Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Exposé z drugš falš kryzysu

Nad koncepcjš wystšpienia premiera Donalda Tuska pracujš minister finansów Jacek Rostowski i były premier Jan Krzysztof Bielecki
Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski Krzysztof Skłodowski
6 grudnia premier planuje zapowiedŸ dokończenia reform emerytalnej i zdrowotnej – ustaliła „Rzeczpospolita”
Donald Tusk już rozpoczšł pracę nad przygotowaniem wystšpienia, które wygłosi w Sejmie w grudniu. Z informacji „Rz" wynika, że nad przygotowaniem koncepcji exposé pracujš z premierem Jan Krzysztof Bielecki, były premier i przewodniczšcy Rady Gospodarczej, oraz minister finansów Jacek Rostowski. Pierwszy zaprzeczył wczoraj spekulacjom o ewentualnej posadzie w nowym gabinecie. – Na pewno nie będę ministrem w rzšdzie Donalda Tuska – powiedział Bielecki w TVN 24. Dobór konsultantów zajmujšcych się gospodarkš nie jest przypadkowy. – W wystšpieniu ma być mowa o drugiej fali kryzysu – twierdzi rozmówca „Rz".
W kampanii wyborczej Tusk straszył kryzysem. „Przychodzi druga fala kryzysu, poważniejsza niż ta z 2008 roku. (...) Naprawdę przychodzi czas bardzo poważnej próby" – mówił w paŸdzierniku. Teraz, zdaniem polityków PO, z którymi rozmawiała „Rz", kryzys nie będzie kluczowym tematem wystšpienia. Jednak z powodu obaw o spowolnienie gospodarcze premier najpewniej nie zapowie kosztownych reform. Politycy podkreœlajš, że zwolennikami tzw. małych kroków sš zarówno Bielecki, jak i Rostowski.

Dyscyplina finansów?

Szef rzšdu ma mówić w exposé, że priorytetem w sferze finansów publicznych jest pilnowanie deficytu i zredukowanie go do 2,9 proc. PKB w 2012 r. Jeœli się to uda, rzšd wróci do zasadniczej stawki VAT 22 proc. w 2014 roku. – Rodzi się jednak pytanie o to, jak realny jest program zmniejszenia deficytu – komentuje prof. Stanisław Gomułka, ekonomista BCC i były wiceminister finansów w rzšdzie Tuska. – Może się pojawić problem, bo jeżeli nie będzie oszczędnoœci w wydatkach socjalnych, to trzeba będzie zmniejszać inwestycje. Jego zdaniem premier tego tematu może nie podjšć, bo opinia publiczna Ÿle odbierze obcięcie wydatków, np. na rozwój infrastruktury. W grudniowym wystšpieniu szefa rzšdu ma się pojawić również zapowiedŸ walki z biurokracjš, likwidacja formularza PIT. – Premier nie będzie miał żadnych problemów, by znów składać obietnice, z których nie wywišzał się przez cztery lata, a ich realizacja nie wywoła kosztów politycznych – dodaje prof. Gomułka. Do takich obszarów ekonomista zalicza właœnie postulat walki z biurokracjš i zmniejszenia kosztów działalnoœci gospodarczej, program poprawy infrastruktury, zwłaszcza kolejowej, oraz dróg i autostrad.

KRUS i przywileje

Zdaniem polityków, z którymi rozmawiała „Rz", Tusk na pewno zapowie dokończenie reform emerytalnej oraz służby zdrowia. Rzšd zajmie się emeryturami mundurówek, ale przywileje ograniczy najpewniej tylko tym, którzy będš dopiero przystępować do systemu. – Dokończenie reformy OFE ma wišzać się m.in. z doprowadzeniem do podziału funduszy na inwestujšce bezpiecznie dla ludzi zbliżajšcych się już do emerytury oraz na tzw. fundusze agresywne przeznaczone dla ludzi młodych – mówi Sławomir Neumann, poseł PO z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Reforma służby zdrowia miałaby doprowadzić do stworzenia od dawna zapowiadanych zdrowotnych ubezpieczeń dodatkowych. Postulat reformy KRUS tym razem zapewne też znajdzie się w puli tematów trudnych. Tusk, który zamierza współrzšdzić z PSL, już zapowiedział, że zmiany mogš dotyczyć tych, którzy dopiero będš przystępować do systemu.

Opinie dla „Rzeczpospolitej"

dr Andrzej Sadowski, ekonomista, Centrum im. A. Smitha Dwa najpilniejsze zadania nowego rzšdu to deregulacja i naprawa wymiaru sprawiedliwoœci. Likwidacja zbędnych przepisów doprowadzi do odbiurokratyzowania gospodarki i ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalnoœci. A także życie zwykłym Polakom. Obecne przepisy wydłużajš np. czas budowy domów czy zakładania nowych firm. Jak wynika z ostatniego raportu OECD, gdyby zlikwidować wiele niepotrzebnych ustaw i regulacji, polska gospodarka rozwijałaby się o kilka punktów procentowych szybciej. Zdecydowana deregulacja sprawi, że niepotrzebne będzie utrzymywanie takiej armii urzędników jak w tej chwili, co przyniesie spore oszczędnoœci. Rzšd powinien też zdecydowanie uproœcić system podatkowy i zmniejszyć koszty zatrudnienia. To również przyspieszy wzrost gospodarczy. Z kolei naprawa wymiaru sprawiedliwoœci musi wyeliminować sytuacje, z którymi mamy obecnie nagminnie do czynienia,czyli to iż na prawomocny wyrok sšdu czeka się po kilka lat. To sprawia np., że niektórzy przedsiębiorcy bankrutujš, zanim sšd zasšdzi im należne pienišdze. —not. js prof. Julian Auleytner, prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Walka z ubóstwem i polityka prorodzinna powinny być priorytetami dla rzšdu. Ubóstwo poważnie marginalizuje nas w Unii Europejskiej. Efektem tego sš migracje młodych ludzi za granicę w poszukiwaniu pracy. Co do polityki prorodzinnej trzeba pilnie działać na rzecz zwiększania, a nie zmniejszania się liczby urodzeń dzieci. Ważna jest też edukacja rodzin w zakresie przedsiębiorczoœci. Trzeba zachęcać je do tego, by zakładały rodzinne firmy, chociażby agroturystykę czy małe i œrednie przedsiębiorstwa usługowe. Ale by zrealizować te priorytety, potrzebna jest zasadnicza zmiana formy finansowania polityki społecznej. Ta, którš mamy obecnie, jest nieracjonalna. Istnieje kilka rozproszonych i oddzielnie zarzšdzanych funduszy. Trzeba skoncentrować pienišdze na politykę społecznš w jednym budżecie socjalnym, takim jaki w RFN funkcjonuje od 50 lat. To oznacza też likwidację różnego rodzaju przywilejów cišgnšcych się z okresu realnego socjalizmu, jak np. uprawnienia emerytalne rolników. — not. anie Wawrzyniec Konarski, profesor UJ, politolog Rzšd w pierwszej kolejnoœci powinien dokończyć sprawy, które już rozpoczšł, a dopiero póŸniej brać się za kolejne. Najważniejsze jest sprawne zakończenie budów i remontów, które trwajš w całej Polsce. Nie można dopuœcić do sytuacji, że będš się one przewlekać, co już ma miejsce. Trzeba też pilnie poprawić sytuację na kolei, która wcišż pozostaje najtańszym œrodkiem transportu dla Polaków, a jej stan jest opłakany. Kolejnym ważnym wyzwaniem jest przeprowadzenie wreszcie prawdziwej reformy służby zdrowia. Sytuacja, w której kosztuje ona nas miliardy złotych rocznie, a pacjenci i tak często nie mogš liczyć na podstawowš opiekę, powoduje olbrzymie społeczne frustracje. Trzeba na poważnie zajšć się edukacjš. Należy rozważyć likwidację gimnazjów, które się nie sprawdziły. Warto na nowo przemyœleć założenia reformy szkolnictwa wyższego proponowanej przez minister Kudryckš, która prowadzi do pauperyzacji œrodowiska akademickiego. Konieczne jest też przeznaczenie większych œrodków na naukę i rozwój. To najlepsza inwestycja dla państwa. —not. js
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL