Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wycena nieruchomości przez rzeczoznawców zbyt słabo kontrolowana

www.sxc.hu
Zasady oceny operatów szacunkowych trzeba zmienić – uważa federacja stowarzyszeń rzeczoznawców. Chce powołać korporację zawodowš
Wycena nieruchomoœci jest niezbędna do ustalenia m.in. wysokoœci odszkodowań za ich wywłaszczenie, a także podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste. Przepisy dajš prawo użytkownikowi wieczystemu lub wywłaszczonemu, który jest niezadowolony z wyceny, skorzystania z procedury sprawdzenia, czy wycena była prawidłowa. W praktyce nie wyglšda to tak różowo.

Co mówiš przepisy

Kwestie te reguluje art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Zgodnie z nim niezadowolony z operatu szacunkowego może zwrócić się z wnioskiem o ocenę jego prawidłowoœci do jednego z lokalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majštkowych. Organizacja ta wydaje opinię, czy wycena jest prawidłowa, czy nie. Jeżeli operat jest zły, wycofuje się go z obrotu prawnego. Jednoczeœnie informacja na ten temat pojawia się na stronie internetowej tego stowarzyszenia. Jest ona jednak bardzo lakoniczna. – Obecny system weryfikacji operatów szacunkowych jest zły – uważa Wojciech Nurek, rzeczoznawca majštkowy. – Stowarzyszenia oceniajšce operaty sš prywatnymi organizacjami, przynależnoœć do nich jest dobrowolna, a jakoœci ich pracy nikt nie kontroluje. Poza tym jak można mówić o obiektywnej ocenie, skoro często przeprowadzajš jš koledzy rzeczoznawcy? – dodaje.
Ponadto postępowanie przed stowarzyszeniem jest drogie. Koszty wynoszš od 4 tys. do 13 tys. zł, a więc o wiele więcej, niż płaci się za sporzšdzenie drugiego operatu. – Jeżeli już dana osoba skorzysta z usług stowarzyszenia, i okaże się, że operat zawiera wady, to ocena tej organizacji nie ma żadnego wpływu na karierę zawodowš autora. W skrajnych wypadkach stowarzyszenie może go co najwyżej wykluczyć ze swojego grona – mówi Krzysztof Urbańczyk, prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majštkowych. Ponadto nie ma żadnego trybu odwoławczego. Przy ministrze infrastruktury działa wprawdzie Komisja Odpowiedzialnoœci Zawodowej, która jest sšdem dyscyplinarnym dla rzeczoznawców, ale jest to odrębny tryb postępowania. Stowarzyszenie nie ma prawa automatycznie skierować do niego sprawy rzeczoznawcy, jeżeli jego operat był fatalnej jakoœci.

Propozycje zmian

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majštkowych chce powołać samorzšd zawodowy. Przygotowała nawet projekt ustawy w tej sprawie. Zgodnie z nim wszyscy rzeczoznawcy należeliby do niego obowišzkowo. – Samorzšd utworzyłby dwuinstancyjnš komisję, która badałaby jakoœć operatów, a także sšd dyscyplinarny. Gdyby zatem dany operat był złej jakoœci, wspomniana komisja mogłaby skierować sprawę danego rzeczoznawcy do sšdu dyscyplinarnego. Poniósłby więc on odpowiedzialnoœć zawodowš – wyjaœnia Krzysztof Urbańczyk. Według Wojciecha Nurka tworzenie korporacji zawodowej to zły pomysł. Według niego to podległe ministrowi infrastruktury grono ekspertów powinno oceniać jakoœć operatów albo przynajmniej powinien pełnić on nadzór nad tymi stowarzyszeniami. Ostatecznie bowiem szef tego resortu wydaje rzeczoznawcom majštkowym uprawnienia zawodowe i to przy nim działa Komisja Odpowiedzialnoœci Zawodowej. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl Opinia: Tomasz Podlejski prezes Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie Użytkownik wieczysty, który kwestionuje podwyżkę przed kolegium, ma dwa wyjœcia. Może przedstawić kontroperat albo ocenę operatu szacunkowego sporzšdzonš przez organizację rzeczoznawców. Zdecydowanie częœciej sporzšdza kontroperat, a szkoda. Ocena operatu jest bardzo dobrym rozwišzaniem. Jeżeli bowiem się okaże, że wycena, na podstawie której np. poniesiono opłatę za użytkowanie wieczyste, jest nieprawidłowa, to podwyżka ta nie wchodzi w życie. Przez najbliższy rok użytkownik płaci opłatę po starych stawkach. W wypadku zaœ kontroperatu najczęœciej użytkownik (jeżeli SKO przyzna mu rację) nie płaci starej stawki, ale nowš, tylko że jej podwyżka jest już ustalona na podstawie œredniej wartoœci nieruchomoœci wycišgniętej z obu wycen, tj. przygotowanych na zlecenie gminy i użytkownika. Sšdzę, że ocena jest mało popularna, ponieważ jej cena jest za wysoka. Dlatego korzystajš z niej przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. Więcej w serwisie: Prawo dla Ciebie » Nieruchomoœci » Rzeczoznawcy,poœrednicy,zarzšdcy
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL