Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i rozmowy

Zakaz dla agencji ratingowych w UE? Kwaśnicki

Witold Kwaœnicki
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Tak jak wprowadzenie prohibicji nie spowodowało, że ludzie przestali pić, tak zakaz publikacji ratingów nie spowoduje, że nikt nie będzie ich sprawdzał – twierdzi ekonomista w rozmowie z Michałem Płocińskim
Według Komisji Europejskiej agencje ratingowe, czyli firmy oceniajšce wiarygodnoœć kredytowš firm i państw, działajš mało rzetelnie. Dlatego Komisja zastanawia się nawet nad zawieszeniem publikowania ocen wiarygodnoœci kredytowej pogršżonych w kryzysie krajów UE. Słusznie? Oczywiœcie, że takie ratingi tworzš pewien klimat na rynku. Wzrasta oprocentowanie obligacji i państwa majš potem problem, by je sprzedać. To jest zrozumiałe, że KE zajmuje się tš sprawš. Raczej dziwi mnie, dlaczego Komisja obudziła się dopiero teraz. Dlaczego kilka czy kilkanaœcie lat temu nie otworzyła rynku agencji ratingowych dla większej konkurencji, bo tak prawdę powiedziawszy, to wszyscy majš pretensje do tych trzech czy pięciu najważniejszych agencji ratingowych... Ale Komisja nie chce przecież otwierać rynku dla większej konkurencji, tylko ograniczyć pole działania już działajšcych agencji.
To typowe działanie biurokratyczne. W innej sferze byliœmy œwiadkami czegoœ bardzo podobnego, kiedy parę lat temu Ukraina miała poważne problemy finansowe. Zakazano wtedy publikowania danych o PKB. To ten sam styl myœlenia. Tak jakby można było zaczarować rzeczywistoœć, bo jak nie będziemy publikować, to nie będzie problemu. A ważniejsze jest to, że nie ma na rynku alternatywy, nie ma możliwoœci zapytania innych agencji, czy one też się z takimi ocenami zgadzajš, czy też inaczej widzš sytuację danej firmy lub państwa. Problemem jest pewien oligopol agencji. Konkurencja zawsze i w każdej sytuacji jest potrzebna. Ten oligopol powinien więc zostać przełamany. Nie powinno istnieć tylko pięć agencji, tak jak na przykład w USA. Tyle że to rynek, a nie administracja, powinien oceniać referencje poszczególnych agencji ratingowych i korzystać z opracowań tych, które wystawiajš lepsze oceny ryzyka i których przewidywania się sprawdzajš. Czyli brak publikacji ratingów nie uspokoiłoby rynków? Oczywiœcie, że nie. Przeciwnie. Tak jak wprowadzenie prohibicji nie spowodowało, że ludzie przestali pić, tak zakaz publikacji ratingów nie spowoduje, że nikt nie będzie ich sprawdzał. Niepublikowane ratingi stanš się tajemnicš poliszynela, a to może spowodować wielkie perturbacje na rynku. Sytuacja jeszcze się pogorszy. Ograniczenie dostępu do informacji z reguły powoduje pogorszenie, bo ludzie zaczynajš kierować się emocjami. I dopiero wtedy zacznš się prawdziwe kłopoty. Ale agencjom zarzuca się nierzetelnoœć... Jak można się bronić przed pochopnym obniżeniem ratingu? Wyjaœnię to na przykładzie. Agencja Moody's groziła obniżkš ratingów polskich banków. Co powinien zrobić polski rzšd? Zwrócić się do innych agencji i udowodnić, że Moody's nie ma racji. Musi zadbać o szersze pole oceny, oczywiœcie jeœli nie zgadza się z takim ratingiem. Ciekawe jest jednak to, że Unia odzywa się dopiero teraz, gdy dotyczy to państw europejskich, a siedziała cicho, gdy agencje Ÿle oceniały Enron czy inne firmy prywatne. A to wtedy był czas na zastanowienie się, jak ustalić równe reguły gry. Dziœ nie byłoby już z tym problemu. Stany Zjednoczone nie obrażały się na agencje, gdy te obniżyły ich rating, bo taka jest rola agencji ratingowych. Agencje dajš informacje, gdzie warto inwestować, a gdzie jest duże ryzyko, ale informacje te powinny być bodŸcami dla państwa czy firmy, że należy coœ z tym zrobić. Agencje ratingowe wykonujš dobrš robotę, bo pokazujš problemy. Szkoda tylko, że w Europie zrobiły to tak póŸno. Czemu parę lat temu siedziały cicho?! I decyzje agencji nie wpędzajš państw w błędne koło recesji? Rzeczywiœcie, kiedy sto lat temu powstawały te agencje, sugerowano, że obniżanie ratingu będzie samospełniajšcš się prognozš, bo ocena złego stanu przedsiębiorstwa będzie wpędzała firmę w coraz gorszš sytuację, a dalej to już błędne koło, z którego ciężko się wydostać. Dziœ Unia sugeruje, by stworzyć mechanizmy, które umożliwiałyby zaskarżanie ratingów i domaganie się od agencji odszkodowań. To jest krok w dobrš stronę, ale nie trzeba do tego nowych przepisów. To naturalne, że gdy jakaœ szkoda została wyrzšdzona przez nieprawdziwš opinię, to można zwrócić się w tej sprawie do sšdu. Fakt, trwa to długo. Dlatego przede wszystkim należy otworzyć rynek. To dałoby niemal natychmiastowy efekt. Ale nie może być jakiegoœ ręcznego sterowania rynkiem i zamykania ust agencjom ratingowym. To dlaczego prawie nigdzie nie słyszymy postulatów, by otworzyć rynek, za to co  chwilę padajš głosy, by rynek biurokratycznie usztywnić? To jest pewna zaszłoœć historyczna i można jedynie mieć nadzieję, że kryzys coœ tu zmieni. Od wielu lat obserwowaliœmy cichš umowę pomiędzy firmami prywatnymi, bankami prywatnymi, także agencjami ratingowymi a sferš polityki. Póki jedni drugich jakoœ popierali, to nikt do nikogo nie miał pretensji. Ale agencjom po kryzysie w 2007, 2008 r. zarzucono, że one nie ostrzegały dostatecznie wczeœnie o nadchodzšcej recesji, chociaż były jej œwiadome i sš dowody na to, że doskonale wiedziały, czym ich oceny wiarygodnoœci kryzysowej grożš. Teraz agencje pewnie przesadzajš w drugš stronę. Sš może nazbyt gorliwe. Ostrzegajš w zbyt wielu sytuacjach, a że dotyczy to państw, więc polityków widocznie mocno to uraziło. Pomysł KE jest jednak spóŸniony i nieadekwatny do sytuacji. WeŸmy taki przykład: agencje pomyliły się odnoœnie wyceny Francji. Jeœli agencja się myli, państwo powinno to wykazać, wręcz jš oœmieszyć. Dla agencji byłby to sygnał, że musi być ostrożniejsza w przyszłoœci. Dziœ widać już zresztš, że wszechwładza agencji powoli słabnie. Ostatnio agencje obniżyły zdolnoœci kredytowe niektórych banków, a rynek zupełnie inaczej to ocenił i nie zareagował spadkami. To obusieczny miecz – jeœli agencje dalej będš się tak zachowywały jak w ostatnich latach, to może oznaczać ich koniec, bo nikt nie będzie im wierzył. Ale powtarzam – to konkurencja najlepiej zdyscyplinuje takie przedsiębiorstwa. Trzeba otworzyć rynek, zwiększyć możliwoœć przepływu informacji. Ale to powinno się zrobić już parę lat temu. Komisja dziœ może mieć pretensje tylko o to, że agencje tak póŸno zwracajš uwagę na problem zagrożenia bankructwem państw. Ale czy wina, że ostrzeżenie nastšpiło tak póŸno, nie leży też przypadkiem po stronie państw? I tu wracamy do cichej umowy. Największym nieszczęœciem ostatniego kryzysu i – w zasadzie ostatnich dziesięcioleci – jest właœnie fakt, że relacja między sferš biznesu a sferš polityki była tak œcisła. Do tego dochodzi karuzela stanowisk – skakanie między œwiatem biznesu a politykš i uchwalanie takich przepisów, by dobrze zrobić swoim byłym kolegom. Goldman Sachs jest wybitnym przykładem takiego działania. Ostatnio takš drogę przeszedł Gerhard Schroeder, który jako kanclerz Niemiec podpisał z Rosjanami umowę na budowę gazocišgu północnego, a kiedy przestał być kanclerzem, zaczšł pracować w Nord Streamie. Takich przykładów jest wiele. Teraz, gdy wszyscy przestajš milczeć, widzimy, jak zaczynajš się nawzajem oskarżać. Prof. Witold Kwaœnicki,  kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, szef zespołu ekspertów Instytutu Misesa, think tanku  wchodzšcego w skład Stockholm Network, sieci skupiajšcej wolnorynkowe instytuty badawcze
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL