Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Orzecznictwo

Prezes spółdzielni nie może taić zarobków; wyrok prawomocny

Prezes spółdzielni mieszkaniowej nie może ukrywać uchwał o wysokoœci swoich zarobków przed spółdzielcami
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Prezes spółdzielni mieszkaniowej nie może ukrywać uchwał o wysokoœci swoich zarobków przed spółdzielcami - orzekł Sšd Okręgowy w Olsztynie
Tym samym utrzymał w mocy wyrok sšdu niższej instancji wobec prezesa olsztyńskiego "Pojezierza" Wiesława Barańskiego. Zarobki Barańskiego chciał poznać spółdzielca Wiesław Szmidt, który wielokrotnie prosił prezesa o udostępnienie mu kopii uchwał, w której zapisana jest krotnoœć œredniej płacy w spółdzielni - owa krotnoœć okreœla wysokoœć bazowej pensji prezesa. Gdy spółdzielnia nadsyłała Szmidtowi te uchwały, krotnoœć, którš otrzymuje Barański, była zamazywana. Sšd uznał, że takie praktyki sš niezgodne z prawem. "Członek spółdzielni mieszkaniowej jest pracodawcš prezesa spółdzielni, bo w kosztach, które co miesišc pokrywa, jakiœ procent tej kwoty jest przeznaczony na płacę prezesa" - powiedziała, uzasadniajšc wyrok, sędzia Magdalena Chudy i dodała, że nie rozumie zachowania prezesa, który nie ma powodów, by wstydzić się swoich zarobków.
"Dla mnie to zachowanie jest dziwaczne" - powiedziała sędzia. Podkreœliła, że "dziwacznoœć" ta wišże się z tym, że spółdzielca Wiesław Szmidt nie domaga się do Barańskiego podania wprost wysokoœci pensji, a jedynie chce się zapoznać z uchwałš, która jš okreœla. Sšd okręgowy podzielił stanowisko sšdu rejonowego, który we wrzeœniu skazał za to Barańskiego na 2 tys. zł grzywny. Sędzia Chudy wytknęła jednak sšdowi pierwszej instancji, że nie ustalił wysokoœci pensji prezesa ani nie zbadał jego stanu majštkowego. Na rozprawie w sšdzie rejonowym pytany przez sšd o wysokoœć zarobków Barański odpowiedział, że zarabia "kilkanaœcie tysięcy złotych". Zdaniem sšdu okręgowego taka odpowiedŸ nie była precyzyjna i sšd rejonowy winien wystšpić do urzędu skarbowego o zeznanie podatkowe Barańskiego lub zażšdać z banku wycišgów. "Takie dokumenty znalazłyby się w aktach sprawy, a strony mogš swobodnie zapoznawać się z aktami. Gdyby sšd rejonowy to zrobił, wysokoœć pensji prezesa już nie byłaby tajemnicš" - zauważyła sędzia Chudy. "Takiego wyroku oczekiwałem. W mojej ocenie orzeczenie sšdu w tej sprawie nie mogło być inne, tak wynikało z konsultacji jakie przeprowadzałem m.in. z prawnikami" - powiedział po wyroku na Barańskiego Szmidt. Dodał, że po wyroku sšdu rejonowego skierował ponowny wniosek o ujawnienie uchwały dotyczšcej zarobków prezesa do spółdzielni "Pojezierze". "Otrzymałem odpowiedŸ od jakiegoœ pracownika, nie prezesa, że proszš, bym poczekał do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy" - dodał spółdzielca. W rozmowie z PAP Szmidt zapowiedział, że jeœli nie otrzyma w najbliższym czasie od prezesa "Pojezierza" uchwały, o jakš prosi, po raz kolejny skieruje sprawę do organów œcigania i sšdu. "Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Tak czy owak, doprowadzę do ujawnienia zarobków prezesa, które - jak słusznie zauważył sšd - pochodzš m.in. z wnoszonych przeze mnie opłat" - dodał Wiesław Szmidt. Barańskiego ani jego adwokata nie było w pištek na publikacji wyroku. Z "Pojezierza" przyszły do sšdu dwie pracownice, które przysłuchiwały się motywom orzeczenia, siedzšc na ławach dla publicznoœci. W apelacji obrońca Barańskiego prosił sšd o uchylenie wyroku i ponowne rozpoznanie sprawy. Sugerował, by w tej sprawie wysłać zapytanie do Sšdu Najwyższego, gdyż jego zdaniem zachodzi kolizja między prawem spółdzielcy do informacji a ochronš danych wrażliwych. Sšd Okręgowy przypomniał, że w tej sprawie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że spółdzielcy majš prawo do zapoznawania się z uchwałami spółdzielni mieszkaniowych. Wyrok olsztyńskiego sšdu jest prawomocny, kasacji od niego nie mogš wnieœć strony a jedynie uprawnione organy, np. minister sprawiedliwoœci czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Ponieważ wyrok jest prawomocny, nazwisko obwinionego nie podlega utajnieniu. Przykład Szmidta oœmielił mieszkańców innych spółdzielni mieszkaniowych w Olsztynie - we wtorek sšd rejonowy ogłosi wyrok w indentycznej sprawie dotyczšcej prezesa spółdzielni "Jaroty"; na grudzień zaplanowano poczštek sprawy o ujawnienie zarobków prezesa Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Czytaj także w serwisie: Prawo dla Ciebie » Nieruchomoœci » Spółdzielnie mieszkaniowe
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL