Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Przedawnione roszczenie pozostaje długiem

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Po przekroczeniu terminu roszczenia wierzyciel ma prawo nadal dochodzić przysługujšcej mu należnoœci
Po jakim czasie przedawniajš się roszczenia operatora telefonii komórkowej, sieci kablowej lub innego usługodawcy? Czy można dochodzić przedawnionych roszczeń i co można zrobić, gdy firma windykacyjna dochodzi w czyimœ imieniu należnoœci? Tego rodzaju pytania często zadajš osoby, o których zaległych rachunkach nagle przypomniały sobie firmy. Odpowiadajšc na pierwsze z nich, należy zaznaczyć, że terminy przedawnienia roszczeń uzależnione sš od rodzaju umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcš. Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego roszczenia zwišzane z działalnoœciš gospodarczš przedawniajš się po upływie trzech lat. Jest to ogólna zasada, od której sš oczywiœcie wyjštki. Przy niektórych rodzajach umów terminy te mogš być bowiem krótsze.

Należnoœć pozostaje...

To jednak, że roszczenie się przedawniło, nie oznacza, że w ogóle wygasło zobowišzanie. Innymi słowy, dłużnik nie przestaje nim być z chwilš przedawnienia roszczenia. Dlatego odpowiedŸ na drugie pytanie: czy można dochodzić przedawnionych roszczeń, brzmi: tak.
W takiej sytuacji konsument może jednak liczyć na ochronę, która wynika właœnie z instytucji przedawnienia. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sšdu, musi podnieœć zarzut przedawnienia roszczenia. Sšd nie ma obowišzku uwzględnienia takiej okolicznoœci z urzędu. To dłużnik musi się wykazać aktywnoœciš. Jeżeli zarzut ten okaże się prawdziwy, sšd oddali pozew wierzyciela. Podobnie należy postšpić po otrzymaniu nakazu zapłaty wysłanego przez sšd (np. na skutek sprawy wniesionej przez firmę windykacyjnš). Jeœli tak się stanie, to w sprzeciwie od takiego nakazu należy podnieœć zarzut przedawnienia roszczenia. Wtedy sšd powinien uchylić nakaz i oddalić powództwo firmy. Instytucja przedawnienia ma chronić osoby bioršce udział w obrocie gospodarczym. Po kilku latach od zawarcia umowy możemy bowiem w ogóle o niej nie pamiętać lub nie być w stanie udowodnić, że prawidłowo wywišzaliœmy się ze swoich zobowišzań. Przykładowo nie dysponujemy już potwierdzeniem dokonania wpłaty na rachunek firmy. Dlatego ustawodawca motywuje przedsiębiorców do skrupulatnoœci i kontroli wpływajšcych płatnoœci lub ich braku. Jeżeli firma tego nie dopilnuje, musi się liczyć z tym, że nie będzie mogła legalnie wyegzekwować zaległych należnoœci.

... a BIG funkcjonuje

Jednoczeœnie należałoby stwierdzić, że uczciwa osoba, majšca œwiadomoœć, że jej dług rzeczywiœcie istnieje, powinna uregulować należnoœć. Powtórzmy: przedawnienie roszczenia nie jest tożsame z wygaœnięciem zobowišzania. Dlatego wierzyciel ma prawo wpisać informację o zadłużeniu do rejestru Biura Informacji Gospodarczych nawet wówczas, gdy roszczenie jest już przedawnione. Wynika to z ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (DzU z 2010 r. nr 81, poz. 530 ze zm.). W ten sposób w rejestrze tym mogš się pojawić takie informacje, jak: imię i nazwisko dłużnika, jego adres zamieszkania, wielkoœć zobowišzania i data jego powstania. Co bardzo ważne, figurowanie w tym rejestrze może utrudnić w przyszłoœci starania o kredyt w banku, zakup na raty bšdŸ ubieganie się o pożyczkę. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora m.koltuniak@rp.pl   Czytaj też: SprawdŸ, czy musisz płacić Termin przedawnienia zależy od tego, z jakim kontraktem mamy do czynienia Ugoda pozasšdowa lepsza od procesu     Zobacz więcej: Dobra Firma » Firma » Dłużnicy » Przedawnienie Dobra Firma » Firma » Dłużnicy » Rejestry długów i dłużników
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL