Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Rozliczanie firmowych towarów na cele osobiste

Rzeczpospolita
Przepisy pozwalajš, aby kupione na firmę towary przeznaczyć na prywatne potrzeby. Wtedy trzeba jednak wyksięgować ich wartoœć z kosztów oraz wystawić fakturę wewnętrznš i uwzględnić wynikajšcy z niej VAT
- Prowadzę hurtownię z materiałami budowlanymi. Podatek dochodowy rozliczam na podstawie księgi przychodów i rozchodów (dalej KPiR). Jestem też podatnikiem VAT. Towary ze sklepu chciałbym przekazać na budowę swojego prywatnego domu. Czy mogę pobrać materiały ze sklepu? Jak tę czynnoœć udokumentować? – pyta czytelnik. Przepisy nie zabraniajš przekazania towaru handlowego na prywatne cele przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może pobrać materiały budowlane z własnej firmy, ale czynnoœć tę powinien prawidłowo rozliczyć na gruncie podatku dochodowego i VAT.

Trzeba skorygować koszty

Przekazanie towaru handlowego na potrzeby prywatne spowoduje zmianę jego kwalifikacji. Kwota wydana na jego zakup stanie się wydatkiem, który nie jest kosztem uzyskania przychodu. Należy jš więc wyksięgować z kolumny 10 (KPiR) „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.
Zapisu należy dokonać ze znakiem minus bšdŸ kolorem czerwonym. Dodatkowe uwagi lub adnotacje, dotyczšce zdarzenia gospodarczego, podatnik może, choć nie ma takiego obowišzku, zamieœcić w kolumnie 16 księgi „Uwagi”. Rozporzšdzenie z 26 sierpnia 2003 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU nr 152, poz. 1475 z póŸn. zm.) nie wskazuje, na podstawie jakiego dokumentu księgowego należy zewidencjonować pobranie towaru na własne potrzeby. Jeœli czynnoœć ta będzie opodatkowana VAT, to może nim być faktura wewnętrzna. § 12 ust. 3 pkt 1 rozporzšdzenia w sprawie KPiR mówi bowiem, że podstawš zapisów w księdze sš dowody księgowe, którymi sš m.in. faktury odpowiadajšce warunkom okreœlonym w odrębnych przepisach. Warto przy tym podkreœlić, że w księdze przychodów i rozchodów przedsiębiorca musi skorygować cenę nabycia. Kwota wynikajšca z faktury wewnętrznej może się od niej różnić. Wtedy trzeba różnicę tę wyjaœnić w poz. 16 KPiR. Inna możliwoœć to wystawienie dokumentu księgowego, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporzšdzenia w sprawie KPiR.

Dokument księgowy

Musi być to dokument stwierdzajšcy fakt przeprowadzenia operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Dokument taki powinien zawierać: - dane wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczšcych w operacji gospodarczej, - numer i datę wystawienia oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej. Jeżeli data operacji odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarczy podać jš raz. Dokument powinien okreœlać przedmiot operacji gospodarczej. Przedsiębiorca musi podać iloœć i wartoœć pobranych towarów. Dokument musi być podpisany. Jeżeli w okresie rozliczeniowym przedsiębiorca kilka razy pobiera towar, to warto wystawić jeden dokument na koniec miesišca. W jego treœci należy wtedy wskazać kolejne daty przekazania towarów na cele osobiste w danym miesišcu. Podatnik powinien ujšć dowód księgowy w KPiR w dacie jego wystawienia. Przekazanie towarów handlowych na własne potrzeby podatnika nie jest dla niego przychodem. Nie cišżš więc na nim inne obowišzki zwišzane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Potwierdzenie przekazania

Przy zakupie towaru handlowego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego. Niezależnie od tego czy przedsiębiorca z tego prawa skorzystał czy nie, przekazanie towaru na własne potrzeby wymaga wykazania podatku należnego. Obowišzek ten wynika z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Według tego przepisu nieodpłatne przekazanie towarów należšcych do przedsiębiorstwa na cele osobiste podatnika traktowane jest jako odpłatna dostawa towarów. Czynnoœć taka jest więc opodatkowana VAT. Przekazanie towaru na cele osobiste należy udokumentować fakturš wewnętrznš. Podstawš opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku) okreœlona w momencie dostawy tych towarów. W praktyce oznacza to, że to wartoœć rynkowa w momencie pobrania towaru na cele osobiste. Obowišzek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Co do zasady VAT należy rozliczyć albo w momencie przekazania towaru, albo w momencie udokumentowania zdarzenia fakturš wewnętrznš. Podatnik za dany okres rozliczeniowy, np. cały miesišc, może wystawić jednš fakturę wewnętrznš.

Czy ujšć w kasie fiskalnej

Przekazania towarów na własne potrzeby nie trzeba ujmować w kasie fiskalnej. Czynnoœć ta jest bowiem zwolniona z obowišzku ewidencjonowania. Zwolnienie wynika § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzšdzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 w sprawie zwolnień z obowišzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujšcych (DzU nr 138, poz. 930). Co prawda wystawienie w takiej sytuacji paragonu nie powinno narazić podatnika na żadne sankcje, ale skomplikuje jego rozliczenia z fiskusem. Pojawi się bowiem problem, na podstawie jakiego dokumentu rozliczyć VAT? Powinna to być faktura wewnętrzna. Oznacza to, że podatnik ma obowišzek zaksięgować jš w rejestrach VAT. Aby ta sama czynnoœć nie była dwukrotnie opodatkowana VAT, konieczna będzie korekta raportu kasowego. To nie koniec komplikacji. Przedsiębiorca będzie również musiał skorygować przychody dla celów PIT o wartoœć paragonu dokumentujšcego przekazanie. Aby tego uniknšć, lepiej więc nie ujmować w kasie fiskalnej przekazania towarów na prywatne potrzeby.

Bez zwrotu VAT

Pobierajšc materiały budowlane z własnego składu budowlanego, inwestor traci prawo do zwrotu wydatków zwišzanych z budownictwem mieszkaniowym. Podatnik sam dla siebie nie może bowiem wystawić faktury sprzedaży. Jeœli to zrobi, będzie to czynnoœć prawnie bezskuteczna. Wystawiona dla celów rozliczenia VAT faktura wewnętrzna również nie uprawnia do wystšpienia z wnioskiem VZM-1. Przed przekazaniem towaru na własne potrzeby inwestor musi więc ocenić, czy mu się to opłaca: czy lepiej kupić towary w atrakcyjnej cenie jako przedsiębiorca, czy też korzystniejsze jest nabycie ich nieco drożej jako odbiorca detaliczny i uzyskanie prawa do zwrotu VAT. Dylematy te oczywiœcie nie dotyczš towarów, których zwrot VAT nie obejmuje. Więcej w serwisie: Dobra Firma » Podatki i księgi » VAT » Co i jak podlega opodatkowaniu » Usługi » Nieodpłatne œwiadczenie usług Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Przychody » Nieodpłatne œwiadczenia
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL