšcych nie stanowi dostawy częœci do tych jednostek. Wobec tego nie jest objęta obniżonš stawkš opodatkowania.   - Przemysław Bogusz, doradca podatkowy, właœciciel kancelarii doradztwa podatkowego TuboTax
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL