Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wykup mieszkania spółdzielczego

Proszę o pomoc w interpretacji przepisów ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 roku. Złożyłam w zeszłym roku pismo o wykup mieszkania lokatorskiego. Spółdzielnia się zgodziła, wyliczyła kwotę minus wkład oraz dała 25 proc. bonifikaty. Spłacam to w ratach miesięcznych. Po wejœciu w życie nowelizacji ustawy wyczytałam, że jeœli spłacam jeszcze raty w zwišzku z wykupem, to resztę rat uważa się za nienależne. „Jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w zwišzku z przekształceniem po 23 kwietnia 2001 r. tego prawa na spółdzielcze własnoœciowe prawo do lokalu lub w zwišzku z nabyciem po tym dniu własnoœci tego lokalu, nie dokonał całkowitej spłaty należnej spółdzielni z tego tytułu, to z dniem wejœcia w życie niniejszej ustawy niespłaconš kwotę umarza się jako nienależnš, jeżeli dokonana spłata pokrywa całkowite koszty budowy lokalu”. Tak mówi ustawa, ale nie moja spółdzielnia. Na moje pismo dostałam odmownš odpowiedŸ: przepisu nie stosuje się do przekształceń skutecznie już dokonanych. Moim zdaniem w tym przepisie nie ma wyjštków, ale nie wiem, co mam dalej robić.(nazwisko znane redakcji) Odpowiada Krzysztof Dziewior, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego – Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli członek spółdzielni, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w zwišzku z przekształceniem po 23 kwietnia 2001 tego prawa na spółdzielcze własnoœciowe prawo do lokalu nie dokonał całkowitej spłaty należnej spółdzielni z tego tytułu, to z dniem wejœcia w życie nowelizacji ustawy (czyli 30 lipca 2007 roku), niespłacona kwotę ustawodawca umarza i traktuje jako nienależnš pod dwoma warunkami:– warunek pierwszy: wpłacona już do spółdzielni z tego tytułu kwota pokrywa w pełni nominalnš wartoœć umorzonego kredytu bankowego,– warunek drugi: wpłacona do spółdzielni kwota oprócz nominału umorzonego kredytu bankowego pokrywa również wartoœć prowadzonych przez spółdzielnię modernizacji.Jeœli spółdzielnia mieszkaniowa finansowała proces modernizacyjny wkładami własnymi członków, a wkłady te nie zostały w pełni wniesione do spółdzielni (ratalny system wnoszenia wkładów mieszkaniowych), to wkłady te sš w pełni wymagalne, ponieważ mieszczš się w dyspozycji zapisu art. 12 ust. 1 i art. 17.14 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawodawca zapisem art. 6 ust. 2 ustawy z 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie umarza niewniesionych wkładów własnych członków ani w stosunku do lokali, które przekształciły się po 23 kwietnia 2001 roku, ani w stosunku do dokonanych wczeœniejszych przekształceń tych praw w prawa własnoœciowe względnie we własnoœć odrębnš.Jeżeli spłaciła pani w pełni należnoœć z tytułu modernizacji oraz wniosła wartoœć nominalnš umorzonego kredytu bankowego – spółdzielni nie pozostaje nic innego, jak dokonać przeniesienia lokalu mieszkalnego we własnoœć odrębnš. Należy pamiętać, że wartoœć umorzonej przez spółdzielnię należnoœci spółdzielnia jest zmuszona potraktować jako przychód i zawiadomić o tym właœciwy urzšd skarbowy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL