Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zapyziała kolonia

Rzeczpospolita, Janusz Kapusta JK Janusz Kapusta
Spisek oœwieconych obiecywał sobie wychować młode, europejskie pokolenie Polaków. Wychował tylko „biurowš klasę œredniš" oraz, rzecz najboleœniejsza, palikotowy motłoch niezdolny do myœlenia
Na jed­nym z waż­nych spo­tkań mię­dzy­na­ro­do­wych z udzia­łem œp. pre­zy­den­ta Le­cha Ka­czyń­skie­go, pod­czas je­go luŸ­nej czꭜci, przy­wód­cy eu­ro­pej­scy chcie­li oka­zać życz­li­woœć wo­bec na­sze­go kra­ju. Za naj­lep­szy spo­sób uzna­li wy­po­wia­da­nie się ze współ­czu­ciem o na­szej peł­nej nie­szczęœć hi­sto­rii. Ki­wa­jšc gło­wa­mi, mó­wi­li o na­jaz­dach, któ­re nas miaż­dży­ły, o eks­ter­mi­na­cji, ja­kiej by­li Po­la­cy w swej hi­sto­rii pod­da­wa­ni, i o bo­ha­ter­sko prze­gra­nych po­wsta­niach.

„Ależ, pro­szę pań­stwa – za­pro­te­sto­wał w koń­cu pre­zy­dent – na­sza hi­sto­ria jest ta­ka, że naj­pierw za­trzy­ma­li­œmy na kil­ka­set lat eks­pan­sję Niem­ców na wschód, po­tem par­cie is­la­mu na za­chód, a w koń­cu po­chód re­wo­lu­cji bol­sze­wic­kiej. W mię­dzy­cza­sie stwo­rzy­li­œmy pierw­szš w Eu­ro­pie re­pu­bli­kę z obie­ral­nym, od­po­wie­dzial­nym przed pra­wem wład­cš i za­sa­dš rów­no­upraw­nie­nia re­li...
ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL