Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Jaka dokumentacja w handlu obwoźnym

www.sxc.hu
Zajmuję się handlem obwoŸnym. Sam prowadzę podatkowš księgę przychodów i rozchodów. Jakie dokumenty powinienem mieć przy sobie podczas handlu na straganie, targowisku czy rynku?
Przedsiębiorcy trudnišcy się handlem obwoŸnym i obnoœnym nie muszš mieć przy sobie na targu czy straganie wszystkich ksišg, dokumentów zakupu i sprzedaży towaru. Wystarczy ewidencja sprzedaży lub podatkowa księga przychodów i rozchodów. Specyfikš handlu obwoŸnego i obnoœnego jest to, że nabywcami towaru sš przede wszystkim osoby fizyczne nieprowadzšce pozarolniczej działalnoœci gospodarczej. Osoby te przeważnie na potwierdzenie zakupu nie żšdajš ani faktury VAT, ani rachunku sprzedaży. O ile przedsiębiorca nie posiada kasy rejestrujšcej, konieczne jest ewidencjonowanie sprzedaży bezrachunkowej. Prowadzšc podatkowš księgę przychodów i rozchodów, można dokumentować takš sprzedaż
• wystawiajšc codziennie dowody wewnętrzne sprzedaży lub • prowadzšc ewidencję sprzedaży. Wybór taki daje § 19 ust. 1 rozporzšdzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej rozporzšdzenie). Przepisy nie okreœlajš wzoru ewidencji. Może być ona prowadzona w zwykłym zeszycie. Ważne jest, aby spełniała wszystkie wymogi formalne okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporzšdzenia. Powinna zawierać co najmniej: • numer kolejny wpisu, • datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami, • kwotę tego przychodu. Ewidencja powinna być zbroszurowana a jej karty kolejno ponumerowane. Jeżeli ewidencja sprzedaży nie jest prowadzona, przedsiębiorca powinien dokumentować sprzedaż dowodami wewnętrznymi. Przepisy rozporzšdzenia wskazujš, jakie dokumenty przedsiębiorca trudnišcy się handlem obwoŸnym i obnoœnym powinien mieć przy sobie. Mowa o tym w § 9 ust. 6 rozporzšdzenia. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi ewidencję sprzedaży w miejscu wykonywania handlu, powinien mieć co najmniej tę ewidencję. Jeżeli ewidencja sprzedaży nie jest prowadzona, musi w miejscu wykonywania działalnoœci (na straganie czy targowisku) mieć księgę przychodów i przychodów. Rozporzšdzenie nie nadkłada na przedsiębiorcę obowišzku wożenia ze sobš faktur zakupu towaru czy dokumentów sprzedaży z poprzednich dni. Dokumenty te powinny znajdować się w miejscu wskazanym przez podatnika jako siedziba jego firmy. Podatnik powinien jednak mieć przy sobie druki faktur VAT lub rachunków, w zależnoœci od tego czy jest VAT-owcem czy nie. Wynika to z tego, że nabywca towaru może zażšdać wystawienia dokumentu sprzedaży. Fakturę lub rachunek należy wystawić, jeżeli nabywcš jest inny przedsiębiorca. Także wtedy, gdy osoba fizyczna nieprowadzšca działalnoœci gospodarczej wystšpi z takim żšdaniem. Wartoœć sprzedaży nie gra przy tym żadnej roli. Nawet jeżeli nabywca zażšda faktury na przysłowiowš złotówkę, wystawienie dokumentu sprzedaży jest obowišzkowe. Przedsiębiorca nie musi na bieżšco wpisywać sprzedaży do ewidencji czy dowodów wewnętrznych. Wpisu do ewidencji sprzedaży dokonuje się raz dziennie po zakończeniu dnia, nie póŸniej niż przed rozpoczęciem działalnoœci w dniu następnym. Tak wynika z § 18 ust. 1 rozporzšdzenia. W momencie rozpoczęcia handlu nie jest konieczne wypełnienie dwóch pierwszych kolumn w ewidencji, tj. liczby porzšdkowej i daty uzyskania przychodu. Zdarza się, że organy podatkowe podczas rutynowych kontroli na targowiskach wskazujš, że wymagane jest wpisywanie bieżšcej daty w ewidencji przychodów przed rozpoczęciem sprzedaży w danym dniu. Pomijajšc, że jest to niepraktyczne, to także niezgodne z cytowanymi przepisami prawa. Trzeba mieć na uwadze, że zdarzyć się może tak, że w danym dniu przedsiębiorca w ogóle przychodu nie osišgnie. Przepisy nie wymagajš, by odnotowywać w ewidencji także brak utargu (przychodu). Podobnie jest w przypadku dokumentowania sprzedaży dowodami wewnętrznymi. Dowód wewnętrzny sprzedaży należy wystawić na koniec dnia. W dokumencie w jednej kwocie wykazana jest wartoœć przychodów za dany dzień. Nie jest konieczne wystawianie dowodu wewnętrznego „zerowego”,  gdy w danym dniu przedsiębiorca nie uzyskał przychodu. Nie ma też obowišzku wypełniania „czołówki” dowodu, tj. daty i numeru w momencie rozpoczęcia handlu. Tak wynika z § 19 ust. 1 rozporzšdzenia.  
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL