Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Kto otrzyma dofinansowanie do podręczników

W tym roku zwrot kosztów zakupu ksišżek dostanš uczniowie trzecich klas gimnazjów. Już po raz drugi rzšd wesprze finansowo również uczniów niepełnosprawnych
Rodzice znajdujšcy się w trudnej sytuacji finansowej mogš się starać o zwrot kosztów zakupu podręczników, a także jedno- razowš pomoc z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Gminy wypłacajš również dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dla kogo wsparcie

W rozpoczynajšcym się roku szkolnym dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom III klasy gimnazjum, a  także, jak zwykle, uczniom klas  I – III szkół podstawowych. Prawa do dofinansowania nie majš zaœ dzieci rozpoczynajšce naukę w zerówce. Ponadto zwrot kosztów zakupu podręczników przysługuje uczniom: słabowidzšcym, niesłyszšcym, z upoœledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadajšcym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publicznš poradnię pedagogiczno-psychologicznš. Tak jak w ubiegłych latach o przyznaniu dofinansowania w ramach rzšdowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna" decyduje kryterium dochodowe, z wyjštkiem uczniów posiadajšcych orzeczenie. Ci otrzymujš wsparcie niezależnie od wysokoœci dochodów w rodzinie. Pomoc przysługuje uczniom, w których rodzinie dochód na jednego członka nie przekracza 351 zł netto miesięcznie. Pomoc może być udzielona także uczniom niespełniajšcym kryterium dochodowego, pod warunkiem że pochodzš z rodziny dotkniętej klęskš żywiołowš, ekologicznš, zdarzeniem losowym lub w której występujš m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie. Liczba uczniów niespełniajšcych kryterium dochodowego, a otrzymujšcych wsparcie, w danej gminie nie może przekroczyć 10 proc. ogólnej liczby uczniów, którym pomoc może być  udzielana.

Z wnioskiem do dyrektora

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń. Mogš to zrobić rodzice, opiekunowie prawni lub za ich zgodš inne osoby, w tym nauczyciel czy pracownik socjalny. Termin składania wniosków ustala wójt, burmistrz, prezydent właœciwy dla siedziby szkoły. Zwykle pokrywa się on z terminem składania wniosków o pomoc materialnš, czyli 15 wrzeœnia. Jednak zdarza się, że niektóre gminy kończš nabór wniosków wczeœniej. Dlatego należy sprawdzić  w szkole, do kiedy można ubiegać się o pomoc. Do wniosku należy dołšczyć zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów, a w uzasadnionych przypadkach oœwiadczenie. Nie można tak jak przy ubieganiu się o stypendium samodzielnie zdecydować, czy zaœwiadczenie zastšpić oœwiadczeniem. Przedstawienie tego drugiego musi być uzasadnione. Rodziny, które korzystajš ze œwiadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, powinny przedstawić zaœwiadczenie o korzystaniu z takiego wsparcia. W przypadku rodzin niespełniajšcych kryterium dochodowego wniosek należy jeszcze uzasadnić. O dofinansowanie zakupu podręczników mogš się ubiegać również rodzice dzieci, które uczęszczajš do szkół społecznych lub prywatnych. Rodzice, podobnie jak w pozostałych szkołach, składajš wniosek do dyrektora, ale zwrot kosztów zakupionych podręczników otrzymajš bezpoœrednio od  wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta.

Ile można otrzymać

Wysokoœć dofinansowania nie może przekroczyć: > 180 zł – dla uczniów klas  I – III szkoły podstawowej, szkoły muzycznej I stopnia, w tym niepełnosprawnych > 325 zł – dla uczniów klasy III gimnazjum, szkoły muzycznej  II stopnia, w tym niepełnosprawnych > 210 zł  – dla uczniów niepełno- sprawnych z klas IV – VI > 315 zł – dla uczniów niepełnosprawnych uczšcych się w zasadniczych szkołach zawodowych > 390 zł – dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadgimnazjalnych innych niż zawodowe.

100 zł wyprawki szkolnej

  Aby otrzymać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012, trzeba do 31 paŸdziernika złożyć wniosek do oœrodka pomocy społecznej. Osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługuje także tzw. refundacja dojazdów, czyli dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Refundacja dojazdów przyznawana jest, jeœli dziecko rozpocznie naukę w szkole ponadgimnazjalnej położonej poza miejscem zamieszkania. Wysokoœć œwiadczenia wynosi 90 zł miesięcznie, jeœli uczeń zamieszka w miejscowoœci, w której jest liceum, technikum czy szkoła zawodowa, lub 50 zł miesięcznie, jeœli będzie dojeżdżać do tej miejscowoœci. Czytaj więcej w naszym specjalnym serwisie: Raport szkolny Czytaj także w serwisach: Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oœwiata, wychowanie Samorzšd » Zadania » Oœwiata i edukacja Sfera budżetowa » Nauczyciele » Nauczyciele samorzšdowi  
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL