Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Student nie zapłaci za rejestrację, egzaminy i pierwszy rok studiów na drugim kierunku

Nowe zasady dotyczš również studentów, z którymi podpisano umowy przed 1 paŸdziernika 2011 r.
Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Od Nowego Roku egzaminy poprawkowe sš bezpłatne. Władze uczelni twierdzš, że nowe przepisy dotyczš tylko przyszłych studentów. Według Ministerstwa Nauki wszystkich
Wiele uczelni mimo negatywnego stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pobiera od studentów opłaty za egzaminy poprawkowe czy komisyjne. Tak robi np. Akademia Humanistyczna w Pułtusku. Resort wydał opinię dwa lata temu po interwencji Parlamentu Studentów RP. Aby ukrócić takie praktyki, w ostatniej, marcowej nowelizacji ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 99a okreœlono katalog usług, za które uczelnia nie może pobierać opłat. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2012 r. student nie musi płacić m.in. za: rejestrację na kolejny semestr lub rok akademicki; egzamin, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny czy dyplomowy. Niektóre uczelnie twierdzš, że tzw. zakazane opłaty nie obejmš tylko studentów, którzy rozpocznš naukę w przyszłym roku akademickim. 1,9 mln studentów uczy się na polskich uczelniach
Resort nauki podkreœla, że taka interpretacja jest błędna. – Przepis art. 99a powinien dotyczyć również studentów, z którymi podpisano umowy przed 1 paŸdziernika 2011 r. – podkreœla Bartosz Loba, rzecznik MNiSW. – Z tego względu uczelnie, które nadal pobierajš opłaty za usługi wymienione we wspomnianym artykule, od 1 stycznia 2012 r. muszš od nich odstšpić. Skšd się wzišł problem z interpretacjš przepisów? – Jego przyczyna, ale i rozwišzanie, tkwi w art. 29 nowelizacji – wyjaœnia Marcin Chałupka, ekspert prawa o szkolnictwie wyższym. – Zgodnie z nim studenci przyjęci na studia przed 1 paŸdziernika 2011 r. oraz w roku akademickim 2011/2012 wnoszš opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w ich programie i planie. 4,7 mld zł przyniosła uczelniom działalnoœć dydaktyczna w 2010 r. Pozostaje pytanie, czy tzw. opłaty zakazane zmieniajš dotychczasowe zasady. Według Marcina Chałupki nie należy wykluczać, iż student przekona sšd, że zakazy pobierania opłat wprowadzone w art. 99a wykraczajš poza termin „dotychczasowych zasad wnoszenia opłat", bo np. potwierdzajš jedynie, że czynnoœci wymienione w art. 99a w ogóle nie mogš być usługami, za jakie uczelnia publiczna może pobierać opłaty, więc „chroniš" także już studiujšcych. Według Tomasza Lewińskiego z biura prawnego Parlamentu Studentów RP opłaty, o których mówi art. 99a, sš opłatami administracyjnymi, a nie za kształcenie, co ustawodawca wyraŸnie rozgranicza. Od Nowego Roku zacznš też obowišzywać przepisy o odpłatnoœci za drugi kierunek oraz za przekroczenie limitu wymaganych do zaliczenia punktów ECTS. Każdy student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej będzie miał prawo podjšć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, ale tylko przez pierwszy rok. Kontynuować naukę za darmo w kolejnym roku będš mogli tylko studenci pobierajšcy stypendium rektora. W praktyce oznacza to, że tylko 10 proc. najlepszych studentów będzie mogło kształcić się bezpłatnie na więcej niż jednym kierunku. Ponadto na pierwszym kierunku studiów student ma prawo korzystać bez wnoszenia opłat z zajęć, za które może uzyskać w sumie: co najmniej 180 pkt ECTS na studiach I stopnia; co najmniej 90 pkt ECTS na studiach II stopnia; co najmniej 300 pkt ECTS w systemie jednolitych studiów pięcioletnich; co najmniej 360 pkt ECTS w systemie jednolitych studiów szeœcioletnich. podstawa prawna: nowelizacja z 18 marca 2011 r DzU nr 84, poz. 455 Zobacz » Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oœwiata, wychowanie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL