Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Edukacja i wychowanie

Kto otrzyma dofinansowanie do podręczników

W tym roku zwrot kosztów zakupu książek dostaną uczniowie trzecich klas gimnazjów. Już po raz drugi rząd wesprze finansowo również uczniów niepełnosprawnych
Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą się starać o zwrot kosztów zakupu podręczników, a także jedno- razową pomoc z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Gminy wypłacają również dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dla kogo wsparcie

W rozpoczynającym się roku szkolnym dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom III klasy gimnazjum, a  także, jak zwykle, uczniom klas  I – III szkół podstawowych. Prawa do dofinansowania nie mają zaś dzieci rozpoczynające naukę w zerówce. Ponadto zwrot kosztów zakupu podręczników przysługuje uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię pedagogiczno-psychologiczną. Tak jak w ubiegłych latach o przyznaniu dofinansowania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna" decyduje kryterium dochodowe, z wyjątkiem uczniów posiadających orzeczenie. Ci otrzymują wsparcie niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie. Pomoc przysługuje uczniom, w których rodzinie dochód na jednego członka nie przekracza 351 zł netto miesięcznie. Pomoc może być udzielona także uczniom niespełniającym kryterium dochodowego, pod warunkiem że pochodzą z rodziny dotkniętej klęską żywiołową, ekologiczną, zdarzeniem losowym lub w której występują m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie. Liczba uczniów niespełniających kryterium dochodowego, a otrzymujących wsparcie, w danej gminie nie może przekroczyć 10 proc. ogólnej liczby uczniów, którym pomoc może być  udzielana.

Z wnioskiem do dyrektora

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń. Mogą to zrobić rodzice, opiekunowie prawni lub za ich zgodą inne osoby, w tym nauczyciel czy pracownik socjalny. Termin składania wniosków ustala wójt, burmistrz, prezydent właściwy dla siedziby szkoły. Zwykle pokrywa się on z terminem składania wniosków o pomoc materialną, czyli 15 września. Jednak zdarza się, że niektóre gminy kończą nabór wniosków wcześniej. Dlatego należy sprawdzić  w szkole, do kiedy można ubiegać się o pomoc. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, a w uzasadnionych przypadkach oświadczenie. Nie można tak jak przy ubieganiu się o stypendium samodzielnie zdecydować, czy zaświadczenie zastąpić oświadczeniem. Przedstawienie tego drugiego musi być uzasadnione. Rodziny, które korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, powinny przedstawić zaświadczenie o korzystaniu z takiego wsparcia. W przypadku rodzin niespełniających kryterium dochodowego wniosek należy jeszcze uzasadnić. O dofinansowanie zakupu podręczników mogą się ubiegać również rodzice dzieci, które uczęszczają do szkół społecznych lub prywatnych. Rodzice, podobnie jak w pozostałych szkołach, składają wniosek do dyrektora, ale zwrot kosztów zakupionych podręczników otrzymają bezpośrednio od  wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta.

Ile można otrzymać

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć: > 180 zł – dla uczniów klas  I – III szkoły podstawowej, szkoły muzycznej I stopnia, w tym niepełnosprawnych > 325 zł – dla uczniów klasy III gimnazjum, szkoły muzycznej  II stopnia, w tym niepełnosprawnych > 210 zł  – dla uczniów niepełno- sprawnych z klas IV – VI > 315 zł – dla uczniów niepełnosprawnych uczących się w zasadniczych szkołach zawodowych > 390 zł – dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadgimnazjalnych innych niż zawodowe.

100 zł wyprawki szkolnej

  Aby otrzymać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012, trzeba do 31 października złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej. Osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługuje także tzw. refundacja dojazdów, czyli dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Refundacja dojazdów przyznawana jest, jeśli dziecko rozpocznie naukę w szkole ponadgimnazjalnej położonej poza miejscem zamieszkania. Wysokość świadczenia wynosi 90 zł miesięcznie, jeśli uczeń zamieszka w miejscowości, w której jest liceum, technikum czy szkoła zawodowa, lub 50 zł miesięcznie, jeśli będzie dojeżdżać do tej miejscowości. Czytaj więcej w naszym specjalnym serwisie: Raport szkolny Czytaj także w serwisach: Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oświata, wychowanie Samorząd » Zadania » Oświata i edukacja Sfera budżetowa » Nauczyciele » Nauczyciele samorządowi  
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL