Podatek dochodowy

Praca za granicą: gdzie podatek od dochodów pracownika oddelegowanego do pracy w Niemczech

Mieszkający na stałe w Polsce rodak czasowo zatrudniony w Niemczech podatki będzie płacił w kraju, jeśli nad Renem przebywa krócej niż pół roku a wynagrodzenie wypłaca mu firma niemająca tam siedziby
Zasady opodatkowania polskich pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech wynikają z umowy między Polską a Republiką Federalną Niemiec o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z 14 maja 2003. Zasadniczo wynagrodzenie pracownika mającego miejsce zamieszkania na terenie Polski podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że pracę wykonuje na terytorium Niemiec. W takim wypadku dochód ten można opodatkować zarówno tam, jak i w Polsce. Umowa przewiduje wyjątek od tej zasady. Wynagrodzenia polskich pracowników będą opodatkowane wyłącznie w Polsce, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
- pracownik przebywa w RFN przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas 12-miesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym i - wynagrodzenie wypłaca pracodawca lub w jego imieniu ten, kto nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w RFN, i - kosztów wynagrodzenia nie ponosi zakład lub stała placówka, którą pracodawca ma w RFN. Jeśli choćby jeden z tych warunków nie jest spełniony, wynagrodzenie pracowników podlega opodatkowaniu w państwie, w którym wykonują pracę (w Niemczech), oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce), przy zastosowaniu metod unikania podwójnego opodatkowania określonych odpowiednio w art. 24 umowy polsko-niemieckiej. Gdy pracodawca w momencie delegowania pracownika nie wie, jak długo będzie trwał jego pobyt w Niemczech, a zachodzą pozostałe warunki, to do momentu, gdy nie przekroczy on 183 dni, dochody powinny być opodatkowane w Polsce. W tym okresie polski pracodawca musi pobierać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z ustawą o PIT. Dopiero z chwilą przekroczenia przez delegowanego pobytu w Niemczech, tj. 183 dni podczas 12-miesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, pracodawca będący płatnikiem przestaje pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Tymczasowym nie gorzej niż stałym Od 1 maja 2011 minimalne wynagrodzenie dla pracownika tymczasowego wynosi 7,79 euro za godzinę w zachodnich landach i Berlinie oraz 6,89 euro we wschodnich landach. Sytuacja prawna pracowników tymczasowych oddelegowanych do Niemiec przez agencje pracy tymczasowej (APT) jest zbliżona do położenia pracowników oddelegowanych przez polską firmę. Ich stosunek pracy reguluje prawo polskie, a polskie APT są dodatkowo związane wymogami ustawy AEntG. Oprócz minimalnych warunków pracy obowiązujących wszystkich delegowanych do pracy AEntG stanowi, że dla pracy tymczasowej na terenie Niemiec dodatkowo muszą być spełnione warunki użyczania pracowników. Określa je niemiecka ustawa o użyczaniu pracowników (Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung, AÜG). Chodzi tu głównie o zasadę równego traktowania, zgodnie z którą pracownikom tymczasowym przysługują takie same istotne warunki pracy, w tym wynagrodzenie za pracę, jakie zapewnia się porównywalnym pracownikom przedsiębiorstwa, do którego zostali użyczeni. Jednocześnie niemiecki ustawodawca przewiduje pewną elastyczność wynikającą z tymczasowości zatrudnienia. Polska APT może skorzystać z określonej w AÜG klauzuli, zezwalającej na odstąpienie w układzie zbiorowym pracy od zasady równego traktowania. Trzeba jednak przestrzegać zakazu dawania wynagrodzenia naruszającego dobre obyczaje. Autorzy są doktorami nauk prawnych Kancelaria TIGGES Rechtsanwälte, Düsseldorf, Monachium, Warszawa Więcej w serwisie: Dobra Firma » Firma » Firma za granicą » Niemcy Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » Dochody pracownika i zleceniobiorcy » Dochody z pracy » Oddelegowanie do pracy za granicą Prawo dla Ciebie » Polak za granicą » Praca za granicą » Niemcy Zobacz poradnik » Praca w Niemczech po 1 maja 2011 r.:
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL