Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Orzecznictwo

Dane autora wpisu można ujawnić dopiero, gdy wpłynie pozew

www.sxc.hu
Dane autorów internetowych wpisów ukrywajšcych się za pseudonimami mogš być ujawnione tylko w razie wniesienia pozwu do sšdu
Sam zamiar skierowania sprawy do sšdu nie wystarczy – orzekł Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie (sygnatura akt: II SA/Wa 364/11). Wyrok wskazuje, jak walczyć z obraŸliwymi i zniesławiajšcymi wpisami, których coraz więcej pojawia się na forach internetowych. Inna sprawa, że wymaga to czasu i determinacji, co powoduje, że walka z tym zjawiskiem staje się bardziej iluzoryczna niż rzeczywista. Sšd zajmował się skargš Krystiana D. oraz spółki z o.o. Bavaria Consulting, zajmujšcej się zwrotem podatków z zagranicy. W styczniu 2010 r. w serwisie internetowym Wirtualnej Polski oraz w innych serwisach internetowych ukazał się wpis podpisany nickiem „arfulik".
Sam zamiar wytoczenia autorowi wpisu powództwa nie wystarczy – Autor wpisu, o którym wiemy nieoficjalnie, że prowadzi konkurencyjnš firmę consultingowš, napisał, że poszukuje osób pokrzywdzonych przez Bavaria Consulting – mówiš Krystian D. i Paweł J., członkowie zarzšdu tej spółki, przejętej niedawno przez innš firmę. – Napisał zresztš więcej, na tyle zniesławiajšco, że postanowiliœmy wystšpić przeciw niemu do sšdu z pozwem o naruszenie dóbr osobistych. Do tego potrzebowaliœmy jednak danych osobowych „arfulika". IT, numer identyfikacyjny komputera, został ustalony stosunkowo szybko. Dostawca usług internetowych, Telekomunikacja Polska, odmówił jednak udostępnienia danych użytkownika, powołujšc się na tajemnicę telekomunikacyjnš. Zgodnie z art. 159 prawa telekomunikacyjnego tajemnica telekomunikacyjna obejmuje m.in. dane osobowe użytkownika sieci. Z wyjštkiem przypadków okreœlonych ustawš ujawnianie danych objętych tajemnicš telekomunikacyjnš narusza obowišzek jej zachowania. Generalny inspektor danych osobowych, do którego poskarżyli się Krystian D. i Bavaria Consulting, nakazał Telekomunikacji udostępnienie danych osobowych „arfulika", ale na skutek odwołania TP zmienił stanowisko. Uchylił poprzedniš decyzję i odmówił uwzględnienia skargi. W ocenie GIODO nie zaszły przesłanki udostępnienia danych objętych tajemnicš telekomunikacyjnš. W skardze do sšdu Krystian D. i Bavaria Consulting powołali się na art. 23 – 24 kodeksu cywilnego, które gwarantujš ochronę dóbr osobistych. Podczas rozprawy Paweł J. reprezentujšcy spółkę cytował dyrektywy europejskie, które przewidujš, że można ujawniać dane osobowe użytkowników sieci, jeżeli trzeba chronić prawa i wolnoœci innych osób. Pełnomocnicy GIODO i Telekomunikacji Polskiej powiedzieli, że w obecnym stanie prawnym, w którym obowišzuje przepis o tajemnicy telekomunikacyjnej, nie można było wydać innej decyzji. Sšd zgodził się z tš ocenš i oddalił skargę. – Sam zamiar wytoczenia powództwa przeciw autorowi wpisu w Internecie nie wystarczy. Trzeba go jeszcze uprawdopodobnić, występujšc na drogę sšdowš – powiedziała sędzia Anna Mierzejewska. – Dopiero wtedy wezwanie sšdu do uzupełnienia braków pozwu powinno nakładać na operatorów telekomunikacyjnych obowišzek ujawnienia danych osobowych autora wpisu. W ocenie sšdu jest to bardzo istotny wymóg, ponieważ takie dane mogš być użyte w różny sposób. Wyrok jest nieprawomocny, skarżšcy zapowiedzieli skargę kasacyjnš do NSA. Nadal podtrzymujš opinię, że obowišzujšce w Polsce przepisy nie zapewniajš autentycznej ochrony przed obraŸliwymi wpisami w Internecie i wymagajš zmian. sygnatura akt: II SA/Wa 364/11 Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Internet, prawo komputerowe » Dane osobowe i dobra osobiste
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL