Stacja paliw: jak uzyskać koncesje na obrót paliwami

aktualizacja: 28.09.2011, 03:47
Foto: Rzeczpospolita

Koncesja umożliwiająca obrót paliwami wydawana jest dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Można jednak wystąpić o promesę, by zminimalizować ryzyko gospodarcze

Infrastruktura drogowa w Polsce z roku na rok się zmienia. Powstaje coraz więcej nowoczesnych dróg szybkiego ruchu. Jednocześnie okazuje się, że brakuje przy nich niezbędnej infrastruktury, takiej jak hotele czy stacje benzynowe.
W związku z tym, mimo że rynek stacji paliw w Polsce jest praktycznie nasycony (część analityków twierdzi, że jest się w stanie jeszcze utrzymać maksymalnie do 1 tys. stacji), ich rozmieszczenie geograficzne zmienia się coraz bardziej.
W związku z koniecznością usytuowania ich blisko budowanych autostrad można oczekiwać, że w najbliższej przyszłości powstanie wiele nowych punktów sprzedaży paliwa. Teraz jest najlepszy okres na podjęcie decyzji o inwestycji w tego typu przedsiębiorstwo.
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej obrót paliwami jest działalnością regulowaną, co oznacza, że aby założyć stację benzynową, należy uzyskać odpowiednie zgody i koncesje.

Urząd zdecyduje

Budowa stacji benzynowej jest bardzo kapitałochłonną inwestycją. Koszt jej utworzenia szacowany jest na ok. 3 mln zł. Koncesja umożliwiająca obrót paliwami wydawana jest dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego.
W związku z tym, aby zminimalizować ryzyko ponoszone przez przedsiębiorcę, ustawa z 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne zakłada możliwość wystąpienia o promesę.
Zgodnie z ustawą każdy, kto zamierza wykonywać działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji paliw, może złożyć wniosek taki, jak wniosek o wydanie koncesji (opis wniosku zostanie przedstawiony w dalszej części) i na tej podstawie w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Urząd Regulacji Energetyki otrzyma promesę na oznaczony termin, przy czym zgodnie z ustawą nie może on być krótszy niż sześć miesięcy.
Ważne, że w okresie ważności promesy URE nie może odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, jeżeli nie zmienił się stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy. Warto więc przed podjęciem inwestycji postarać się o promesę, aby mieć pewność, że otrzyma się potem koncesję i będzie można prowadzić działalność polegającą na sprzedaży paliw.

Najpierw wniosek

Przed wyborem miejsca usytuowania stacji benzynowej warto sprawdzić, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość jej budowy w danym miejscu.
Jeśli tak, to należy przeprowadzić proces przygotowania inwestycji, pamiętając, że budowa stacji benzynowej podlega przepisom prawa budowlanego i wymaga uzyskania pozwolenia na budowę od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Środowiskowe ekspertyzy

Dokładne warunki, jakim muszą odpowiadać: budynki stacji paliw, zbiorniki z paliwem, instalacje przesyłające paliwo, podłączenia do prądu, precyzuje rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie >patrz ramka.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska każda stacja paliw przed rozpoczęciem inwestycji musi mieć sporządzoną ocenę oddziaływania na środowisko. Jest ona elementem niezbędnym do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Ekspertyza taka zawiera szczegółowe analizy oddziaływania stacji paliw na środowisko, na tereny otaczające stację, na mieszkańców, wody gruntowe itd.
Zgodnie z przepisami miejsca postoju cystern muszą mieć szczelną utwardzoną i zmywalną nawierzchnię ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji przemysłowej. Jednocześnie nawierzchnia stacji, wszystkich wysepek, chodników, podjazdów musi być równa i również wykonana z materiałów zmywalnych, szczelnych i jednocześnie niepalnych.
Wody, także deszczówka spływająca ze stacji paliw, powinny spełniać normy określone w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Jeśli normy te są przekroczone, woda z kanalizacji przemysłowej musi zostać oczyszczona.

Warunki koncesji

Po spełnieniu wszystkich warunków, w tym otrzymaniu zgody na budowę, można przeprowadzić proces inwestycyjny i zbudować stację paliw. Po jej oddaniu do użytku należy wystąpić do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o wydanie koncesji.
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne wniosek o wydanie koncesji (promesy) powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, określenie przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja, informację o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą.
Zgodnie z ustawą we wniosku należy również określić czas, na jaki ma być udzielona koncesja, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności, oraz wskazać środki, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.
We wniosku oznacza się także numer Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy ubiegającego się o koncesję.
Co do zasady URE udziela koncesji na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.
Uwaga! Wydanie koncesji trwa od 30 do 60 dni i podlega opłacie 616 zł. Ponadto wszystkie przedsiębiorstwa posiadające koncesje mają obowiązek uiszczać corocznie opłaty stanowiące 0,0004 proc. ubiegłorocznych przychodów uzyskanych z tytułu działalności objętej koncesją, przy czym nie może być ona niższa niż 200 zł i wyższa niż 1 mln zł. Ważne, że zgodnie z prawem podatkowym jest ona kosztem uzyskania przychodu firmy.
Zakładając stację benzynową, należy widzieć, że udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca może także otrzymać nakaz prowadzenia działalności, pomimo wygaśnięcia koncesji, jeśli dalsze jej prowadzenie wynika z ważnego powodu społecznego. Jeśli w tym okresie przedsiębiorstwo przynosi straty, będą one rekompensowane z budżetu państwa. Przedłużenie koncesji na obrót paliwami następuje po złożeniu wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki, jednak nie może to nastąpić później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

Jakie kontrole

Prowadząc stację benzynową, należy liczyć się z możliwością kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa przez instytucje publiczne. Oprócz tych, które mają prawo do kontroli wszystkich firm, wymienić można m.in. Urząd Dozoru Technicznego i Urząd Miar. Urząd Dozoru Technicznego bada szczelność zbiorników na paliwo zakopanych w ziemi.
Przez pierwsze 30 lat eksploatacji wykonuje kontrolę co dziesięć lat, następnie co sześć lat. Można się także spodziewać zarówno planowej, jak i nieplanowej kontroli Urzędu Miar, który sprawdzi, czy dystrybutor prawidłowo odmierza wydawane paliwo.

Dodatkowa działalność

Właściciele stacji benzynowych, aby zwiększyć swoje zyski, zwykle uruchamiają dodatkowo sklepy, punkty gastronomiczne, a także prowadzą sprzedaż alkoholu. Przed uruchomieniem stacji warto zastanowić się, czy taka dodatkowa działalność w naszym konkretnym przypadku zwiększy zyski.
Jeśli tak, to należy wystąpić do odpowiednich urzędów także o dodatkowe koncesje, np. na sprzedaż alkoholu, czy dostosować budynek do norm wymaganych przez inspekcję sanitarną w przypadku prowadzenia gastronomii. Można także rozważyć sprzedaż gazu na stacji paliw.
Wymaga to spełnienia warunków podobnych jak przy obrocie paliwami, w tym także wypełnienia wniosku o udzielenie koncesji i złożenia go do Urzędu Regulacji Energetyki.
Komentuje Grzegorz Byszewski, ekspert Pracodawcy RP
Stacja benzynowa, mimo że wymaga zaangażowania relatywnie wysokiego kapitału, jest opłacalnym biznesem. Liczba zarejestrowanych samochodów w Polsce sukcesywnie rośnie, a wraz z nią także konsumpcja paliw. Należy pamiętać, że w przypadku stacji kluczowe jest znalezienie odpowiednio dobrze usytuowanego miejsca.
Warto także pomyśleć o wejściu w sieć franczyzową którejś z funkcjonujących firm paliwowych. Stacje działające pod rozpoznawalną marką budzą dużo większe zaufanie i zdecydowanie bardziej zachęcają konsumentów do odwiedzin i zakupów.
Wstąpienie do sieci uprości także poszukiwanie dostawcy dobrej jakości paliw, sieć pomoże też w sprawnej i szybkiej realizacji inwestycji, ale oczywiście wymusi podział zysku.
Zanim zaczniesz handel
1. Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego
2. Uzyskaj promesę z Urzędu Regulacji Energetyki
3. Postaraj się o zgodę środowiskową
4. Uzyskaj zgodę na budowę
5. Po zrealizowaniu inwestycji musisz mieć zgodę na użytkowanie
6. Wystąp o koncesję
7. Po otrzymaniu koncesji rozpocznij działalność gospodarczą
Ile w zbiorniku
- Sumaryczna objętość zbiorników znajdujących się na stacji paliw nie powinna przekraczać 500 m sześc., a pojemność pojedynczego zbiornika nie powinna być większa niż 100 m sześc.
- Stacje paliw powinny być wyposażone w instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych, urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych, urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych, urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych.
- Jeśli roczna sprzedaż produktów naftowych przekracza 1500 m sześc. i stacja paliw jest usytuowana w obszarze zabudowanym, bliżej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego lub obiektów użyteczności publicznej, stacja musi mieć także urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego podczas wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów drogowych.
- Ponadto w ogólnych warunkach ustawodawca zaznaczył, że roczne straty produktów naftowych I klasy, wynikające z załadunku zbiorników magazynowych w stacjach paliw płynnych, nie powinny przekraczać 0,01 proc. ich wydajności.
Więcej w serwisie:
Dobra Firma » Firma » Zakładanie firmy » Pomysł na biznes
Dobra Firma » Firma » Zakładanie firmy » Zezwolenia, licencje, koncesje i certyfikaty
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE