Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Umowy ze studentami: Umowa nie gwarantuje jakości kształcenia

Umowy student – uczelnia nie poprawiš jakoœci kształcenia, dopóki będš jedynie cyrografem na kwotę
W medialnej dyskusji o nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym podkreœla się, że zawiera ona nowe, prostudenckie rozwišzania. Mówi się m.in., że wprowadziła  możliwoœć zawierania umów ze studentami studiów stacjonarnych. To uproszczenie. Pojawiła się jedynie obowišzkowa forma pisemna, nadal bez rygoru nieważnoœci, dla umowy na usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ustawy. Relacja cywilnoprawna (niespisana umowa) w zakresie, w jakim student płacił uczelni za usługi, istniała już przed 2005 r., a w zakresie, w jakim za studia stacjonarne płaci podatnik, student nadal nie uzyskał ochrony cywilnoprawnej. Przy okazji ujawnił się spór, czy umowa okreœlajšca warunki odpłatnoœci za usługi edukacyjne powinna obejmować pełny ich wachlarz, możliwy do zastosowania przez cały okres studiów w zależnoœci od wymogów wynikajšcych z toku nauczania. Czy może nie należy przesadzać z biurokracjš, a umowę proponować, dopiero gdy – zdaniem uczelni – student będzie musiał wnieœć opłatę, np. za powtarzanie zajęć.
Odrębne umawianie się na każdš usługę (opanowanie danej umiejętnoœci, zdobycie wiedzy z zajęć podstawowych, powtarzanych, dodatkowych) byłoby lepsze, gdyby student mógł każdš nabyć od innego usługodawcy. To jednak koliduje z polskim systemem organizacji studiów, uwzględniajšcym koniecznoœć posiadania dyplomu w wielu miejscach pracy, łšczenie kształcenia z egzaminowaniem, zwišzanie studenta programem studiów, jego podległoœciš administracyjnš i dyscyplinarnš wobec uczelni. Jeœli jednak uznamy, że studia niestacjonarne na uczelni publicznej sš – tak samo jak stacjonarne – systemowš, regulaminowš całoœciš, to dlaczego usługi zwišzane z kształceniem na tych studiach wymagane do wykupienia czy zrealizowania przez regulamin lub plan tych studiów miałyby stanowić niezależne od siebie œwiadczenia? Zwłaszcza jeœli student nie może wykupić każdej z nich (np. powtarzane zajęcia) na innej uczelni. Jeœli więc usługi te stanowiš jedno œwiadczenie – pakiet wyróżniony jedynie Ÿródłem ich finansowania (bezpoœrednio z kieszeni studenta), to mimo iż aktualizacja elementów tego pakietu bywa potencjalna, umowa powinna być jedna. —oprac. jol Autor specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego Więcej w serwisie: Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oœwiata, wychowanie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL