Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Jak udokumentować zakupiony towar bez faktury

www.sxc.hu
- Sam prowadzę podatkowš księgę przychodów i rozchodów. Kupiłem towar handlowy, ale został on przywieziony do sklepu bez faktury. Jak udokumentować zakup?
Towar powinien być wpisany do księgi w dniu otrzymania. Brak faktury zakupu nie zwalnia z tego obowišzku. Zakup należy zaksięgować na podstawie sporzšdzonego opisu otrzymanego towaru handlowego. Tak wynika z rozporzšdzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zakup towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóŸniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży (§ 17 ust. 1 rozporzšdzenia). Od tej reguły sš jednak odstępstwa. Dokumenty można księgować w terminie do 20 dnia każdego miesišca za miesišc poprzedni. Jest to możliwe, jeżeli spełniony jest jeden z warunków okreœlonych w § 30 rozporzšdzenia, np. gdy księgę prowadzi biuro rachunkowe, ale nie tylko. Zapisy w porzšdku chronologicznym, przeważnie po zakończonym miesišcu, mogš być dokonywane także przez przedsiębiorców, którzy sami prowadzš ewidencje księgowe, jeœli spełniony jest jeden z warunków:
- podatnik dokumentuje sprzedaż wyłšcznie fakturami, - prowadzi ewidencję sprzedaży bezrachunkowej, - nie prowadzi ewidencji sprzedaży, ale rejestruje sprzedaż za pomocš kasy fiskalnej, - prowadzi przedsiębiorstwo wielozakładowe. Zasady ewidencjonowania zakupu towaru w razie braku faktury reguluje § 16 rozporzšdzenia. Należy wówczas sporzšdzić szczegółowy opis otrzymanego towaru handlowego. Przepisy nie okreœlajš wzoru takiego dokumentu, wskazujš jednak, jakie dane musi on zawierać. Obowišzkowo należy podać imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy, iloœć i rodzaj oraz cenę jednostkowš i wartoœć towaru handlowego. Dokument można zatytułować „Opis otrzymanego towaru”. Musi się na nim znajdować data otrzymania towaru i podpis osoby, która go przyjęła. Opis otrzymanego towaru jest dowodem księgowym i stanowi podstawę zaksięgowania kosztu w księdze. Wpisu do księgi na podstawie opisu należy dokonać tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca księguje zakup towarów niezwłocznie po ich otrzymaniu. Sporzšdzony opis powinien być połšczony z nadesłanš w póŸniejszym terminie fakturš. Ewentualna różnica w stosunku do wartoœci podanej w fakturze musi być wpisana do księgi (ewidencji) w dniu otrzymania faktury. Wtedy  podstawš wpisu jest otrzymana faktura. Opis zdarzenia gospodarczego wówczas może mieć następujšce brzmienie: „różnica wynikajšca z otrzymanej faktury nr …. w stosunku do opisu sporzšdzonego dnia …”. Jeżeli  przedsiębiorca dokonuje wpisów do księgi po zakończonym miesišcu, sporzšdzony opis dołšcza do otrzymanej faktury, a zapisów w księdze dokonuje na podstawie otrzymanej faktury. Nie ma koniecznoœci sporzšdzania opisu, jeżeli zakup towaru udokumentowany jest specyfikacjš dostawcy. Musi ona jednak spełniać wymogi okreœlone dla opisu. Sposób postępowania ze specyfikacjš jest taki sam jak z opisem. W momencie otrzymania towaru należy na niej dokonać adnotacji o dacie przyjęcia towaru wraz z podpisem osoby, która towar przyjęła. Specyfikację należy połšczyć z dosłanš fakturš. W zależnoœci od sposobu ujmowania kosztów podatnik powinien wartoœci wynikajšce ze specyfikacji ujšć albo w momencie otrzymania towaru, albo w terminie do 20 dnia miesišca za miesišc poprzedni. Jeżeli przedsiębiorca jest VAT-owcem, wówczas VAT odliczy z chwilš otrzymania faktury albo w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Sporzšdzony opis lub otrzymana specyfikacja nie dajš podstaw do odliczenia VAT. Więcej w serwisie: Dobra Firma » Podatki i księgi » VAT » Moment powstania obowišzku podatkowego
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL