Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Bez zgody wszystkich trudno o przekształcenie

Rzeczpospolita
Spółdzielcy mogš żšdać przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w odrębnš własnoœć. Muszš się jednak na to zgodzić wszyscy współużytkownicy
Krajowy Zwišzek Lokatorów i Spółdzielców zachęca wykupujšcych lokale, żeby żšdali od spółdzielni przeniesienia na nich własnoœci udziału w gruncie. – Dopiero wtedy spółdzielca staje się pełnym właœcicielem – przekonuje Andrzej Krzyżański, prezes KZLiS. Nie jest to jednak łatwe. W dużych miastach wiele bloków stoi bowiem na gruntach komunalnych, a spółdzielnie sš ich użytkownikami wieczystymi. Spółdzielnia musi więc najpierw wystšpić o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w odrębnš własnoœć.
Większoœć bloków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stoi na gruntach, które sš w jej użytkowaniu wieczystym (w sumie jest na nich 26 tys. lokali). – Dwa lata przygotowywaliœmy się do zakupu gruntu na własnoœć za 1 proc. wartoœci, ale kiedy mieliœmy wszystko zapięte na ostatni guzik, rada miasta zmieniła zasady – mówi Elżbieta Tutak, wiceprezes WSM. – Teraz jesteœmy na poczštku drogi. Zarzšd przygotował projekt uchwały w tej sprawie, którym zajmie się teraz zebranie przedstawicieli. Musi wyrazić zgodę na przekształcenie. Jestem jednak sceptyczna. Takie przekształcenie kosztuje. Każdy spółdzielca będzie musiał dodatkowo zapłacić od 2 do 5 tys. zł. Nie wszyscy się na to zgodzš. Częœć lokali została już wyodrębniona na własnoœć. Nowi właœciciele mieszkań sš jednoczeœnie współużytkownikami wieczystymi gruntów, na których te budynki stojš. Bonifikaty dla nich sš niższe niż bonifikaty dla spółdzielni, które stosuje większoœć miast. Tak jest np. w Łodzi, Lublinie, Krakowie. Lokatorzy, którzy uzyskali mieszkania na własnoœć, zapłacš więc znacznie więcej za przekształcenie. – Władze spółdzielni muszš otrzymać zgodę wszystkich, żeby przekształcić prawo użytkowania gruntu we własnoœć. Dlatego najlepsza jest sytuacja, gdy spółdzielnia dokona przekształceń, zanim spółdzielcy zacznš wykupywać lokale – uważa Michał Tokłowicz, wiceprezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. PSM złożyła wnioski do miasta o przekształcenie i czeka na ich rozpatrzenie. Prawdopodobnie nic z tego nie będzie. – Spółdzielcy, którym zależy na wykupie lokali, naciskajš na władze spółdzielni, by jak najszybciej przenosiła mieszkania na ich własnoœć. A gdy ruszy wykup na odrębnš własnoœć, trudno będzie przekształcić użytkowanie wieczyste – ocenia Tokłowicz. Wie to z praktyki. W tej chwili spółdzielnia toczy spór z dwoma właœcicielami lokali w jednym z bloków. Nie godzš się na przekształcenie użytkowania. Chcš tego natomiast inni lokatorzy. Spółdzielnia jest zwišzana takim żšdaniem. Jeżeli nic nie zrobi, zarzšdowi grozi odpowiedzialnoœć karna. PSM wystšpiła więc do sšdu, by jego wyrok zastšpił oœwiadczenie woli tych dwóch osób. Niewiele zmieni nowelizacja ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własnoœć. Od nowego roku osobom, które wykupiły mieszkania, będš przysługiwały bonifikaty od przekształcenia gruntu bez względu na to, czy władze miasta zdecydowały się je wprowadzić. Będš one jednak niższe od obecnie obowišzujšcych. Wystšpienie z wnioskiem o przekształcenie prawa stanowi czynnoœć przekraczajšcš zakres zwykłego zarzšdu. Oznacza to, że muszš go złożyć wszyscy użytkownicy wieczyœci. Jest jednak wyjštek, a przewiduje go art. 199 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli wniosku nie można złożyć, bo nie ma zgody wszystkich współużytkowników, to podmioty, których udziały wynoszš przynajmniej połowę, mogš wystšpić do sšdu. Wówczas to on decyduje, czy udzielić zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego w odrębnš własnoœć. Bierze jednak pod uwagę interesy wszystkich uczestników postępowania, a nie tylko większoœciowego. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL