Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Przekształcenia praw w spółdzielni

Pierwszego sierpnia br. złożyłam wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębnš własnoœć. Do dziœ sprawa nie została załatwiona. Spółdzielnia tłumaczy, że jeden ze współlokatorów bloku zaskarżył uchwałę zarzšdu dotyczšcš przekształcenia mieszkań. Zarzšd nie zgodził się z jego zastrzeżeniami i lokator ten ma prawo teraz zaskarżyć uchwałę do sšdu. Zostałam poinformowana, że spółdzielnia musi czekać dwa miesišce ( w takim okresie lokator ma prawo zaskarżyć uchwałę), aby po tym czasie otrzymać od sšdu informację, czy wpłynšł do niego wniosek dotyczšcy tej sprawy. Podobno dopiero wtedy spółdzielnia będzie mogła rozpoczšć przekształcenie, pod warunkiem że taki wniosek nie wpłynšł. W przeciwnym razie sprawa może cišgnšć się latami. Czy w tej sytuacji spółdzielnia musi wstrzymywać przekształcenie pozostałych lokali? Martyna P. (nazwisko do wiadomoœci redakcji) Odpowiada Tomasz Tatomir, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy
– Należy odwołać się do regulacji art. 42 i 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (usm): spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębnš własnoœć w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnionš, chyba że nieruchomoœć ma nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami. Do zawarcia takiej umowy przed notariuszem niezbędne jest okreœlenie przedmiotu odrębnej własnoœci lokalu. W powołaniu na znowelizowany art. 42 usm, w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o wyodrębnienie własnoœci lokalu w danej nieruchomoœci, spółdzielnia okreœli przedmiot odrębnej własnoœci wszystkich lokali w danej nieruchomoœci. Podstawš oznaczenia konkretnego lokalu i przypadajšcego na lokal udziału w budynku i gruncie (nieruchomoœci wspólnej) jest uchwała zarzšdu spółdzielni. W uchwale okreœlone zostajš także zasady wyliczania powierzchni wszystkich lokali znajdujšcych się w danej nieruchomoœci. Uchwała reguluje sytuację właœciciela w odniesieniu do konkretnego lokalu, ale także w odniesieniu do nieruchomoœci wspólnej, tzn. budynku oraz gruntu. Zgodnie z art. 43 usm uchwała zarzšdu spółdzielni wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, chyba że zostanie zaskarżona do sšdu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia przez osoby, których ta uchwała dotyczy. Podstawa zaskarżenia nie może być dowolna. Zaskarżyć można uchwałę, jeżeli jest ona niezgodna z prawem albo narusza interes prawny lub uprawnienie skarżšcego. Sš dwa stanowiska odnoœnie do tego, czy zaskarżenie uchwały powoduje wstrzymanie procesu uwłaszczeniowego w danej nieruchomoœci w odniesieniu do wszystkich lokali tej nieruchomoœci do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sšdu, kończšcego postępowanie sšdowe. Pierwsze sprowadza się do tego, że zaskarżenie uchwały powoduje wstrzymanie procesu uwłaszczenia w stosunku do wszystkich lokali w danej nieruchomoœci. Zgodnie z tym stanowiskiem, do czasu orzeczenia sšdu majšcego za przedmiot zaskarżonš uchwałę, spółdzielnia nie może, a nawet nie ma prawa, przenosić własnoœci lokali na podstawie zapisów wštpliwej uchwały. Zaskarżenie uchwały sprawia, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia uchwała nie ma mocy prawnej. Brakuje tym samym podstawowych danych do zawarcia aktu notarialnego. Ale jest też drugie stanowisko, zgodnie z którym jedynie zaskarżenie uchwały zarzšdu oparte na zarzucie błędnego oznaczenia granic nieruchomoœci wspólnej bšdŸ też zarzucie niewłaœciwie przyjętej metody obmiaru powierzchni lokalu oraz pomieszczeń przynależnych (art. 42 ust. 6 usm) daje podstawę wstrzymania procedury uwłaszczeniowej w całej nieruchomoœci. Pozostałe zarzuty, dotyczšce pojedynczego lokalu, nie wstrzymajš wykupienia pozostałych mieszkań. Reprezentanci tego stanowiska wskazujš, że zaskarżenie tylko tych elementów uchwały, które regulujš materię wspólnš zainteresowanych, może stanowić podstawę wstrzymania procesów uwłaszczeniowych w całej nieruchomoœci. Dla poparcia tego stanowiska przywołuje się unormowanie z ustawy Prawo spółdzielcze, a mianowicie art. 42 § 9 tej ustawy, w myœl którego to unormowania, orzeczenie sšdu ustalajšce nieistnienie albo nieważnoœć uchwały walnego zgromadzenia bšdŸ uchylajšce uchwałę ma moc prawnš względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów. Brak odpowiednika takiego unormowania na gruncie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie daje podstaw, aby zaskarżenie uchwały zarzšdu spółdzielni w każdym przypadku było skuteczne w stosunku do wszystkich podmiotów, których sytuację prawnš uchwała reguluje i tym samym, aby zaskarżenie w każdym przypadku skutecznie wstrzymywało proces przekształceniowy w stosunku do pozostałych lokatorów. Mimo że nie można odmówić racji reprezentantom drugiego stanowiska, to jednak patrzšc na zagadnienie od strony praktycznej, nie sposób przyjšć, że notariusz sporzšdzi umowę przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębnš własnoœć, w sytuacji gdy poweŸmie wiadomoœć, że uchwała została zaskarżona i to nieważne z jakiego powodu. Wszystko wskazuje, że spółdzielnia zachowała się prawidłowo. Teraz należy więc monitorować w spółdzielni, czy taki wniosek do sšdu wpłynšł, a jeżeli tak, to sprawdzić, czego dokładnie dotyczy. - gb
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL