Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Życie z dziurš w potylicy. Subotnik Ziemkiewicza

Rafał A. Ziemkiewicz
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Subotnik Ziemkiewicza
O Zbrodni Katyńskiej ? nie znajšc jeszcze jej szczegółów ? elity państwa polskiego na wychodŸstwie wiedziały znacznie wczeœniej, zanim w wydawanych w okupowanej Polsce gazetach pojawiły się zdjęcia rozkopanych przez Niemców dołów, pełnych zetlałych zwłok w resztkach mundurów. Już w pierwszych miesišcach po porozumieniu Sikorski ? Majski stało się jasne, że wœród zgłaszajšcych się do wojska oficerów brakuje tych, którzy trzymani byli w Ostaszkowie, Starobielsku i Miednoje. Potem pojawiły się relacje, wœród nich nie pozostawiajšca już żadnej wštpliwoœci opowieœć Stanisława Swianiewicza ? tego, którego egzekucję, z racji jego wiedzy fachowej, sowieci w ostatniej chwili wstrzymali i który na stacji kolejowej obserwował, jak jego koledzy wywożeni sš w las wracajšcym co kwadrans autobusem o zamalowanych szybach. A jednoczeœnie z kraju doszły do Londynu raporty wywiadu AK, który dotarł do œwiadectw okolicznej ludnoœci. Wszystkie te informacje polscy przywódcy wojskowi i cywilni próbowali utrzymać w œcisłej tajemnicy. Swianiewiczowi i innym, którzy otarli się o tragedię, surowo zakazano jakichkolwiek rozmów na ten temat, podobnie zrobiono z raportami wywiadu. Dowódcom nakazano z całš surowoœci karać podwładnych za jakiekolwiek publiczne dociekania losu zaginionych oficerów i w ogóle wszelkie dyskusje na ten temat. Straszny, zupełnie pomijany moment w naszych dziejach. Wtajemniczonym i tym, którzy chcš o tym wiedzieć, stopniowo odsłania się przed oczami obraz masowego mordu, obraz, którego nie sposób odrzucić, ale i nie sposób przyjšć go do wiadomoœci ? trwa przecież wojna z Niemcami, z Hitlerem. A Hitler jest dla całego wolnego œwiata ucieleœnieniem zła, wrogiem numer jeden, wielkim szatanem, którego pokonaniu trzeba podporzšdkować wszystko. Stalin jest w tej walce ważnym sojusznikiem, to Sowiety wszak dŸwigajš największy ciężar tej wojny, jakim jest wielokilometrowy front wschodni, stopniowo pochłaniajšcy siły i rezerwy Niemiec. Przywódcy Zachodu nie wybaczš Polsce jakichkolwiek antyrosyjskich fobii i uprzedzeń. Sowieci doskonale o tym wiedzš, i przejawiajš jeszcze większš niż zwykle drażliwoœć na swoim punkcie. Jakiekolwiek, najbardziej nawet uniżone proœby o wyjaœnienie, gdzie podziali się zaginieni Polacy, wywołujš natychmiast furię Moskwy i gromkie pogróżki, a wtedy Churchill z  Rooseveltem naskakujš brutalnie na polskich przywódców za brak odpowiedzialnoœci i szkodnictwo. Polskie emigracyjne gazety, i tak cenzurowane przez samych Polaków, objęte zostajš dodatkowo cenzurš brytyjskš, wykreœlajšcš bezlitoœnie jakškolwiek aluzję do tego, co działo się tak niedawno w okupowanej Polsce i „na nieludzkiej ziemi", gdzie rzucono setki tysięcy zesłańców.
Realia polityki i geopolityki ? oczywiste. Wymogi toczšcej się wojny, interesy aliantów – jasne. A z drugiej strony ? tysišce pomordowanych, wołajšcych do rodaków z masowych grobów. Więc ? wypieranie ze œwiadomoœci faktów, zagłuszanie wyrzutów sumienia, wmawianie sobie, że musi być jakieœ inne wyjaœnienie, że przecież to niemożliwe, przecież bolszewicy, jacy sš tacy sš, ale do aż takiej zbrodni posunšć się nie mogli. Szuka ktoœ tematu do tragedii na miarę Ajschylosa? Bardzo proszę. W tej sytuacji Polacy nie przedsięwzięli w końcu nic (Sikorski podobno coœ zamierzał, ale trafunkiem miał wypadek). Milczeli, próbowali coœ wyjaœniać w cztery oczy („taaak, bolszewicy potrafiš być bezwzględni", mruknšł Churchill do polskiego premiera między jednym a drugim kieliszkiem i na tym się wštek urwał). W końcu sprawę załatwili Niemcy, rozkopujšc przed oczami œwiata groby, i Sowieci, wykorzystujšc ten fakt by z oburzeniem, przy pełnym poparciu Londynu i Waszyngtonu zerwać stosunki z polskim „faszystowskim" rzšdem i ostatecznie przesunšć nas z grona aliantów do grona przegranych tej wojny. Dopiero po latach, gdy nad œwiatem zapadła „żelazna kurtyna" i w interesie USA zaczęło leżeć dekonstruowanie lukrowego wizerunku „wujka Joe", Kongres USA powołał komisję, która uchyliła ršbka tabu i zalegalizowała podstawowe fakty o zbrodni. Jak by się w tej naszej sytuacji zachowali Amerykanie, Anglicy, Francuzi, Niemcy ? narody, którym nikt nie zarzuca „wariactwa" ani „fobii", pouczajšce nas chętnie co to jest realpolitik, a co bzdurny mesjanizm i irracjonalne cierpiętnictwo? Nie można tego wiedzieć, bo oni nigdy się w porównywalnej sytuacji nie znaleŸli. Łatwo im. Rzšdowy tupolew z dwoma prezydentami RP ? aktualnym i byłym prezydentem na wychodŸstwie ? bohaterskš Annš Walentynowicz i kilkudziesięcioma innymi wybitnymi obywatelami spadł pono wypadkiem, bo we mgle podczas próby lšdowania zahaczył skrzydłem o drzewo. Zahaczył, bo rosyjski kontroler upewniał pilotów, że sš „na kursie i na œcieżce", ale nauczyliœmy się już nie wypominać tego Rosjanom, w końcu wiadomo, jacy sš drażliwi, i jak bardzo naszym zachodnim sojusznikom zależy na tym, żeby polskie fobie nie komplikowały im stosunków z tak ważnym graczem œwiatowej polityki. Kilka miesięcy po Tragedii Smoleńskiej inny tupolew, pod względem konstrukcji kadłuba identyczny jak ten nasz, podczas przymusowego lšdowania zahaczył o lasek i skosił kilkadziesišt drzewek, żłobišc w nim sporš przecinkę ? a skrzydła mu nie odpadły. Można zobaczyć zdjęcia z tego zdarzenia w Internecie. Można też znaleŸć w sieci zdjęcia wraków różnych porównywalnych z tupolewem samolotów, które ulegały rozmaitym katastrofom. Spadały z wielkiej wysokoœci, zahaczały o maszty i domy, rozbijały się o zbocza gór. Przeważnie sš one poharatane, ale w całoœci. A tupolew, który ? załóżmy ? stracił skrzydło wskutek zahaczenia o brzózkę, został dosłownie rozpylony, jakby ktoœ jego szczštkami psiknšł na lasek z jakiegoœ gargantuicznego dezodorantu. Te zdjęcia także można zobaczyć. Może to wszystko ma swoje niezapalne wyjaœnienie. Może z jakiegoœ powodu rzeczywiœcie skrzydło się urwało, może w tym akurat momencie uderzenie cišgu przestawianych przez pilota na maksymalnš moc silników naprawdę mogło spowodować przewrócenie okaleczonego samolotu do góry nogami i anihilację kokpitu. A może, nawet jeœli oficjalna wersja jest tak monstrualnym kłamstwem, na jakie zakrawa, da się jednak znaleŸć wyjaœnienie nie tak straszne, jak zbrodnia. Może Rosjanie coœ sknocili podczas gwarancyjnego przeglšdu tuż przed katastrofš, może wskutek tego coœ pękło w chwili, gdy pilot chcšc ratować maszynę dał pełnš moc... Nie wiem, nie jestem fachowcem. Wiem, że takie rzeczy się bada. Kiedy kapitan Wrona wylšdował na Okęciu bez podwozia ? w końcu głupstwo w porównaniu z katastrofš w Smoleńsku ? lotnisko było przez półtora dnia zablokowane, niczego było wolno tknšć, zanim wszystkie okolicznoœci wypadku nie zostanš zbadane, a œlady zabezpieczone. Taki jest œwiatowy standard postępowania. Gdyby polski rzšdowy tupolew rozbił się gdziekolwiek na obszarach cywilizowanych, każdy okruch zostałby najpierw starannie obfotografowany, sporzšdzono by szczegółowš mapę, potem nakarmiono by tymi danymi wielkie komputery, które by odtworzyły proces rozpadania się maszyny co do ułamka sekundy i co do milimetra. Ale jak wiemy, niszczenie œladów zaczęło się już w pierwszej godzinie po tragedii. Nie przekopywano ziemi na metr w głšb, jak kłamała z sejmowej trybuny pani Kopacz (jeszcze wiele dni potem szczštki walały się po lesie i może walajš się tam nadal) ale starannie wszystko wymieszano, zaorano, i metodycznie zniszczono resztki wraku. Wszystko przy pełnym współudziale polskich władz, które gorliwie wyrzekały się chęci jakiegokolwiek partycypowania w œledztwie, badaniu œladów i zapisów czy sekcjach zwłok, jakiejkolwiek ciekawoœci co do zdarzenia. Tak gorliwie, że posunęły się nawet do kuriozalnego ogłoszenia post factum maszyny wojskowego specpułku w locie specjalnym rejsowym samolotem cywilnym. Historia się nie powtarza, i proszę nie iœć za daleko tropem dziejowych analogii. Generał Sikorski czy inni emigracyjni przywódcy nie spiskowali bezpoœrednio przed zbrodniš ze Stalinem, żeby wyeliminować częœć kadry oficerskiej polskiego wojska, ani nic podobnego ? nie byli więc żywotnie współzainteresowani, żeby zagadce zniknięcia kilkunastu tysięcy rodaków ukręcić jak najszybciej łeb. Nie mówišc o tym, że bez wštpienia byli polskimi patriotami, oddanymi swej OjczyŸnie i jej interesy traktujšcymi jako nadrzędne, a nie drobnymi cwaniaczkami, którym udało się zrobić wielki skok na kasę państwa i rzšdowe stołki. Profesorowie, którzy dokonali obliczeń przedstawionych przez Macierewicza sš uznanymi fachowcami, ale oczywiœcie mogli się mylić. Tylko nikt nie przedstawia żadnych innych obliczeń, nikt z nimi nie polemizuje na argumenty i fachowš wiedzę. Jedynym powodem, dla którego mamy im nie wierzyć, jest chóralny rechot jaœnie oœwieconych i fakt, że wyliczenia te przedstawił Macierewicz. Jedynym powodem, dla którego mamy nie myœleć o tragicznej zagadce, jest fakt, że „z oficjalnych materiałów œledztwa nie wynika". Nie wiem, czy widzieli Państwo ten żenujšcy spektakl, jakim był wywiad Moniki Olejnik z prokuratorem Seremetem: Panie prokuratorze, a Macierewicz mówi, że tupolew się rozpadł? Z oficjalnych materiałów œledztwa to nie wynika, odpowiada prokurator. A Macierewicz mówi też... Z oficjalnych materiałów œledztwa to nie wynika... A co może, kurwa mać, wynikać z oficjalnych materiałów œledztwa, jak w nich gówno w ogóle jest?! Zero najważniejszych dowodów, zero danych, nic ? co w tej samej rozmowie, kilka minut póŸniej, pan prokurator generalny sam przyznał oględnymi słowy, że „czekamy na udostępnienie przez stronę rosyjskš..." Jak by niby mogło cokolwiek wynikać, skoro „oficjalne materiały" i całe „œledztwo" było tylko udowadnianiem z góry założonej tezy winy pilota, niszczeniem i ukrywaniem wszystkiego, co do niej nie pasowało, oraz fabrykowaniem różnych œwiństw majšcych sugerować „naciski"?! Proszę wybaczyć, że się unoszę. Jak się nie unosić? Przecież wszystkie te „œledztwa", o którym nam może opowiadać pan Seremet, to jak w tej anegdocie Suworowa: skšd pan bierze pienišdze? Z kasetki. A skšd się biorš pienišdze w kasetce? Żona wkłada. A żona skšd ma pienišdze? Ja jej daję. A pan skšd bierze pienišdze? Wyjmuję z kasetki. Kasetka nazywa się MAK, względnie generał Anodina. A wszystko, co z tej kasetki wychodzi, jest równie wiarygodne, jak tamto wyjaœnienie Stalina: „rozbiegli się. Może uciekli do Mandżurii"... Nie, to przecież niemożliwe, żeby Putin i jego czekiœci mogli robić takie rzeczy. No, otruć Litwinienkę, wysadzić parę domów w Moskwie, żeby był pretekst do zaorania Czeczenii, to jeszcze, ale nie TO. Nie można w to uwierzyć. Trzeba myœleć rozsšdnie. Jasne, wszyscy chcemy myœleć rozsšdnie, wszyscy chcemy wierzyć, że to niemożliwe. No, prawie wszyscy ? poza smoleńskimi wdowami i poza tymi, których rozmiar tego kłamstwa tak poraził i przeszył, że, jak Ewę Stankiewicz czy Joasię Lichockš zamienił w mickiewiczowskie upiory, próbujšce kšsać rodaków i zarażać ich tym, co wszak najnormalniejsze, najoczywistsze, najbardziej ludzkie, ale właœnie dlatego ? nie do przyjęcia, bo burzy cały porzšdek œwiata. A przecież trzeba żyć normalnie. Żeby nie zburzyć tego porzšdku, żeby żyć normalnie, staliœmy się ? Polacy ? œwiniami, gremialnie lejšcymi od miesięcy na groby naszych wielkich rodaków, porozrywanych w rozbitym samolocie, i na zagadkę ich œmierci. Przecież oni już nie żyjš ? więc czego jeszcze chcš? Pochowaliœmy ich, pokazujšc, że państwo polskie jest doœć sprawne, by rozdystrybuować po cmentarzach i kryptach 96 trumien, wykonaliœmy egzaltowane gesty żałoby, i już, wystarczy, i won z naszej pamięci! ? wojny przecież ruskim nie wypowiemy... Próbujemy żyć normalnie. Być realistami. Prowadzić politykę. Nie wierzyć w złe, a tym bardziej w najgorsze, zracjonalizować jakoœ kłamstwa, niszczenie dowodów, zacieranie œladów i kolaborację w tym haniebnym dziele demokratycznie wybranego polskiego rzšdu. Przynajmniej do momentu, kiedy któraœ ze œwiatowych potęg nie uzna, że zauważenie tego, co się stało, jest w jej interesie. Że teraz się akurat Zachodowi opłaci odpalić Polskę jak podłożony pod ruskie siedzenie kapiszon, bez oczywiœcie cienia troski o to, jak się to skończy dla tego kapiszona ? wtedy nagle trafiš na stół zdjęcia satelitarne, ekspertyzy i stwierdzenia tego, co oczywiste. Próbujemy jakoœ nie zauważać, że mamy dziurę w potylicy. Żyć, jakbyœmy jej nie mieli. Jednym to wychodzi lepiej, innym gorzej, ale, generalnie, okazuje się, że można. Przynajmniej przez jakiœ czas.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL