Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Dotacje z Funduszu Pracy na założenie firmy bez podatku

Rzeczpospolita
Bezrobotny, który otrzymuje z Funduszu Pracy wsparcie na podjęcie działalnoœci gospodarczej, nie musi płacić od niego podatku. Jednoczeœnie może zaliczyć sfinansowane w ten sposób wydatki do kosztów. Wyjštkiem sš te na œrodki trwałe
Osobom bezrobotnym oraz przedsiębiorcom przysługuje wsparcie finansowe z Funduszu Pracy. Zasady ubiegania się o dofinansowanie reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej ustawa o promocji zatrudnienia) . Œrodki na podjęcie działalnoœci
Osoba bezrobotna na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia może ubiegać się o jednorazowe œrodki na podjęcie działalnoœci gospodarczej. Wsparcie nie może być wyższe niż szeœciokrotna wysokoœć przeciętnego wynagrodzenia. Warunki udzielania dofinansowania okreœla rozporzšdzenie MPiPS z 25 lipca 2011 w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu œrodków na podjęcie działalnoœci gospodarczej (dalej rozporzšdzenie MPiPS). Procedurę uruchamia złożenie wniosku przez bezrobotnego w urzędzie pracy. Należy w nim przedstawić kalkulację i specyfikację planowanych wydatków. Mogš to być: zakup œrodków trwałych, urzšdzeń, maszyn, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu czy koszty reklamy, pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwišzanych z podjęciem działalnoœci. Po zawarciu umowy ze starostš bezrobotny otrzymuje na konto jednorazowš dotację. Ma z niej obowišzek finansować wydatki na uruchomienie firmy. Dofinansowanie rozliczane jest na podstawie przedstawionego przez przedsiębiorcę zestawienia kwot wydatkowanych na poszczególne towary i usługi. Pozyskanie dotacji czy refundacji wišże się nie tylko z obowišzkami wobec urzędu pracy. Otrzymanie wsparcia nie jest obojętne dla rozliczeń z urzędem skarbowym.

Przychód, ale zwolniony

Wolne od podatku dochodowego sš jednorazowe œrodki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalnoœci, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Tak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT. Dofinansowanie otrzymane przez bezrobotnego jest zatem w całoœci zwolnione z opodatkowania. Kwoty dofinansowania nie należy więc ujmować w prowadzonych ewidencjach księgowych ani tym bardziej wykazywać w składanym zeznaniu rocznym. Przykład Na podstawie art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia osoba bezrobotna otrzymała z urzędu pracy 18,5 tys. zł na rozpoczęcie działalnoœci gospodarczej. Dotacja ta w całoœci jest zwolniona z PIT.

Wydatki sš kosztem...

Kosztami uzyskania przychodów sš koszty poniesione w celu osišgnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Ÿródła przychodów. Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami podatkowymi sš więc wydatki poniesione na uruchomienie działalnoœci. Trzeba jednak pamiętać, że art. 23 ust. 1 ustawy o PIT zawiera katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Sfinansowanie wydatków ze œrodków przyznanych przez urzšd pracy na podjęcie działalnoœci gospodarczej nie wyklucza możliwoœci zaliczenia ich do kosztów podatkowych. Wynika to poœrednio z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT. Zgodnie z nim za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków i kosztów bezpoœrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 ustawy o PIT. Ustawodawca nie wyklucza jednak z kosztów podatkowych wydatków i kosztów sfinansowanych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121.

...ale inne niż na œrodki trwałe

Do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki sfinansowane ze œrodków otrzymanych z urzędu pracy, ale tylko te, które zostały poniesione na cele inne niż zakup œrodków trwałych. Przy obliczaniu dochodu można więc uwzględnić m.in. wydatki na zakup wyposażenia, sprzętu, urzšdzeń, towarów, kosztów reklamy itp. Sfinansowane w ten sposób wydatki na zakup œrodków trwałych nie mogš być zaliczone do kosztów podatkowych ani bezpoœrednio, ani w postaci odpisów amortyzacyjnych. Przykład Osoba bezrobotna otrzymała 20 tys. zł dofinansowania na podjęcie działalnoœci. Specyfikacja wydatków wskazuje, że 5 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup œrodków trwałych, pozostałe 15 tys. zł na zakup wyposażenia, towarów i koszty reklamy. Wydatki na tę wyższš kwotę przedsiębiorca może ujšć w kosztach podatkowych. Ani wartoœć zakupu œrodka trwałego, ani też kwoty odpisów amortyzacyjnych nie mogš być ujęte w kosztach. Przykład Osoba bezrobotna podpisała ze starostš umowę na dofinansowanie prowadzenia działalnoœci. Specyfikacja wydatków przewiduje, że 15 tys. zł wsparcia pokryje koszty remontu lokalu, zakup mebli, urzšdzeń i towarów handlowych. Wszystkie poniesione wydatki będš mogły być zaliczone do kosztów podatkowych. Osoba bezrobotna ma prawo dokonywać wydatków na cele działalnoœci zarówno przed, jak i po dacie jej zarejestrowania. I jedne, i drugie sš kosztem podatkowym. Bez znaczenia jest to, że częœć wydatków dokumentowana jest dowodami księgowymi na imię i nazwisko osoby bezrobotnej i jej adres zamieszkania, a częœć na nazwę i siedzibę firmy. W przypadku zakupu towarów i materiałów, dokonanego przed rozpoczęciem działalnoœci, poniesiony wydatek należy uwzględnić w kosztach poprzez remanent poczštkowy. Zakup wyposażenia, wydatki na reklamę, pomoc i doradztwo prawne mogš być zaliczone bezpoœrednio do kosztów uzyskania przychodów. Zobacz serwisy: » Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Przychody » Dotacje i dofinansowania » Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Zwolnienia, ulgi i odliczenia » Dotacje i dofinansowania » Dobra Firma » Firma » Zakładanie firmy
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL