Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Święty Szczepan, pierwszy męczennik za wiarę chrześcijańskš

Œwięty Szczepan
PD-old
W drugi dzień œwišt Bożego Narodzenia Koœciół katolicki wspomina œwiętego Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrzeœcijańskš
Dzieje Apostolskie podajš, że był on jednym z siedmiu diakonów młodego Koœcioła, wybranym do sprawowania opieki nad wdowami i ubogimi. Naraził się jednak starszyŸnie żydowskiej gorliwoœciš głoszenia Ewangelii, czynieniem znaków i cudów. Podburzyli lud, postawili fałszywych œwiadków i - oskarżajšc o bluŸnierstwo - ukamienowali. W trakcie przeœladowań chrzeœcijan, a potem najazdu Rzymian, zapomniano o grobie męczennika. W 415 roku œw. Lucjan miał sen, w którym ukazał mu się Gamaliel, nauczyciel œw. Pawła, i wskazał miejsce pochowania jego i œw. Szczepana w Kifaz-Gamla. Jan, biskup Jerozolimy, wystawił bazylikę w miejscu pochówku i kolejnš w miejscu ukamienowania. Szczštki œwiętego znalazły się w Konstantynopolu. W 560 r. dotarły do Rzymu, spoczywajš w bazylice œw. Wawrzyńca za Murami.
Szczepan przedstawiany jest najczęœciej w scenie kamienowania, a jego atrybutami sš: gałšŸ palmowa, księga Ewangelii, kamienie. Jest patronem dobrej œmierci.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL