Jak zmienić status działki rolnej na budowlany

aktualizacja: 26.09.2011, 02:00

Przepisy nie pozwalają swobodnie budować na gruncie rolnym, jednak nie oznacza to, że inwestor ma związane ręce. Może bowiem zmienić status gruntu na inwestycyjny

REDAKCJA POLECA
W miastach nadal jest wiele działek rolnych. Właściciele gruntów rolnych w mieście nie muszą ubiegać się o zmianę ich przeznaczenia i wyłączenie z produkcji rolnej. Mogą je w dalszym ciągu wykorzystywać na cele rolne i płacić podatek rolny. Gdyby jednak podjęli decyzję, że będą chcieli na nich budować, wówczas muszą przejść przez określoną procedurę.
Uwaga! Spod ochrony ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyjęte są grunty rolne wszystkich klas położone w granicach administracyjnych miast oraz klasy V – VI na obszarach wiejskich.
Właściciel działki powinien w urzędzie miasta zorientować się, czy działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli taki plan jest, to o statusie gruntu decydują jego postanowienia. Gdy są one nie pomyśli inwestora, jedyne co może zrobić, to wnioskować do rady miasta lub gminy miasta o zmianę przeznaczenia gruntu w miejscowym planie.

Wizyta w urzędzie

W wielu jednak dużych miastach wiele terenów wciąż nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tak więc każdy inwestor, który chce budować, musi wcześniej wystąpić o decyzję ustalającą warunki budowy. Wójt (burmistrz, prezydent) musi ją wydać, jeżeli spełnione zostały warunki z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po jej uzyskaniu można się starać o pozwolenie na budowę, grunt ma już bowiem charakter inwestycyjny.
Jeżeli wystąpi się o wydanie warunków zabudowy, a okaże się, że rada gminy pracuje nad planem, to niestety szybko ich się nie uzyska. Gmina może jednak zawiesić ich wydanie maksymalnie na dziewięć miesięcy (art. 62 ust. 2 ustawy o planowaniu).
Uwaga! Może być i tak, że ziemia została już odrolniona w starych planach (uchwalonych na podstawie przepisów ustawy z 1984 r. i wcześniejszych), które utraciły ważność 1 stycznia 2004, i chociaż nie obowiązują od kilku lat, to zgody na zmianę statusu gruntu są wciąż ważne. Wiedzę na ten temat mają przede wszystkim urzędy miast i gmin.

Wyłączenie z produkcji

Odrolnienie gruntu to nie wszystko. Budujący musi zwykle uzyskać decyzję o wyłączenie tego terenu z produkcji rolnej. Wydaje ją starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Dopiero gdy się ją uzyska, grunt w ewidencji gruntów i budynków zostaje przekwalifikowany z rolnego na inwestycyjny.
Łączy się to z koniecznością wniesienia wysokiej opłaty. Płacą ją przedsiębiorcy rozpoczynający inwestycję. Opłaty nalicza starosta lub prezydent. Są dwa rodzaje opłat: jednorazowa należność i opłaty roczne. Jednorazowa należność to zapłata za trwałe wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego. Im wyższa klasy, tym wyższe opłaty. Tabelę opłat zawiera ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Opłatę roczną, w wysokości 10 proc. jednorazowej należności, ponosi się za każdy rok użytkowania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne, w razie trwałego wyłączenia przez dziesięć lat, a w wypadku nietrwałego wyłączenia – przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji.
Uwaga! Wydanie decyzji o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej powinno poprzedzać uzyskanie pozwolenia na budowę. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Jeżeli nie uiści się opłat za wyłączenie gruntów, może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne. Starosta (prezydent) może postąpić w dwojaki sposób:
• ustalić opłatę w wysokości dwukrotnej jednorazowej należności, jeżeli stwierdzi, że grunty rolne wyłączono z produkcji rolniczej niezgodnie z przepisami ustawy, czyli bez decyzji wyłączającej z produkcji rolnej i niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo
• gdy takiego planu w gminie nie ma, wydać decyzję wyłączającą z produkcji rolnej z urzędu i ustalić w niej wysokość należności, podwyższając jej wysokość o 10 proc., oraz ustalić wysokość opłat rocznych.
Uwaga! Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Nie dotyczy on wyłączenia gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego:
• do 0,05 ha – w przypadku budynku jednorodzinnego,
• do 0,02 ha – na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego.

Ile za wyłączenie z produkcji rolnej (za 1 ha w zł)

Grunty pochodzenia mineralnego i organicznego
• grunt orny klasy I – 437 175
• grunt orny klasy II – 378 885
• grunt orny klasy IIIa – 320 595
• grunt orny klasy IIIb – 262 305
• grunt klasy IVa – 204 015
• grunt IVb – 145 725
• grunt klasy V – 116 580
•  grunt klasy VI – 87 435
podstawa prawna:
Zobacz serwisy:
» Dobra Firma » Firma » Nieruchomości
» Prawo dla Ciebie » Nieruchomości » Zagospodarowanie i warunki zabudowy » Odrolnienie gruntów

POLECAMY

KOMENTARZE