Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Alimenty i darowizny bez podatku

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Większoœć alimentów jest zwolniona z podatku dochodowego. Nie zapłacimy też fiskusowi, jeœli przekażemy dziecku albo małżonkowi darowiznę
Czym się różniš alimenty od darowizny? Te pierwsze to œwiadczenie przymusowe, zgodnie bowiem z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym mamy obowišzek dostarczania œrodków utrzymania najbliższej rodzinie. Darowizna jest natomiast dobrowolna, przekazujemy jš z własnej nieprzymuszonej woli, a nie ustawowego obowišzku. Alimenty podlegajš ustawie o PIT. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselskš nr  SPS-023-23817/11 podkreœliło, że sš one przychodem do opodatkowania.

Zwolnienie z warunkami

Zgodnie jednak z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT mogš być zwolnione z podatku alimenty:
a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymujš zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalnš; b) na rzecz innych osób, otrzymane na podstawie wyroku sšdu lub ugody sšdowej, do wysokoœci nieprzekraczajšcej miesięcznie 700 zł. Alimenty będš więc zwolnione z PIT pod pewnymi warunkami. Jeœli natomiast dziecku lub innemu członkowi rodziny sš przekazywane darowizny, ustawa o PIT nie będzie miała zastosowania.

Pamiętaj o formalnych obowišzkach

Aby poznać zasady ich rozliczania, trzeba sięgnšć do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika z niej, że darowizna dla najbliższych (m.in. małżonka, dzieci) jest zwolniona z daniny. Jeœli jednak przekracza 9637 zł, musi być zgłoszona do urzędu skarbowego.  Unikniemy tego obowišzku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Trzeba też pamiętać, że darowizna pieniężna przekraczajšca 9637 zł powinna być potwierdzona przelewem. – Z punktu widzenia podatników korzystniejsze wydaje się przekazanie darowizny niż płacenie alimentów – mówi Przemysław Bogusz, doradca podatkowy z kancelarii TuboTax. – Fiskus może jednak sprawdzić, jakie œwiadczenie zostało faktycznie zrealizowane. Oto przykład: ojciec przekazuje dziecku darowiznę, chociaż z mocy ustawy cišży na nim obowišzek alimentacyjny. Urzšd może uznać, że œwiadczenie nie jest darowiznš (nie jest więc zwolnione z daniny na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn), i jednoczeœnie może się też okazać, że nie przysługuje zwolnienie z ustawy o PIT (bo dziecko ma więcej niż 25 lat). Przypomnijmy też, że zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zakres œwiadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majštkowych możliwoœci zobowišzanego. – Jeœli więc kwota alimentów jest zbyt wysoka albo w ogóle się nie należš, fiskus może przekwalifikować œwiadczenie na darowiznę – tłumaczy Przemysław Bogusz. – Wprawdzie co do zasady jest ona w rodzinie zwolniona z podatku, ale przy większych œwiadczeniach może się okazać, że nie dopełniono obowišzku zgłoszenia darowizny do urzędu i skończy się to wymierzeniem podatku. Takiego ryzyka nie ma, jeœli alimenty sš przyznane wyrokiem sšdowym. Komentuje Daniel Siedacz, radca prawny w kancelarii Bieluk i Partnerzy Teoretycznie fiskus może przekwalifikować œwiadczenie i uznać, że pienišdze wypłacane jako alimenty sš faktycznie darowiznš. BšdŸ odwrotnie. Moim zdaniem takie niebezpieczeństwo istnieje, jeœli przekazywane sš kwoty nieproporcjonalne do obowišzku alimentacyjnego albo okolicznoœci sprawy wskazujš na to, że zamiarem stron było uniknięcie (zmniejszenie) obcišżeń podatkowych. W innych sytuacjach fiskus nie powinien ingerować w rodzinne powinnoœci. Trzeba jednak pamiętać, że nie można dowolnie ustalać rodzaju œwiadczenia. Przykładowo, jeœli sšd przyznał 1000 zł alimentów miesięcznie, a zwolnione z PIT jest tylko 700 zł, nie wolno 300 zł potraktować jako darowizny. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl   Czytaj też: Kiedy nie ma podatku od alimentów SpóŸnione alimenty bez opodatkowania Lepsza stała nadwyżka niż nagły przypływ gotówki   Zobacz więcej: Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » Zwolnienia podatkowe » Alimenty
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL