Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe – dlaczego sš błędy przy ich publikacji

Rzeczpospolita
Osoba przeglšdajšca na internetowej stronie Ministerstwa Finansów odpowiedzi izb skarbowych udzielane innym podatnikom może spotkać się z sytuacjš, że brakuje w nich częœci tekstu. Powodem sš błędy w kodzie Ÿródłowym
Istotne dla nas informacje można jednak spróbować odczytać. W tym celu trzeba włšczyć w przeglšdarce widok Ÿródła strony internetowej. Czasem pomóc może także przejrzenie wniosków podatników, które sš dostępne w formacie pdf. Interpretacje indywidualne  po usunięciu danych identyfikujšcych wnioskodawcę oraz innych podmiotów wskazane w jej treœci sš publikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów.

Odpowiedzi trzeba publikować

Wynika to z art. 14i ordynacji podatkowej. Serwis MF umożliwia dostęp zarówno do bieżšcych, jak i archiwalnych interpretacji (wydanych na podstawie przepisów obowišzujšcych przed 1 lipca 2007) za pomocš przeglšdarki internetowej. Dzięki temu podatnicy, którzy majš wštpliwoœci dotyczšce wykładni przepisów podatkowych, mogš sprawdzić, jak rozumiejš je organy podatkowe.
Jak każda strona internetowa dokumenty publikowane w serwisie Ministerstwa Finansów zawierajš kod HTML, który odpowiada głównie za strukturę danej strony. Przeglšdarka internetowa interpretuje kod Ÿródłowy strony, dzięki czemu wie, jak dana treœć ma zostać przedstawiona, np. w formie akapitu lub tabeli. Jednakże sam kod HTML nie jest widoczny w oknie przeglšdarki ani też po wydrukowaniu zawartoœci strony.

Zdarzajš się pomyłki

Podstawš wspomnianego kodu sš znaczniki. Ich budowa składa się z nazwy znacznika umieszczonej w nawiasach ostrokštnych. Dla przykładu, kod „Dobra Firma” odpowiada za wyœwietlenie pogrubionego napisu „Dobra Firma”. Przeglšdarki internetowe zostały skonstruowane tak, aby traktować niemal każdy tekst umieszczony w nawiasach ostrokštnych jako znacznik kodu HTML. W konsekwencji tekst „” umieszczony w kodzie Ÿródłowym strony internetowej zostanie przez przeglšdarkę zignorowany i nie pojawi się  na ekranie komputera. Opisana powyżej sytuacja sprawia, że w wielu interpretacjach opublikowanych w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów znaleŸć można brakujšce fragmentu tekstu, ich treœć została umieszczona w nawiasach ostrokštnych. Stajš się widoczne dopiero przy analizie kodu Ÿródłowego danej interpretacji (strony internetowej).

Czasem znika całe pytanie lub...

Dla przykładu  w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 2 listopada 2011 (IPPB3/423-662/11-4/PK1) istota interpretacji urywa się w połowie drugiego pytania, treœć widoczna w przeglšdarce to jedynie „Czy jeżeli w wyniku wniesienia aportem do spółki zorganizowanej częœci przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartoœć firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”. Aby zobaczyć pełne brzmienie odpowiedzi, należy włšczyć widok Ÿródła strony internetowej (funkcja ta jest dostępna w opcjach większoœci przeglšdarek internetowych). Po jego uruchomieniu widać nie tylko, że drugie pytanie ma dalszš częœć, ale że podatnik zadał także trzecie pytanie: „Czy prawidłowa jest opisana przez spółkę metodologia okreœlenia wartoœci poczštkowej œrodków trwałych i wartoœci niematerialnych i prawnych wniesionych aportem do spółki w ramach zorganizowanej częœci przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartoœci niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszšcy aport, w sytuacji gdy nie powstanie dodatnia wartoœć firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 updop?”. Według moich ustaleń takie problemy pojawiajš się w ponad tysišcu dokumentów opublikowanych w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów. Co więcej, błędy te sš powielane przez niektóre portale i programy udostępniajšce interpretacje podatkowe, które kopiujš publikowane treœci bez poprawiania kodu Ÿródłowego.

...pojawia się 40 zgadywanek

Na szczęœcie, w większoœci wypadków, niewidoczne fragmenty składajš się tylko z kilku słów i majš na celu zdefiniowanie okreœlonego skrótu lub przedstawienie informacji uzupełniajšcych, co nie wpływa znaczšco na czytelnoœć danej interpretacji podatkowej. Czasami jednak brak nawet małego fragmentu tekstu może prowadzić do wštpliwoœci lub trudnoœci ze zrozumieniem treœci interpretacji. Przykładem jest interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 14 paŸdziernika 2011 (IPPP3/443-1250/11-3/JF). Wu pierwszym zdaniu opisu zdarzenia przyszłego nie widać w normalnych ustawieniach tekstu „”. Warto podkreœlić, że jest to jedyne miejsce w dokumencie, gdzie pojawia się informacja, że rzeczony podmiot jest osobš prawnš z siedzibš w Wielkiej Brytanii. Dopiero dalej w tekœcie pojawia się (widoczna już normalnie) informacja, że podmiot ów jest czynnym podatnikiem podatku od wartoœci dodanej w Wielkiej Brytanii (co jednak nie jest tożsame z byciem osobš prawnš). Niestety, zdarzajš się także takie interpretacje, w których brakuje większych fragmentów tekstu lub liczba braków jest duża, np. w odpowiedzi Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2010 (IPPB5/423-318/10-12/AM) występuje ponad 40 dziur. Autor jest doradcš podatkowym, właœcicielem kancelarii doradztwa podatkowego TuboTax    
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL