Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Świadczšc usługi remontowe na karcie pamiętaj o limitach

www.sxc.hu
Przedsiębiorca, który wybrał opłacanie podatku w stałej wysokoœci, może wykonywać roboty budowlane na rzecz ludnoœci. Dozwolone sš też prace na rzecz innych podmiotów, ale przychody z tego tytułu nie mogš przekroczyć 60 724 zł
Atutem opodatkowania w formie karty podatkowej jest brak obowišzku prowadzenia jakichkolwiek ksišg dla celów podatku dochodowego. Przedsiębiorcy nie muszš też składać zeznań podatkowych oraz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Stawki karty podatkowej uzależnione sš od rodzaju œwiadczonych usług, iloœci zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców w miejscowoœci, w której œwiadczone sš usługi. Dla robót np. murarskich stawki wahajš się miesięcznie od kwoty 310 zł (przy braku zatrudnienia i œwiadczeniu usługi w miejscowoœci do 5000 osób) do 1676 zł (przy zatrudnianiu 5 pracowników i œwiadczeniu usług w miejscowoœci powyżej 50 000 osób).

Nie trzeba nic liczyć

Do obowišzków podatnika należy opłacanie podatku dochodowego w kwocie, jaka wynika z decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Podatnik zobowišzany jest także do wydawania rachunków i faktur stwierdzajšcych wykonanie usług. Musi to jednak robić tylko na żšdanie klienta. Po zakończonym roku podatkowym do 31 stycznia przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie rocznš deklarację na druku PIT-16A.
Jest to deklaracja o wysokoœci składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesišcach roku podatkowego. Karta podatkowa może więc być ciekawš alternatywš do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przykład: Pan Jan œwiadczy usługi w zakresie robót izolatorskich. Zatrudnia dwóch pracowników. Usługi œwiadczy na terenie Warszawy. Miesięczne przychody firmy œrednio kształtujš się na poziomie 23 000 zł. Gdyby przedsiębiorca rozliczał się w formie ryczałtu, miesięcznie płaciłby 1265 zł podatku (23 000 zł x 5,5 proc.). Na karcie podatkowej stawka wynosiłaby 948 zł.

Tylko dla usługodawców

Zasady opodatkowania w formie karty podatkowej okreœlajš przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne (dalej ustawy o PPE). W formie karty podatkowej podatek dochodowy mogš płacić podatnicy prowadzšcy działalnoœć usługowš. Ale nie każdš. Ustawa ustanawia zamknięty katalog usług, jakie mogš być opodatkowane w tej formie. Katalog ten został okreœlony w częœci I załšcznika nr 3 do ustawy o PPE „Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej”. W punktach 70, 73 i 75 tabeli wymienione sš usługi najogólniej ujmujšc budowlano-remontowe. W formie karty opodatkowane mogš być usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, zwišzanych z wykładaniem i tapetowaniem œcian, izolatorskich, zwišzanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych. Na tej zasadzie rozliczać się także mogš przedsiębiorcy œwiadczšcy usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych zwišzanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego. To samo dotyczy usług w zakresie cyklinowania. Opodatkowanie w formie karty dla wszystkich tych usług jest możliwe do zastosowania pod warunkiem, że usługi te sš œwiadczone dla ludnoœci.

Spółka cywilna spełnia definicję ludnoœci

Za œwiadczenia dla ludnoœci uważa się m.in. wymienione wyżej usługi opłacane ze œrodków pieniężnych ludnoœci. Przez pojęcie „ludnoœć” rozumie się zaœ osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemajšce osobowoœci prawnej oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie „ludnoœć” obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłšcznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców. W pojęciu tym mieszczš się zatem: jednoosobowe działalnoœci gospodarcze, spółki cywilne, jawne, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Definicja ta jest szczególnie istotna dla podatników, którzy œwiadczš usługi na zasadzie podwykonawstwa dla innych firm. O ile usługi sš œwiadczone dla tych podmiotów, to nie sš objęte żadnymi limitami. Przedsiębiorcy nie muszš obawiać się, że utracš prawo do stosowania karty. Przykład Pan Adam œwiadczy usługi zakładania instalacji grzewczych i rozlicza podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Œwiadczy on usługi dla osób prywatnych w domach i lokalach mieszkalnych. Bez względu na kwotę przychodu uzyskanego ze œwiadczenia usług podatnik nie straci prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej. Odbiorcy jego usług mieszczš się w definicji „ludnoœci”. Sš to osoby fizyczne. Przykład Pan Michał œwiadczy usługi w zakresie robót budowlanych murarskich. Jest podwykonawcš dwóch innych firm budowlanych, które prowadzone sš w formie spółki cywilnej i jawnej. Przy œwiadczeniu usług na rzecz takich podmiotów wykonawcy nie ograniczajš żadne limity. Odbiorcami jego usług sš spółki niemajšce osobowoœci prawnej. Podatnik œwiadczy więc usługi dla ludnoœci.

Kiedy monitorować przychody

Przedsiębiorca opłacajšcy kartę, który œwiadczy usługi remontowo-budowlane może wykonywać je także dla podmiotów, które nie spełniajš definicji ludnoœci. Œwiadczenia te sš jednak limitowane. Obecnie, w 2012 r. podatnicy mogš je wykonywać w rozmiarze nieprzekraczajšcym 60 724 zł przychodu rocznie. Przykład Pan Stanisław œwiadczy usługi budowlane i rozlicza podatek w formie karty podatkowej. Przedsiębiorca na zasadzie podwykonawstwa zakłada instalacje wentylacyjne na rzecz spółek komandytowych oraz spółek z o.o. Usługi œwiadczone na rzecz spółek osobowych (komandytowej) nie sš objęte limitem. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie chce utracić warunków do opodatkowania w formie karty, to wartoœć przychodu uzyskanego z tytułu œwiadczeń na rzecz spółki kapitałowej (z o.o.) nie może w 2012 r. przekroczyć 60 724 zł.    
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL