Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Wanda Nowicka lobbuje za aborcjš? Igor Janke

Igor Janke
Fotorzepa, Waldemar Kompala Waldemar Kompala
Podstawowym pytaniem jest to, czy Wanda Nowicka i jej organizacja brały pienišdze jawnie i czy informowały o tym opinię publicznš. Wiele na to wskazuje, że nie – podkreœla publicysta „Rzeczpospolitej"
Czy organizacja pozarzšdowa może pozyskiwać pienišdze od każdej firmy? Czy Wanda Nowicka znalazła się w sytuacji konfliktu interesów, bioršc – dla swojej organizacji – pienišdze od firmy farmaceutycznej produkujšcej narzędzia do przeprowadzania aborcji, gdy ta organizacja – jako niezależna obywatelska instytucja non profit – walczy o liberalizację ustawy aborcyjnej? Czy – pomijajšc aspekt problemu aborcji – zachowała się nieetycznie, korzystajšc z pieniędzy sponsorów i głoszšc poglšdy, które ułatwiały tymże sponsorom robienie interesów? OdpowiedŸ nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się zdawać. Podstawowš kwestiš jest bowiem to, czy Wanda Nowicka i jej organizacja brały pienišdze jawnie i czy informowały o tym opinię publicznš. Przejrzałem stronę Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która prowadzi intensywnš kampanię proaborcyjnš i nigdzie nie znalazłem informacji o sponsorach. Znalazłem natomiast informacje sprzed jakiegoœ czasu na temat tego, że Wanda Nowicka kandyduje do Sejmu. To znaczy, że firma farmaceutyczna produkujšca narzędzia do przeprowadzania aborcji poœrednio wspierała nie tylko kampanie proaborcyjne, ale i kandydatkę do Sejmu, która walczyć tam może o zapisy korzystne dla tej firmy. Sam fakt sponsorowania  – nawet w tak drażliwej sprawie jak aborcja, nawet przez firmę produkujšcš takie, a nie inne narzędzia – jest dopuszczalny. Pod jednym wszakże warunkiem – że opinia publiczna o tym wie.

Dziwna tajemnica

Nie twierdzę, że Federacja ukrywała te informacje niezgodnie z prawem. Dokumenty te badał sšd i okazało się, że były one zawarte w sprawozdaniach finansowych. Ale opinia publiczna nic o tym nie wiedziała. A nikt nie czyta sprawozdań finansowych, zwłaszcza gdy nie sš one łatwo dostępne. A na stronie Federacji – powtarzam – ich nie znalazłem. Gdyby więc nie publiczna wypowiedŸ Joanny Najfeld w jednym z programów TVN 24, a w jej konsekwencji sprawa sšdowa, jakš Wanda Nowicka wytoczyła publicystce, o sprawie byœmy się nigdy nie dowiedzieli. Najfeld powiedziała: "Organizacja pani Nowickiej jest częœciš międzynarodowego koncernu, największego w ogóle, providerów aborcji i antykoncepcji. Pani po prostu jest na liœcie płac tego przemysłu". Z ostatnim zdaniem można polemizować. Ale czyż organizacja pani Nowickiej – poza tym, że realizowała swojš misję – nie pracowała również w interesie tego koncernu? W jakimœ sensie zapewne tak. Pytanie, czy jest to dopuszczalne, czy nie. Moim zdaniem dopuszczalne, ale podkreœlę raz jeszcze – tylko wtedy, gdy opinia publiczna o tym fakcie wie. Tymczasem Nowicka nie tylko wytoczyła Najfeld proces w sprawie jej telewizyjnej wypowiedzi, ale też – gdy przegrała sprawę – nie ujawniła uzasadnienia wyroku. Czyli – jak można wnioskować – starała się, by ta kwestia nie stała się przedmiotem debaty publicznej.

Jak z łupkami

W tym miejscu wypada przypomnieć, że w podobny sposób jak organizacja pani Nowickiej sponsorowane sš rozmaite grupy ekologiczne sporzšdzajšce raporty na przykład na temat szkodliwoœci takiego czy innego rozwišzania dotyczšcego klimatu. Zwykle ten ich dokument jest dla jakiejœ grupy przemysłowej korzystny, a dla innej – nie. Czy działanie ekologów jest dopuszczalne? Jest, pod jednym wszakże warunkiem, że wiemy, kto powstanie tego raportu sponsorował. Nie przez przypadek politycy pytajš dziœ wprost: kto sponsoruje ekologów wytwarzajšcych sprawozdania na temat szkodliwoœci wydobycia gazu łupkowego? Tak samo można zapytać: kto stoi za propagandš proaborcyjnš w Polsce? Gdybyœmy bowiem wiedzieli, że raport na temat szkodliwoœci wydobycia gazu łupkowego sponsoruje np. jakaœ rosyjska czy francuska grupa energetyczna – dla wielu z nas sytuacja byłaby jasna. Tak samo jasna by była, gdybyœmy od poczštku wiedzieli, że organizację promujšcš legalnš aborcję sponsoruje firma, która na zabiegach przerywania cišży zarabia. A w bardzo wielu przypadkach z tego po prostu nie zdajemy sobie sprawy. Pomijam przy tym fakt, że branie pieniędzy od firm zarabiajšcych na aborcji jest dla wielu ludzi dwuznaczne – to osobna kwestia. Sprawa Nowickiej i sponsorowania jej Fundacji pokazuje jeszcze jeden ważny problem dla wielu fundacji i organizacji pozarzšdowych. NGO, niezwykle potrzebne w życiu publicznym, sš w Polsce wcišż słabe, a muszš się jakoœ utrzymywać. Bez sponsorów się nie obejdš. Pytanie jednak, w jakim stopniu sponsor czy donator może decydować o kierunku działania danej firmy i jak bardzo wpływa na program danej organizacji, fundacji czy think tanku. Zakładam, że w przypadku Nowickiej sponsor nie wpłynšł na program jej Federacji. Nowicka od bardzo dawna była działaczkš ruchów opowiadajšcych się za legalnoœciš przerywania cišży. Ale czy może ona brać pienišdze i stawać się – w jakimœ sensie – rzeczniczkš interesów danej firmy? Mimo wszystko jej zachowanie wydaje się dwuznaczne.

Patologiczna sytuacja

W krajach o ugruntowanej demokracji wielkie firmy czy całe gałęzie przemysłu wprost finansujš działania think tanków i organizacji majšcych duży wpływ na politykę. I zwykle wspierajš te instytucje, których działalnoœć jest bliska ich interesom. Dopóki jednak sytuacja wyglšda tak, że organizacja ma swoje poglšdy i szuka sponsorów bliskich ich sercu i poglšdom – i informuje o tym – jest do zaakceptowania. Gorzej, gdy instytucje zaczynajš przygotowywać programy, organizować debaty, sporzšdzać raporty, tylko dlatego, że udaje im się zdobyć na to grant. Gdy dostosowujš profil swojej działalnoœci do oczekiwań sponsora. A tak niestety działa wiele fundacji unijnych, które żyjš dzięki temu, że otrzymujš pienišdze z Brukseli i realizujš projekty na zamówienia donatorów. Trudno w takim przypadku nie podejrzewać, że niektóre działajš tak wyłšcznie dlatego, że dostały pienišdze na konkretny cel. W Polsce z takim zjawiskiem mamy do czynienia doœć często. A jeœli sponsorzy wpływajš na kierunek działania organizacji pozarzšdowych, to sytuacja staje się patologiczna. Przestajš bowiem to być działania obywatelskie, a zaczynajš – lobbystyczne.

Nazwać rzecz  po imieniu

Nie ma nic złego w prowadzeniu biznesu czy organizowaniu lobbingu, pod warunkiem wszakże, że odbywa się to w sposób jawny na jasno okreœlonych zasadach. Lobbing jest dopuszczalny, ale musi być wskazany i nazwany po imieniu. Nie może działać pod przykrywkš fundacji. Od finansowania przez biznes oœrodków myœli i rozmaitych instytucji publicznych nie uciekniemy. Jest to wręcz potrzebne i wskazane. Niemniej wszystko musi się dziać w sposób przezroczysty. Tymczasem w Polsce niewiele jest fundacji, które działajš w sposób transparentny i które na swoich stronach internetowych jasno informujš, kto je sponsoruje. Przypadek Wandy Nowickiej jest dobrym momentem, by zaczšć o tym dyskutować. Albo bowiem chcemy zbudować państwo, w którym organizacje pozarzšdowe pełniš ważnš i potrzebnš funkcję obywatelskš, albo budujemy system, w którym biznes w ukryty sposób wpływa na kształt życia publicznego, politykę i na tworzone prawo.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL