Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Historia; trzeba głośno mówić

Na targach ksišżki historycznej nigdy jeszcze nie wydałem tak mało pieniędzy, choć, jak zawsze, wyszedłem obładowany.
Aż głupio się przyznawać, ale przeważnie wystarczało mi zainteresować się konkretnym tytułem, by życzliwy wydawca zaczšł nalegać na przyjęcie gratisa. W najmniejszym stopniu nie przypisuję tej życzliwoœci jakimœ swoim zasługom, wynikła ona z ogólnego nastroju, czynišcego z Targów swoistš kontynuację Marszu Niepodległoœci. Już u drzwi spotkać można było rekonstruktorów w historycznych mundurach, w tym ? tak się akurat złożyło ? także w TYM konkretnym historycznym mundurze Legii Naddunajskiej, który niemieccy troglodyci, œcišgnięci tu do zablokowania niepodległoœciowej manifestacji, uznali za atrybut „polskich nazistów". Jeœli się zastanowić, to ze swego punktu widzenia oni wszyscy majš rację. Ten głupi osiłek, jego niemieccy i polscy towarzysze, i „Porozumienie 11 Listopada", które ich tu wezwało do bicia polskich narodowców, i „Krytyka Polityczna", która usłużnie użyczyła sponsorowanego przez podatników lokalu na skład pałek, baniek z gazem i kastetów. Majš rację propagandyœci z „Wyborczej", brnšcy z dnia na dzień coraz głębiej w oszczerstwa i kłamišcy w żywe oczy, by stworzyć swym pupilkom atmosferę przyzwolenia i bezkarnoœci, majš rację pan Wajda z paniš Holland i inne dyżurne autorytety, które własnymi podpisami postanowiły zaręczyć, że zatrzymani przez policję niemieccy chuligani to niewinni turyœci, obecni w tego dnia Warszawie czystym przypadkiem, a arsenał do „Krytyki Politycznej" podrzuciła sama policja.  
Ze swego punktu widzenia, powtórzę. Z ich punktu widzenia budzenie zainteresowania historiš Polski, uczenie tej historii młodych, popularyzowanie jej, jest niewskazane, a nawet wręcz groŸne. Polakowi niech wystarczy Gross i szydercze wzmianki „autorytetów", więcej się własnš przeszłoœciš interesować nie powinien. Z takiego zainteresowania wyniknšć może tylko tyle, że jeszcze mu nagle błyœnie w oczach „dawnego przodków jenijuszu œwietnoœć" i zamiast pokornie ssać euromšdroœci transmitowane doń przez salony, zacznie roić o bohaterach, dawnej chwale biało-czerwonych sztandarów ? a to już prosta droga do faszyzmu. Skutki ? wiadome. „Wzbiera brunatna fala", „osiem tysięcy nazistów przemaszerowało przez Warszawę", „w ostatnich latach naziœci dopuœcili się w Polsce kilkudziesięciu morderstw". Wprawdzie w kilkudziesięciotysięcznym Marszu nie udało się czujnym tropicielom faszyzmu dostrzec ani jednego, ani nawet pół „naziola", ale udało się obietnicš „ustawki" z Niemcami œcišgnšć trochę agresywnych kibiców, no i byli też rekonstruktorzy, których od dawna już „Wyborcza" tępi za „urzšdzanie strzelanin na ulicach polskich miast". Dla osobników pokroju Beylina, Blumsztajna czy Domosławskiego to zupełnie wystarcza, by uznali rozkręcenie histerii przeciwko tradycji Dmowskiego i całemu w ogóle Œwiętu Niepodległoœci za całkowicie uzasadnione. Wieczorem tego samego dnia zaproszono mnie do dyskusji po zamkniętym (innych urzšdzać autorom nie wolno) pokazie filmu „Historia III RP", przygotowanego niegdyœ dla TVP „Historia" i od lat trzymanego przez telewizję pod kluczem. Usiłowałem znaleŸć w tym filmie cokolwiek, co można by zakwestionować. Ale cały problem twórców tego „półkownika" ? jednego z bardzo wielu w III RP ? polega na tym właœnie, że zrobili film z obrazów, relacji i wydarzeń powszechnie znanych, tylko nigdy nie układanych w jeden, logiczny cišg przyczynowo-skutkowy. Proste opowiedzenie ich w takiej kolejnoœci, w jakiej miały miejsce, czyni całš naszš historię najnowszš całkowicie niecenzuralnš, nie przystajšcš do oficjalnej narracji. Więc działa mechanizm jak z Zyzakiem, Cenckiewiczem czy Gontarczykiem ? nie można zaprzeczyć, to trzeba zakazać. W III RP historia funkcjonuje tak, jak jš kiedyœ prezentowano maluczkim na odpustach ? w postaci serii oderwanych obrazków, ustawianych pod czujnym okiem narratora opowiadajšcego na wszelki wypadek widzom, co właœnie widzš. Oto, szanowna publicznoœci, obrazek: dzielna tramwajarka zatrzymuje tramwaj. To nowy obrazek, którym zastšpiliœmy poprzedni, „dzielny elektryk skacze przez płot", z powodu że płot gdzieœ nam zginšł i nie można go znaleŸć, ale najważniejsze w tym obrazku jest, że zarówno elektryk, jak i tramwajarka, sš dziœ po słusznej stronie, po stronie władzy, i poglšdów „normalnych, europejskich". Poproszę teraz na scenę uczestników kolejnego obrazka: „œwiatłe elity z obu stron historycznego podziału porozumiewajš się w sprawie reform i włšczenia Polski do Europy"... Jakoœ tak uœwiadomiłem sobie, że nie napisałem dotšd o ksišżce Bohdana Urbankowskiego „Czerwona Msza". Jest to jedno z najważniejszych Ÿródeł, potrzebnych do zrozumienia naszej obecnej sytuacji ? historyczny esej daleko wykraczajšcy poza insynuowane mu „lustrowanie", co jaki lizus napisał za Stalina na jego czeœć. Urbankowski opowiada o procesie tworzenia w podbitym kraju przez okupanta nowej, kolaboranckiej elity, i o zastępowaniu niš eksterminowanych równolegle resztek warstwy przywódczej z czasów suwerennoœci. Taka kolaborancka ? niektórzy piszš mšdrze „kompradorska" ? elita jest zawsze zasadniczym problemem społeczeństw postkolonialnych, do jakich niewštpliwie się po półwieczu PRL zaliczamy. Ci, którzy sš ? że znowu się posłużę frazš Mickiewicza ? „na narodu wierzchu" nie sš wcale „na narodu czele". Bardziej czujš się zwišzani z metropoliš, niż z własnym ludem, od którego oddziela ich wzajemna niechęć, płynšca zarazem z kompleksu wyższoœci i lęku. Nie sš w stanie tworzyć dla „tubylców" wizji, planów, strategii, poza jednš ? majš przestać być sobš, wypluć z siebie swe tubylcze tradycje, stać się na podobieństwo kolonizatorów, których tutejszymi przedstawicielami, swoistym pasem transmisyjnym cywilizacji, jest właœnie owa postkolonialna elita. W „Michnikowszczyznie" próbowałem opisać dalszy los tej formacji, którš zainstalował tu generał Sierow ? proces przekształcenia postkolonialnej elity peerelowskiej w elitę III RP, na zasadzie „amnezja i zachowanie wpływów oraz szacunku za posłuszeństwo nowym prorokom, nowej idei i nowej metropolii". Nikczemny przyjaciel Czesława Miłosza chwalił mu się w znanym liœcie, że „sowieckimi kolbami wybijemy Polakom z głów alienację". Jego duchowi potomkowie też nie sš w stanie sformułować programu, który miałby być wykonany inaczej, niż przez siłę zewnętrznš. Unijnym nakazem, eurodyrektywš, tresurš zachodnich mediów, zarzšdzeniem Komisji Europejskiej lub europarlamentu ? w ostatecznoœci, jeœli trzeba, pałkami niemieckich „antyfaszystów". Zamiast budzšcych do wczoraj pogardliwy uœmieszek elit, a od wczoraj ich otwartš agresję, tubylczych tam-tamów na czeœć Boga, Honoru i Ojczyzny ? przyszłe roztopienie się w europejskiej rodzinie. Zamiast biało-czerwonej patriotycznej cepelii ? ogólnikowa „kolorowoœć" pod tęczowym sztandarem. Zamiast cierpień dusznych, „mrocznych wyziewów mesjanizmu" i „demona polskiego patriotyzmu" ? radosna obfitoœć kolorowych towarów w supermarkecie i beztroskie zawierzenie swych losów silniejszym, tworzšcym „główny nurt europejskiej polityki". Nie wszystkim ta oferta odpowiada, nie wszyscy uważajš, że warta micha obroży? Spokojnie, w razie czego odwołamy się do naszych przyjaciół z Europy, a oni już pogodzš tubylczy motłoch z dziejowš koniecznoœciš. Wobec tak œwiatle się rysujšcej przyszłoœci, po co tubylcom uczyć się własnej historii, już unieważnionej? Po co urzšdzać „strzelaninę na ulicach miast" i parady w historycznych mundurach, zamiast paradować w różowych perukach i z kolorowymi piórami w tyłkach? Trzeba ten cały historyczny balast po apuchtinowsku obcišć (wystarczy, żeby tubylcy znali Grossa) plasterek po plasterku, zaczynajšc od Dmowskiego i jego tradycji „polskiego faszyzmu", a potem stopniowo obrzydzajšc i delegalizujšc kolejne przejawy polskiej zaœciankowoœci i ciemnogrodu. Tylko, sšdzšc po frekwencji i na Marszu, i na Targach, jakoœ słabo się udaje. Może dlatego, że metropolia przędzie coraz cieniej i jakby mniej imponuje, niż jeszcze kilka lat temu?
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL