Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Interpretacje podatkowe

Interpretacja podatkowa w spółce jawnej: wykładnia musi dotyczyć wnioskodawcy

Rzeczpospolita
Spółka jawna nie jest uprawniona do wnioskowania o interpretację w sprawie opodatkowania jej wspólników
Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt: I SA/Kr 1810/11) dotyczšcego postępowania interpretacyjnego. Sšd administracyjny uznał, że spółka nie miała prawa ubiegać się o wykładnię przepisów podatkowych. Spółka jawna chciała, żeby fiskus potwierdził, że kwota wypłacona wspólnikom w zwišzku z wystšpieniem z niej  nie podlega opodatkowaniu. Fiskus zajšł się sprawš, ale uznał, że zwolnione z podatku sš tylko przychody otrzymane w zwišzku ze zwrotem wkładów w spółce osobowej do wysokoœci wniesionych wkładów. Różnica między wypłaconš wartoœciš udziałów kapitałowych  a wartoœciš wkładów wniesionych przez każdego ze wspólników do spółki powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Spółka nie zgodziła się z takš wykładniš. W skardze do sšdu administracyjnego argumentowała, że prowadzi ona do podwójnego opodatkowania tych samych œrodków pieniężnych. Zdaniem skarżšcej nadwyżka, która jest wspólnikom zwracana proporcjonalnie od ich udziału w zysku, pochodzi z przyrostu majštku spółki w latach poprzednich, który to zysk corocznie był już opodatkowany u każdego ze wspólników. To oni bowiem, a nie spółka jawna, sš podatnikami podatku dochodowego. Ostatecznie jednak sšd nie rozstrzygnšł, czy wspólnicy powinni płacić podatek. W ocenie sšdu organ podatkowy nie dostrzegł, że z wnioskiem o interpretację wystšpił podmiot, który nie mógł być uznany za zainteresowany w jej uzyskaniu. Jak podkreœlono w uzasadnieniu wyroku, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystšpić wyłšcznie osoba zainteresowana w sprawie. Zainteresowanym jest tylko ten, kto zwraca się o wydanie interpretacji indywidualnej w celu prawidłowej, tj. zgodnej z obowišzujšcymi przepisami, realizacji swoich praw i obowišzków, wyjaœnienia lub ułożenia swoich interesów w sferze prawa podatkowego. Tymczasem pytanie spółki  nie dotyczyło jej obowišzków, ale indywidualnego obowišzku wspólników jako podatników podatku dochodowego. Wyrok nie jest prawomocny.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL