Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Zwolnienie przedmiotowe z VAT: ozonoterapia zwolniona z VAT

Usługi ozonoterapii, majšce na celu poprawę zdrowia pacjenta, nie sš obcišżone podatkiem od towarów i usług
Tak uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 14 listopada 2011 (IBPP4/443-1216/ 11/AZ). Z pytaniem zwrócił się niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzšcy działalnoœć gospodarczš w zakresie œwiadczenia usług medycznych. Wskazał, że w ramach tej działalnoœci œwiadczy pacjentom odpłatnie usługi z zakresu ozonoterapii. Prowadzona jest ona przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz tlenu medycznego, którego zakup jest uzależniony od uzyskania zezwolenia od głównego inspektora farmaceutycznego. Zabiegi przeprowadza personel przeszkolony w zakresie obsługi tego sprzętu i posiadajšcy odpowiednie certyfikaty. Wnioskodawca podkreœlił, że ozonoterapia prowadzona jest bez formalnego skierowania lekarskiego, niemniej często zgodnie z zaleceniami lekarskimi, jako terapia uzupełniajšca inne sposoby leczenia z zakresu medycyny konwencjonalnej (np. przy leczeniu boreliozy).
Zdaniem podatnika opłaty za œwiadczenie takich usług, jako służšce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, zawierajš się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, a zatem korzystajš ze zwolnienia z VAT. Organ podatkowy zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że do 31 grudnia 2010 zakres zwolnienia z opodatkowania VAT uzależniony był od odpowiedniego symbolu PKWiU. Od 1 stycznia 2011 ustawodawca odstšpił od tej zasady i okreœlił zakres zwolnienia w sposób opisowy, wskazujšc na cechy, charakter oraz okolicznoœci wykonania usług. I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służšce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i œwiadczenie usług œciœle z tymi usługami zwišzane, wykonywane w ramach działalnoœci leczniczej przez podmioty lecznicze. Izba skarbowa wskazała, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia opieki medycznej. Wyjaœniła, że chodzi o œwiadczenia medyczne, które służš diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwoœci, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Cel usługi medycznej okreœla, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia, œwiadczenia majšce cel terapeutyczny nie sš obcišżone VAT. W interpretacji podkreœlono, że ze zwolnienia mogš korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych; jeœli w pewnych przypadkach okaże się, że osoby poddane zabiegom lekarskim nie cierpiš z powodu jakiejkolwiek choroby lub zaburzeń zdrowia, to włšczenie omawianych œwiadczeń profilaktycznych (zapobiegawczych) w zakres pojęcia „opieki medycznej” jest zgodne z celem, który przyœwieca przewidzianemu w przepisach zwolnieniu z opodatkowania. Œwiadczenia medyczne, które zostały wykonane w celu ochrony zdrowia, w tym również w celu utrzymania bšdŸ przywrócenia dobrego stanu zdrowia ludzi, korzystajš więc ze zwolnienia z VAT. —Przemysław Bogusz doradca podatkowy, właœciciel kancelarii doradztwa podatkowego TuboTax
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL