Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Radcowie

Unijne sšdy nie dla prawników na etatach

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Polska w sporze z Sšdem Unii Europejskiej broni niezależnej pozycji radców prawnych zatrudnionych w urzędach administracji
W maju 2011 r. Sšd UE odrzucił skargę prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na decyzję Komisji Europejskiej dotyczšcš usług internetowych (sprawa T-226/10). Powodem było to, że UKE reprezentowały radczynie prawne zatrudnione w nim na umowę o pracę. Sšd stwierdził, iż nie mogš przed nim występować, bo nie sš niezależnymi prawnikami, a tego wymagajš jego statut oraz orzecznictwo unijne. Rzšd Polski nie zgodził się z tym stanowiskiem i odwołał się od postanowienia sšdu do Trybunału Sprawiedliwoœci.

Niezależnoœć bez etatu

– Wystšpimy przed europejskimi instytucjami wymiaru sprawiedliwoœci w obronie statusu zawodowego radcy prawnego. Jesteœmy na etapie ostatnich uzgodnień, m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To kwestia priorytetowa dla samorzšdu – deklaruje Dariusz Sałajewski, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Sšd UE podkreœlił, że w postępowaniu przed nim strona nie może działać sama, lecz musi skorzystać z usług „osoby trzeciej" – adwokata lub radcy, który ma zapewnić klientowi obsługę prawnš na zasadzie całkowitej niezależnoœci i w nadrzędnym interesie wymiaru sprawiedliwoœci. Przy tym za niezależnoœć sšdy unijne w swoich orzeczeniach uznajš brak stosunku pracy. Tak właœnie orzekł wczeœniej Trybunał Sprawiedliwoœci w sprawie Akzo Nobel. Odpierajšc zarzuty Sšdu UE, strona polska podnosiła w postępowaniu, że w tejże sprawie chodziło o co innego: o gospodarczš zależnoœć adwokatów wobec zatrudniajšcego ich przedsiębiorstwa. Tymczasem obie prawniczki majš etaty w urzędzie administracji obsługujšcym organ, który jest stronš w postępowaniu (prezesa UKE). Sš samodzielne, bo zgodnie z ustawš o radcach prawnych nie wišżš ich polecenia służbowe dotyczšce sposobu działania przed sšdami.

W Polsce tak, w Luksemburgu nie

Nie przekonało to jednak Sšdu UE. W odwołaniu od jego postanowienia strona polska argumentuje, iż orzeczenia dotyczšcego Akzo Nobel nie można stosować do wszystkich adwokatów i radców oraz wszystkich rodzajów spraw. Przytacza, że Sšd Najwyższy w Polsce, rozpatrujšc kasacje, nie rozróżnia prawników na etatach i na zleceniach. Zdaniem rzšdu polskiego nie można odmówić prawa do reprezentowania strony przed unijnymi sšdami prawnikowi, który może występować w imieniu swojego pracodawcy przed sšdami krajowymi. Oœrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP w swojej opinii stwierdził, iż przepisy unijne nie okreœlajš wprost, że pełnomocnikami procesowymi mogš być tylko adwokaci i radcowie prawni, których z reprezentowanš stronš nie łšczy stosunek pracy. Polskę poparł rzšd Wielkiej Brytanii, który uznał, iż dotychczasowe orzecznictwo unijne, uniemożliwiajšc prawnikom na etatach występowanie w imieniu pracodawców przed sšdami UE, może zagrozić angielskim solicitorom, często wykonujšcym zawód w takiej formie. OPINIA Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw Sšdy wspólnotowe kolejny raz osłabiajš pozycję prawników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. To bardzo niepokojšca dla naszego œrodowiska tendencja. Swoje rozstrzygnięcia motywujš rzekomo mniejszym stopniem niezależnoœci prawników wewnętrznych, niż majš ich koledzy wykonujšcy zawód w zewnętrznych kancelariach. Trudno nie dostrzec sztucznoœci tego stanowiska wobec faktu, iż w ustawie o radcach prawnych znajduje się wiele gwarancji ich niezależnoœci. Polski radca nie podlega pracodawcy w zakresie œwiadczenia pomocy prawnej. Nie ma podstaw, aby sytuację radców, którzy przechodzš jednakowe przygotowanie profesjonalne i podlegajš takim samym rygorom ustawowym i etycznym, różnicować ze względu na formę wykonywania zawodu. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora i.walencik@rp.pl Zobacz serwis: » Prawnicy, doradcy i biegli » Adwokaci i radcowie » Radcowie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL