Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Zwolennicy szkół męskich i żeńskich: tak się uczy lepiej

ROL
Sš lepsze wyniki w nauce – przekonujš uczestnicy kongresu w stolicy
Uczennice żeńskiego Gimnazjum i Liceum Strumienie Stowarzyszenia Sternik zasypujš Annę Trochimiuk, nauczycielkę geografii, dociekliwymi pytaniami. Nie dajš się zbyć. Skrupulatnie robiš notatki. Dziewczęta z gimnazjum koedukacyjnego Zespołu Szkół w Dziekanowie Leœnym nie zadajš jej tylu pytań, jakby mniej chciały wiedzieć o geografii. Dlaczego? – Dziewczęta w żeńskiej klasie sš bardziej otwarte. Kiedy uczš się razem z chłopcami, niektóre zachowujš się tak, jakby bały się oœmieszenia w ich oczach – mówi o swych spostrzeżeniach nauczycielka. Paweł Mazanka, nauczyciel męskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Żagle, również Stowarzyszenia Sternik, tak opowiada o doœwiadczeniach uczenia samych chłopców: – Lekcja musi być bardziej dynamiczna niż z dziewczynkami, bo chłopcy krócej skupiajš się na jednej rzeczy. Nauczyciel powinien spacerować po klasie, bo nie będš słuchać, gdy mówi zza biurka.

Żeńsko-męski patent

W pištek do Warszawy na III Międzynarodowy Kongres Edukacji Zróżnicowanej przyjechali zwolennicy osobnych szkół dla dziewczšt i chłopców, m.in. z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Konga. – To pierwszy w Europie Œrodkowo-Wschodniej kongres poœwięcony nowoczesnej, choć wydaje się, że bardzo tradycyjnej metodzie nauczania – podkreœla Paweł Zuchniewicz, rzecznik prasowy Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Zróżnicowanej – EASSE Polska (ang. European Association Single-Sex Education). W Polsce szkół żeńskich i męskich jest niewiele, większoœć to placówki niepubliczne. Według MEN istnieje 38 takich podstawówek i gimnazjów. Nie ma dokładnych danych o placówkach ponadgimnazjalnych. – W naszym kraju szkoła męska/żeńska jest utożsamiana ze szkołš wyznaniowš czy uczšcš w duchu chrzeœcijańskim. Kongres gromadzi ludzi także z krajów, gdzie katolicyzm nie jest religiš dominujšcš – wskazuje Zuchniewicz. Zwolennicy takiego nauczania uważajš, że to sposób na obecny pod wszystkimi szerokoœciami geograficznymi kryzys w edukacji, który objawia się np. przemocš wœród rówieœników i narastajšcš przestępczoœciš. – O skutecznoœci edukacji zróżnicowanej œwiadczy Szkoła Młodych Liderek założona w nowojorskim Harlemie przez dziennikarkę NBC Annę Rubinstein Tisch – opowiada Zuchniewicz. – Wczeœniej dziewczęta z tej dzielnicy w ogromnej liczbie nie kończyły edukacji. W tej szkole w cišgu kolejnych szeœciu lat 100 proc. uczennic jš ukończyło i dostało się do college'ów, a te skończyło 82 proc. Dr Artur Górecki, dyrektor Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum i Liceum im. Cecylii Plater-Zyberkówny, jest przekonany, że oddzielna edukacja daje lepsze wyniki potwierdzone w testach. Bo w szkołach dla dziewczšt i chłopców pracuje się metodami dostosowanymi do tempa ich rozwoju i postrzegania œwiata. – Dziewczęta myœlš bardziej analitycznie, a chłopcy majš większš umiejętnoœć syntetycznego odbioru informacji – mówi dr Górecki. – W przypadku matematyki ustny przekaz łatwiej zrozumie grupa chłopców niż dziewczšt, które szybciej zrozumiejš materiał rozpisany na tablicy.

A społeczeństwo?

– Jeœli przez edukację rozumiemy naukę przedmiotu, to szkoły typowo żeńskie i typowo męskie sš lepsze – przyznaje Anna Trochimiuk, która osišga lepsze wyniki nauczania w szkole żeńskiej. – W gimnazjum często zdarza się, że w II i III klasach młodzież już tworzy pary. Dziewczęta siedzš z chłopcami w ławkach. Chcšc nie chcšc, przez jakiœ czas koncentrujš się na sobie, a nie na przedmiocie – opowiada. – Ależ edukacja to nie tylko wyniki w nauce – zaznacza Wiesław Kosakowski, dyrektor III LO w Gdyni, jednego z najlepszych w Polsce. – W szkole dziewczęta i chłopcy uczš się też życia w społeczeństwie, w którym cały czas spotykajš się razem kobiety i mężczyŸni. Majš szanse poznać wzajemne spojrzenie na œwiat. W dorosłym życiu przecież nie trafiš do typowo żeńskich i męskich firm. – Od najmłodszych lat dzieci powinny uczyć się razem rozwišzywać konflikty, współpracować, by nie utrwalać stereotypów na temat płci – uważa też Elżbieta Twardosz-Mamica, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie. Zuchniewicz przekonuje jednak, że właœnie żeńskie/męskie szkoły sš szansš na wyrównanie statusu płci. Przytacza badania Jaume Campsa z Międzynarodowego Uniwersytetu Katalonii w Barcelonie, uczestnika kongresu, które pokazujš, iż płeć obok rasy jest jednym z najbardziej determinujšcych czynników kształtowania postaw. – Gdy płcie sš razem, następuje koniecznoœć zdobycia jakby dodatkowej tożsamoœci. Utrwalajš się stereotypy i tradycyjny podział ról – relacjonuje. Psycholog Aleksandra Denst-Sadura, publicystka „Głosu Nauczycielskiego", zauważa, że nie tylko konserwatywne œrodowiska popierajš edukację zróżnicowanš, ale też niektóre feministyczne podkreœlajš, że w pewnym wieku daje ona szansę dziewczętom na rozwinięcie silnych osobowoœci: – W gimnazjum dziewczęta jakby tracš głos. Np. dlatego, że nauczyciele więcej czasu poœwięcajš chłopcom, z którymi majš więcej problemów – mówi psycholog. Jej zdaniem edukacja powinna jednak być koedukacyjna. – Należałoby jedynie wzmocnić kompetencje nauczycieli, by potrafili lepiej indywidualizować nauczanie – dodaje. – Warto dziewczętom powierzać zadania, w których będš liderkami, a chłopcom takie, w których będš pełnić role pomocowe i będš rozwijać umiejętnoœć pracy w grupie. Nabycie tych kompetencji w szkole koedukacyjnej przyda się w dorosłym życiu.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL