Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe: fiskus nie może zastępować sšdu

Fotorzepa, Michał?Walczak Michał Walczak
Po zaskarżeniu interpretacji podatkowej do sšdu fiskus nie może wyeliminować jej z obrotu prawnego
Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sšd Administracyjny (sygn. akt: II FSK 1242/10) w sprawie dotyczšcej zmiany z urzędu interpretacji podatkowych wydawanych na wniosek. Uznał, że po zaskarżeniu interpretacji fiskus może już tylko w całoœci spełnić żšdania wnioskodawcy. Spór w sprawie dotyczył interpretacji ustawy o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych. O wykładnię jej przepisów wystšpił wspólnik spółki jawnej. Zapytał, czy będzie musiał płacić podatek, jeœli wkładem do spółki wniesie pienišdze, ale tylko do używania, tzn. bez przeniesienia ich własnoœci. Zdaniem wnioskodawcy nie, bo będzie to tylko przysporzenie czasowe. Minister finansów nie zgodził się z tym stanowiskiem. Zgodnie z procedurš podatnik wezwał go do usunięcia naruszenia prawa i zmiany interpretacji. OdpowiedŸ znów była negatywna. Fiskus stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji.
Po zaskarżeniu jej do sšdu zmienił jednak zdanie. W listopadzie 2009 r. minister poinformował sšd, że zaskarżona interpretacja została już wyeliminowana z obrotu prawnego (zastšpiono jš innš). Postępowanie należy więc umorzyć. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Fiskus próbował jeszcze bronić swoich racji przed sšdem kasacyjnym, ale i tu przegrał. NSA przypomniał, że inicjujšc postępowanie sšdowoadministracyjne, skarżšcy domaga się rozpatrzenia jego sprawy przez niezawisły sšd, sprawujšcy kontrolę legalnoœci wykonywania administracji publicznej, a nie wykonania tej kontroli przez organ administracji. Przepisy przewidujš tylko dwie sytuacje, w których działanie organu może zastšpić orzeczenie sšdu: uwzględnienie w całoœci skargi na zasadzie samokontroli oraz wykonanie ustaleń poczynionych w sšdowym postępowaniu mediacyjnym. Jak wyjaœnił sędzia NSA Jacek Brolik, w razie wczeœniejszego zaskarżenia interpretacji do sšdu MF może jš zmienić z urzędu wyłšcznie w tych dwóch trybach, czyli przez uwzględnienie skargi w całoœci lub wykonanie ustaleń mediacji. Inna zmiana jest niedopuszczalna. Wyrok jest prawomocny.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL