Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Jak rozliczyć sprzedaż auta w okresie zawieszenia działalności

www.sxc.hu
Mimo „uœpienia" firmy przedsiębiorca ma prawo zbywać posiadane œrodki trwałe. Trzeba pamiętać o prawidłowym rozliczeniu podatku od takich transakcji
- Zawiesiłem działalnoœć gospodarczš od stycznia do  grudnia 2011. Prowadzę ksišżkę przychodów i rozchodów i jestem VAT-owcem. W  listopadzie chciałbym sprzedać samochód osobowy, który jest œrodkiem trwałym. Jak amortyzować go w okresie zawieszenia? Czy niezamortyzowana wartoœć samochodu będzie kosztem w momencie sprzedaży? – pyta czytelnik. W okresie zawieszenia działalnoœci przedsiębiorcy mogš zbywać œrodki trwałe i wyposażenie. Wynika to z art. 14a ust. 4 pkt 3 ustawy z 2 lipca 2004 o swobodzie działalnoœci gospodarczej. Oznacza to, że podatnik, który chce sprzedać składniki majštku, nie musi „odwieszać” firmy. Fakt zawieszenia działalnoœci nie zwalnia go jednak z prawidłowego rozliczenia podatku od  sprzedaży.

Wstrzymanie amortyzacji

W okresie zawieszenia działalnoœci gospodarczej zawieszone jest również dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Należy zaprzestać ich naliczania na okres zawieszenia z uwagi na to, że w tym czasie œrodki trwałe nie sš używane. Tak wynika z art. 22c pkt 5 ustawy o  podatku dochodowym od  osób fizycznych (PIT). Przy czym chodzi tu o  wstrzymanie amortyzacji œrodków trwałych, a nie tylko o brak możliwoœci zaliczania naliczonych odpisów amortyzacyjnych do  kosztów uzyskania przychodu. W zwišzku z zaprzestaniem amortyzacji na okres zawieszenia przesuwa się w czasie data zakończenia amortyzacji. Tym samym wydłuża się okres amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych należy zawiesić na  okres od miesišca następujšcego po miesišcu, w którym zawieszono działalnoœć, do końca miesišca zawieszenia wykonywania działalnoœci. Przykład Przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalnoœci gospodarczej na okres od 15 lutego do 15 listopada 2011. Posiada œrodki trwałe amortyzowane miesięcznie. Odpisy amortyzacyjne powinien naliczyć w styczniu, lutym i grudniu.

Czasem odpisy trzeba naliczać

Nie zawsze jednak zawieszenie wykonywania działalnoœci gospodarczej oznacza przerwanie amortyzacji. Ustawa wyraŸnie wskazuje, że amortyzacji nie podlegajš tylko te œrodki trwałe, które nie sš używane na skutek zawieszenia wykonywania działalnoœci gospodarczej. Tymczasem w  okresie zawieszenia przed- siębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynnoœci niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia Ÿródła przychodów. Tak mówi art. 14a ust. 4 pkt 1 ustawy o swobodzie działalnoœci gospodarczej. Przedsiębiorca ma zatem prawo do utrzymania np. magazynów, w których przechowywane sš materiały czy towary. Pomimo faktu zawieszenia działalnoœci handlowej pomieszczenia magazynowe sš nadal używane. Możliwa zatem jest ich amortyzacja, nawet w okresie zawieszenia wykonywania działalnoœci.

Obowišzki podatnika VAT

Fakt zawieszenia działalnoœci w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej nie zwalania przedsiębiorcy z obowišzków nakazanych przez przepisy prawa. Sprzedaż składników majštku w okresie zawieszenia wymaga prawidłowego udokumentowania i rozliczenia transakcji. Czynny podatnik VAT powinien udokumentować jš fakturš VAT i dokonać odpowiednich zapisów w ewidencji sprzedaży VAT. Za okres rozliczeniowy, w  którym doszło do transakcji, powinna być złożona deklaracja VAT-7. Tak wynika z art. 99 ust. 7b pkt 5 ustawy o VAT. Należny VAT trzeba uregulować.

Jak obliczyć przychód

Zawieszenie wykonywania działalnoœci nie zwalnia z obowišzku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Osišgnięty przychód ze sprzedaży należy pomniejszyć o koszty uzyskania, którymi w tym wypadku będš odpisy amortyzacyjne. Ustawa o PIT wskazuje, że w razie sprzedaży œrodka trwałego kosztem uzyskania przychodu jest kwota wydatków poniesionych na jego nabycie pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT). Zatem przychód ze sprzedaży powinien być pomniejszony o niezamortyzowanš częœć wartoœci poczštkowej. Przykład Przedsiębiorca zawiesił działalnoœć na okres od 30 sierpnia 2011 do 31 marca 2012. 30 paŸdziernika sprzedał samochód będšcy œrodkiem trwałym. Pojazd kupił w lipcu 2010. Naliczył odpisy amortyzacyjne z zastosowaniem stawki 40 proc. za okres od sierpnia 2010 do sierpnia 2011. W momencie sprzedaży pojazdu kosztem podatkowym będzie niezamortyzowana wartoœć sprzedanego œrodka trwałego. Na wartoœć tę będš się składały planowane odpisy amortyzacyjne za okres 17 miesięcy, tj. od  kwietnia 2012 do  sierpnia 2013.

Co z zaliczkami

Jeżeli sprzedaż œrodka trwałego będzie skutkowała koniecznoœciš zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, to powinna być ona uregulowana dopiero po odwieszeniu działalnoœci. Podatnik, na podstawie art. 44 ust. 10 ustawy o PIT, jest bowiem zwolniony z  obowišzku wpłaty zaliczek na PIT za okres objęty zawieszeniem. Po zakończeniu okresu zawieszenia działalnoœci przedsiębiorca powinien opłacać zaliczki na zasadach ogólnych. Zawieszenie wykonywania działalnoœci gospodarczej nie zwalnia podatnika z obowišzku złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Do 30 kwietnia  2012 przedsiębiorca powinien złożyć druk PIT-36 bšdŸ PIT-36L, w zależnoœci od wybranej formy opodatkowania dochodu.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL