Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Dostęp do informacji publicznej: Informacje publiczne do ponownego użytku

www.sxc.hu
Urzędy i instytucje państwowe będš musiały udostępniać lub przekazywać gromadzone przez siebie dane w celu ich powtórnego wykorzystania przez odbiorców
Zasady tzw. ponownego wykorzystywania danych gromadzonych przez urzędy administracji uregulowała znowelizowana we wrzeœniu ustawa o dostępie do informacji publicznej. Dziœ wchodzi ona w życie. Dostęp do informacji o sprawach publicznych, czyli możliwoœć zapoznania się z nimi, to jedna rzecz. Druga to możnoœć wtórnego skorzystania z nich, tym razem w celu innym od tego, dla którego pierwotnie je wytworzono.Tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego informacje: prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyczne, kartograficzne, mogš być po przetworzeniu czy wzbogaceniu sprzedawane na rynku w postaci produktów lub usług (np. systemy informacji prawnych, nawigacyjnych). Dlatego przepisy wyjštkowo wyłšczajš z ich zakresu m.in. archiwalne audycje radiowe czy telewizyjne, materiały z archiwów państwowych, instytucji kultury, wyniki prac badawczych uczelni i placówek naukowych oraz oœwiatowych. Zgodnie z ustawš informacje publiczne do ponownego wykorzystania majš być udostępniane zasadniczo bezpłatnie i bez ograniczeń. Przewidziane sš wszakże wyjštki dotyczšce np. obowišzku poinformowania przez odbiorcę o: Ÿródle pochodzenia, czasie wytworzenia i dostarczenia oraz o przetworzeniu informacji. Nie można generalnie przekazywać ich na wyłšcznoœć. Urzšd nie musi jednak sam opracowywać i przetwarzać danych, które majš być przez odbiorcę ponownie wykorzystane, jeœli wymagałoby to podjęcia szeroko zakrojonych działań.
Jeœli ich przygotowanie w sposób wskazany we wniosku ma pocišgnšć za sobš dodatkowe koszty, instytucja publiczna będzie mogła nałożyć na odbiorcę opłatę za ich przekazanie. Ustawa mówi o trzech formach udostępniania informacji do ponownego użytku: w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, w tzw. centralnym repozytorium (ta nowa jednostka ma zaczšć działać we wrzeœniu 2012 r.) albo na wniosek jeœli nie będzie jej w Biurze Informacji Publicznej ani w repozytorium. Wnioski według wzoru można będzie składać drogš elektronicznš. Urzędnicy majš na ich rozpatrzenie maksimum 20 dni z możliwoœciš przedłużenia o kolejne 20. Ustawa zawiera także przepis ograniczajšcy prawo do informacji. Zgodnie z nim przesłankš odmowy jej udzielenia może być ochrona ważnego interesu gospodarczego państwa w negocjacjach dotyczšcych gospodarowania jego mieniem bšdŸ zawierania umów międzynarodowych lub w procesach sšdowych i postępowaniach arbitrażowych. Przepis zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego prezydent. Podstawa prawna: - nowelizacja z 16 wrzeœnia 2011 r. (DzU nr 204, poz. 1195) Więcej w serwisie: Prawo dla Ciebie » W urzędzie » Informacja publiczna
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL